Statens vegvesen har utarbeidet et skisseprosjekt over ny bru over Herøysundet, og tirsdag vil de sammen med Kystverket orientere om planene og konsekvensene i et et åpent orienteringsmøte.

To alternativer med ulik seilingshøyde
Det foreligger to alternativer for ny bruløsning med seilingshøyde på henholdsvis på 7 og 9 meter. Brua er tenkt plassert sør for eksisterende bru. De som berøres mest av redusert seeilingshøyde eller som er grunneiere inviteres spesielt til møtet i eget brev.

Orientering om trafikkgrunnlag
Statens vegvesen vil på møtet informere om trafikkgrunnlaget på brua og presentere planene slik de foreligger. De vil også ta for seg hvilke konsekvenser den nye brua vil få for veifarende og si litt om kostnader og framdrift.

Redusert seilingshøyde
Kystverket vil informere om trafikkgrunnlaget basert på AIS-registreringer. AIS er eit automatisk identifikasjonssystem som viser hvor båtene til en hver tid befinner seg. Ut fra denne informasjonen kan Kystverket utarbeide statistikk som viser sjøtrafikken i et område. Kystverket vil videre orientere om hvilke konsekvenser redusert seilingshøyde vil få for trafikken gjennom Herøysundet.

Åpent for spørsmål
Etter orienteringen vil det være åpent for å stille spørsmål.