Marine Harvest er kommunens største private arbeidsplass og kommunen har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med bedriften. Marine Harvest har nylig omorganisert fra fire til tre regioner, noe som også innebærer at fabrikken i Herøy har fått både ny regionleder og fabrikksjef. Ny regiondirektør for region Nord er Ørjan Tveiten mens Jan Erik Kvingedal har tatt over jobben som fabrikksjef etter Odd Rikard Wik-Iversen. For å fortsette det gode samarbeidet inviterte ordfører Arnt Frode Jensen den nye ledelsen til møte sammen med formannskapet og kommuneadminstrasjonen.

Møtet startet med at ordfører Arnt Frode Jensen orienterte om de grep kommunen har gjort for å legge til rette for Marine Harvest etter at det var fare for at fabrikken ble nedlagt i 2007. Det er investert i mye i fabrikken samtidig som kommunen har sørget for opparbeidelse av næringspark med god infrastruktur og dypvannskai.

Arbeider for fastlandsforbindelse
I konseptvalgutredningen (KVU) for fylkesveg 17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen og tilknytningene til Herøy, Dønna og Vega anbefalte Statens vegvesen i 2015 undersjøisk tunnel som framtidig samferdselsløsning mellom Herøy og Alstenøya. Alle prognoser tilsier at det blir en stor vekst i produksjonen av laks i årene som kommer og da er det viktig at det legges til rette for transporten. I 2015 kanaliserte fabrikken til Marine Harvest i Herøy verdier for 2, 4 milliarder i året.

- Kommunen jobber med å få på plass fastlandsforbindelsen og det er etablert en egen gruppe som er forankret i regionrådet som skal jobbe fram saken. Tidligere rådmann i Herøy Roy Skogsholm er leder og en god foranalyse er allerede på plass. Prosjektet er avhengig av både fylkeskommunale og statlig bidrag for å kunne gjennomføres, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Jensen gav også uttrykk for at han mente Marine Harvest burde være mer synlig i samfunnsdebatten i Nordland og at dette er en viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet.

Utfordringer med PD-forskrift
I 2017 kom det en ny forskrift som har som målsetting å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos laks og annen akvakulturdyr. I og med at det er påvist denne sykdommen i produksjonsområdet som ligger sør for oss nekter Mattilsynet transport av fisk til fabrikken i Herøy fra dette området. Dette fører til at fabrikken i Herøy mister et betydelig slaktevolum, noe som selvsagt går utover produksjonen. Marine Harvest er uenig i denne avgjørelsen og mener de har gode argumenter for å få opphevet dette vedtaket.

- Det jobbes i utgangspunktet med å få økt slaktevolum til Herøy og da er det selvsagt uheldig med slike svingninger som gjør produksjonen veldig uforutsigbar, sier regiondirektør Ørjan Tveiten.

Kompetansearbeidsplass
Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal mener det er gjort en meget god jobb med fabrikken i Herøy og rammene rundt.

- Rammene avgjør hvor stor veksten vil bli og det jobbes stadig med å utvikle fabrikken. Vi er opptatt av kompetanse og at det legges til rette for at ungdom vil tilbake til Herøy etter endt utdanning, sier fabrikksjefen.

- Jeg mener det er viktig å få fram at fabrikken til Marine Harvest er en kompetansearbeidsplass og at det kommer bedre fram hvilke verdier som skapes i Herøy. Jeg mener også at Marine Harvest burde komme mer på banen for å fronte den planlagte fastlandsforbindelsen, sier Yngve Magnussen (H).

Arnt Erling Paulsen var også opptatt av å få fram hvilke verdier som skapes i havbruksnæringen og tok til orde for å gjennomføre en havbrukskonferanse i forbindelse med bolystdager eller NUB-messe.

Språk viktig for integrering
Paulsen påpekte også viktigheten av at arbeidstakerne lærer seg norsk for å bli integrert i samfunnet.  Fabrikksjefen mente disse problemene ville bli mindre når det blir et generasjonsskifte i arbeidsstokken på bedriften, men han var enig i at dette var ei utfordring for integrering.

Kommunalleder Geir Berglund kunne i denne sammenheng opplyse at kommen hadde gode erfaringer med norskopplæring på Skype til innbyggere som ikke har krav på dette. Han sa også at Herøy kommune, som en av seks kommuner i Nordland, er valgt ut av Nordland fylkeskommune som pilotkommune i «Tilflytterprosjektet».

Bolystdager
Som pilotkommune forplikter Herøy kommune seg til å ønske vekst gjennom tilflytting fra utlandet.  I dette arbeideidet skal kommunen samarbeide med eksterne instanser som også har ansvar for velferden til innvandrere. De skal blant annet prøve ut og videreutvikle enkelte tiltak de selv ønsker eller ser behovet for, spesielt innenfor aksen arbeid/utdanning, eller innen boligbygging, frivillig sektor, norskopplæring og rekruttering.

Berglund opplyste om at kommunen arrangerer bolystdager og bolystkonferanse fra 21. til 23. mars der tema er tilflytting og rekruttering. På bolystkonferansen den 22. mars skal blant annet fabrikksjef Jan Erik Kvingedal holde et innlegg der tema er «Rekruttering og bemanning i en verden i endring».