Torsdag 12. april var næringsråd Ingelin Noresjø, nærings- og utviklingssjef Hanne Østerdal og kommunikasjonsrådgiver Trond Erlend Willassen fra Nordland fylkeskommune i Herøy og hadde møte med politikere og administrasjonen. Fra kommunen deltok ordfører Arnt Frode Jensen, varaordfører Elbjørg Larsen og opposisjonsleder Yngve Magnussen (H) rådmann Morten Sandbakken, kommunalleder I Siv Nilsen og kommunaleder II Geir Berglund. Før møtet med kommunen hadde delegasjonen vært på besøk på slakteriet til Marine Harvest. Der diskuterte de blant annet utfordringene med den nye PD-forskriften som har til oppgave å bekjempe pankreassykdom hos laks og annen akvakulturdyr. I og med at denne sykdommen er påvst i produksjonsområdet som ligger sør for oss nekter Mattilsynet transport av fisk til fabrikken i Herøy fra dette området. Dette fører til at fabrikken i Herøy mister et betydelig slaktevolum, noe som selvsagt går utover produksjonen. Marine Harvest er uenig i denne avgjørelsen og mener de har gode argumenter for å få opphevet dette vedtaket.

Ordfører Arnt Frode Jensen startet møtet med å fortelle om kommunen og næringslivet. Han redegjorde for de grep kommunen gjorde med opparbeidelse av næringsparken på Hestøya da de vant kampen om nedleggelse av fabrikken til Marine Harvest i 2009.

Fastlandsforbindelse viktig
Jensen kom inn på den store veksten som har vært og er forventet i sjømatnæringen og hvordan dette påvirker arbeidet med fastlandsforbindelsen. Han orienterte om KVU (konseptutvalgsutrdening) fra 2015 som anbefaler undersjøisk tunell mellom Herøy og Alstenøya som framtidig samferdselsløsning, men stilte samtidig en del spørsmål med de beregninger som ligger til grunn i kostnadsberegningene.

- Skal det være mulig å få realisert dette prosjektet er vi nok avhengig av statlig medvirkning. Det er en rekke prosjekt som nå er realisert over det ganske land som tidligere ble sett på som uaktuelle. Vi er de eneste i Nord-Norge med 3-4000 innbyggere som ikke er knyttet sammen med fastlandsforbindelse og det er heller ikke mange igjen i Norge.

- Jeg synes Statens Vegvesen er veldig konservative i de beregninger som er foretatt og stiller store spørsmål med de beregninger som er foretatt. For å komme videre med fastlandsforbindelsen har vi etablert en styringsgruppe som består av kommunene Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord og Vefsn. Alle disse kommunene og regionrådet har gått inn med finansiering av et prosjekt som skal arbeide fram saken. Den 15. mai reiser vi til Haram for å se nærmere på Nordøyveg-sambandet i Møre og Romsdal og da blir også heldigvis samferdselsråd Svein Eggesvik med. Da skal vi se hvordan de har håndtert dette prosjektet, sier Jensen.

Nordøyvegen vil gi fastlandsforbindelse til rundt 2900 menneske og knytte de rundt 10 000 innbyggerne i kommunene Haram og Sandøy nærmere sammen. Dette er et rent fylkeskommunalt prosjekt som er kostnadsberegnet til 3,8 milliarder kroner.

Det består av følgende deler:

  • Lepsøybrua, 800 m lang høybru
  • Laukebrua110 m lang bru
  • Hamnaskjersundbrua, 200 m lang bru
  • Haramsfjordtunnelen,lengde 3500 m (undersjøisk)
  • Nogvafjordtunnelen, lengde 5730 m (undersjøisk)
  • Fjørtoftfjordtunnelen, lengde 3680 m. (undersjøisk)
  • Burbergtunnelen, lengde 170 m
  • Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, total lengde 2735 m

Jensen stiller spørsmål med hvorfor fastlandsforbindelsen mellom Herøy/Dønna og Alststenøya er kostnadsberegnet til 4 milliarder kroner når et så stort og omfattende prosjekt ikke kommer opp i samme beløp.

Stort behov for ny bru
Den gamle Herøysundbrua har vært gjenstand for mye diskusjon og frustrasjon gjennom mange år. Den ble bygd på 60-tallet og har flere ganger vært utsatt for nestenulykker som fort kunne tatt liv. Den er ikke rustet for dagens trafikkgrunnlag med stor personbiltrafikk i tillegg til tungtransport med laks og andre varer som fraktes inn og ut av kommunen. Brua ligger midt i sentrum og brukes hele tiden av folk som skal til butikker, ferjeleie, offentlige kontorer, sykehjem, skole, idrettshall og andre lokasjoner.

- Kommunen har nå en ferdig vedtatt reguleringsplan for ny bru, men jeg har store problemer med å overbevise avdelingsleder i Statens vegvesen Kjell Skjerve om viktigheten av ny bru. Nå setter jeg min lit til deg, sa ordfører Jensen og rettet humoristisk blikket til næringsråd Noresjø.

- Jeg vet også at dersom det kommer mer penger enn antatt på samferdsel så kan disse bare brukes på prosjekt som allerede er ferdig utredet, og dette prosjektet er ferdig. Kostnadene med ny bru er kalkulert til rundt 63 millioner. Det er også satt av mellom 30 og 40 millioner til vedlikehold av denne brua og Hoholmbrua og det må jo være bedre å bruke noe av dette til ny bru, sa Jensen.

Noresjø var enig med Jensen i at store samferdselsprosjekt var avhengig av statlig støtte for å kunne realiseres.

Ønsker å opprette forum for samferdselsløsninger
Ordføreren orientert også næringsråden om viktigheten av stabil ferjedrift.

- Vi har tidligere vært plaget med at den ene ferja på Herøysambandet blir betraktet som reserveferje for andre samband og dette er svært uheldig. Vi er også veldig spent på det nye samferdselskartet og ser nok ikke noen nyvinning med dette. Målt i PBE (personbilenheter) er Herøysambandet nå det desidert største sambandet.

- Vi har et forslag i vår høringsuttalelse der vi ønsker å opprette et forum slik at vi kan få diskutert slike løsninger sammen med fylkeskommunen. Vi har stor forståelse for at man er nødt til å gjennomføre innsparinger, men det er fortvilt at vi ikke får være med på å diskutere løsninger. Det kan godt henne at vi sitter på løsninger som gagner befolkningen veldig bra og som samtidig innfrir det fylkeskommunen ønsker. Dette fungerer ofte mye bedre enn diktat. Jeg mener det er mye bedre at fylkestinget i stedet gjør et rammevedtak når det gjelder samferdselsløsninger og at samferdselsråden og fylkesrådet setter ned sammen med kommunene for å finne løsninger. Jeg føler meg helt overbevist om at vi på denne måten hadde kommet fram til et bedre resultat, samtidig som det hadde blitt mye mindre bråk i befolkningen, sa Jensen.

Andre tema som ble tatt opp på møtet var kommunens utbygging av fibernett gjennom selskapet Herøy Fiber AS og boligsatsing boligbygging gjennom selskapet Herbo.

Reiseliv og prosjektet Ut i Øyan ble også diskutert og ordføreren ba blant annet om hjelp fra fylkeskommunen for å få fart på arbeidet med å få på plass stoppesteder for turistene i og med at det har vist seg vanskelig å få godkjenning for dette hos Statens vegvesen.