Møte i valgstyret

fskp_alle_01
Rett etter kommunestyrets møte 19. mai samles valgstyret i Herøy folkebiliotek. Det er høstens stortings- og sametingsvalg som skal organiseres slik at alt går riktig fore seg i alle kretsene.
Sak 2/09: OPPNEVNING AV STEMMESTYRER STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vedtak: I medhold av valglovens § 4.2 oppnevnes følgende til stemmestyrene under avviklingen av stortings- og sametingsvalget 13. og 14.september 2009:

Sandvær krets: Medlemmer: Britt Torill Edvardsen – leder, Jim Jacobsen – nestleder og Bergljot Johansen.

Varamedl.: Rolf Sæther, Jørgine Jenssen, Willy Jakobsen.

Husvær krets: Medlemmer: Oddrunn S. Dahlheim – leder, Karin Johannessen – nestleder og Bent Skauen

Varamedl.: Bodil S. Karlsen, Solveig Theimann, Bjørnar Vikedal

Brasøy krets: Medlemmer: Eilif Edvardsen – leder, Bernt Hanssen og Liv Storholm – nestleder.

Varamedl.: Inger Nilsen, Ann Grethe Edvardsen, Svein Arne Olsen.

Seløy krets: Medlemmer: Elsa Jakobsen – leder, Anders Østenson – nestleder og Birgitte Andreassen. Varamedl.: Kirsti J. Karlsen, Frode Mathisen, Roald Mortensen

Øksningan krets: Medlemmer: Yngve Magnussen – leder, Lisbeth Larsen – nestleder og Silje Sandstrak.

Varamedl.: Liv Heidi Pedersen, Anne Hauvik, May Britt Pedersen.

Herøy krets: Medlemmer: Trine Valberg – leder, Rolf Jørgensen, Assrunn Paulsen, Sigurd Hansen, Bodil Pettersen, Jim Dahl – nestleder, Lillian Blakstad Nilsen, John Svendsen.

Varamedl.: Kjellaug Larsen, Thorvald Jakobsen, Hallbjørg Lenning, Agnes S. Pedersen.

Saksutredning: Lovgrunnlag: Valgloven § 4-2. Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09.

Jfr. Valglovens § 4-2 står det: Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret.

Valgstyret er delegert myndighet etter valgloven, jfr. kommunens delegeringsreglement.

Stortings- og sametingsvalget avvikles 14.september og kommunestyret vedtok i møte 24.06.08 at det også skulle avholdes valg på søndag 13.september.

Valgstyret vedtok i møte 23.02.09 – sak 1/09 – at tidligere valgkretsinndeling skulle videreføres, slik at det skal avvikles valgting i følgende kretser:

• Sandvær • Husvær • Brasøy • Seløy • Øksningan • Herøy

Tidligere har oppnevningen vært identisk med grendeutvalgene i kretsene, mens det for Herøy har vært oppnevnt særskilt, og saksbehandler har vært i kontakt med de foreslåtte medlemmen for Herøy krets.

Sak 3/09: TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vedtak I medhold av valglovens § 9-3 (2.ledd) avholdes det valgting 13. og 14.septeber 2009 på følgende steder med slik åpningstid:

Søndag 13.september: Sandvær - Sandvær grendehus Kl. 16.00 – 18.00 Husvær- Husvær skole Kl. 16.00 – 18.00 Brasøy - UL Bølgen Kl. 16.00 – 18.00 Seløy - Valhall Kl. 16.00 – 18.00 Øksningan - Øksningan Ungdomshus Kl. 16.00 – 18.00 Herøy - Herøy sentralskole – aulaen Kl. 16.00 – 18.00

Mandag 14. september: Sandvær - Sandvær grendehus kl. 14.00 - 18.00 Husvær - Husvær skole kl. 14.00 - 18.00 Brasøy - UL Bølgen kl. 14.00 - 18.00 Seløy - Valhall kl. 14.00 - 18.00 Øksningan - Øksningan Ungdomshus kl. 14.00 - 18.00 Herøy - Herøy sentralskole – aulaen kl. 14.00 - 20.00

Saksutredning: Lovgrunnlag : Valgloven § 9-3 (2.ledd) Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09.

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen som ikke må foregå senere enn kl. 20.00.

Jfr. valgforskriftens § 30 skal det ved avgjørelsen av hvilke lokaler som skal benyttes, skal det være lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger.

Valgstyret vedtok i møte 23.09.09 – sak 1/09 – at tidligere vedtatt valgkretsinndeling skal videreføres og det innebærer at det avholdes valgting i kretsene:

Sandvær, Husvær, Brasøy, Seløy, Øksningan og Herøy.

Sak 4/09: OPPNEVNING AV FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vadtak: I medhold av valglovens § 8.2. oppnevnes følgende til mottak av forhåndstemmer i tidsrommet 10.august t.o.m. 11.september 2009:

Liv Hansen Jan Nikolaisen Frøydis Falk Merete Storrø Marit Stenbakken

Saksutredning: Lovgrunnlag: Valgloven § 8.2. Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09.

I følge valglovens § 8.1 foregår forhåndsstemmegivningen fra 10.august og kan foregå t.o.m. siste fredag før valgdagen og i år vil det være fredag 11.september 2009.

Forhåndstemmegivningene har foregått ved sentraladministrasjonens kontor og med bakgrunn i de endringene som har foregått må det legges til servicekontoret.

Sak 5/09: FORHÅNDSTEMMEGIVNING VED INSTITUSJON STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vedtak I medhold av valglovens § 8-3 avholdes det forehåndstemmegivning ved Herøy omsorgsenter onsdag 2.september 2009 kl. 10.00 – kl. 12.00.

Saksutredning: Lovgrunnlag: Valgloven § 8.3. Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09.

I medhold av valglovens § 8-3 skal det avholdes forhåndstemmegivning ved helse- og sosialinstitusjoner. Det kan også mottas forhåndstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjoner, jfr. valgforskriften § 25.

Tidligere har det vært avviklet forhåndsstemmegivning ved Herøy alders- og sykehjem (HAS), og da har de som bor i trygdeboligene tilknyttet til HAS og de som bor i trygdeboliger i Valsåsen fått forhåndsstemt der.

Med bakgrunn i at Herøy alders- og sykehjem er endret til Herøy omsorgssenter tilrår saksbehandler at det fattes følgende vedtak:

I medhold av valglovens § 8-3 avholdes det forehåndstemmegivning ved Herøy omsorgsenter onsdag 2.september 2009 kl. 10.00 – kl. 12.00.

Sak 6/09: AMBULERENDE STEMMEGIVNING STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vedtak: I medhold av valglovens § 8-3 (6.ledd) fastsettes søknadsfristen for å avgi stemme hjemme til tirsdag 8.september 2009.

Saksutredning: Lovgrunnlag: Valgloven § 8.3 (6.ledd) Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jfr. valglovens § 8-3, sjette ledd.

Valgsstyret fastsetter svarfristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen. Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret må kunngjøre ordningen med ambulerende stemmegivning i god tid før fristen.

Loven inneholder ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Der er f eks ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke i stand til å forhåndstemme et annet sted.

Saksbehandler tilrår valgstyret til å fatte følgende vedtak:

I medhold av valglovens § 8-3 (6.ledd) fastsettes søknadsfristen for å avgi stemme hjemme til tirsdag 8.september 2009.

Sak 7/09: TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vedtak: I medhold av valglovens § 8.3 legges forhåndstemmegivningen til Servicekontoret og åpningstiden settes til kl. 10.00 – kl. 15.00.

Saksutredning: Lovgrunnlag: Valgloven § 8-3. Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09

Det følger av valglovens § 8-3 annet ledd, bokstav B at forhåndsstemmegivningen foregår der valgstyret bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer. Det samme gjelder for lokalenes åpningstider. Loven bygger imidlertid på en forutsetning om at det i hele perioden skal være mulig å forhåndsstemme minst ett sted. Dette gjelder likevel bare på vanlige arbeidsdager (mandag – fredag).

Forehåndstemmegivninger har tidligere foregått ved sentraladministrasjonen og ved siste valg var åpningstiden kl. 10.00 – 15.00 og de 2 siste torsdagene for valget var åpningstiden satt til kl. 18.00. Forsøket med å ha 2 dager med langåpnet var det kun noen få personer som benyttet seg av og disse kunne ha forhåndsstemt i normalåpningstiden.

I følge valgforskriftens § 24 skal valgstyret kunngjøre tid og sted for forhåndsstemme- givningen.

Saksbehandler tilrår valgstyret til å fatte følgende vedtak:

I medhold av valglovens § 8.3 legges forhåndstemmegivningen til Servicekontoret og åpningstiden settes til kl. 10.00 – kl. 15.00.

Sak 8/09: UTLEGGING AV MANNTALLET TIL OFFENTLIG ETTERSYN STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2009 Leders forslag til vedtak: I medhold av valglovens § 2-6 legges manntallet ut på følgende steder:

* Herøy servicekontor * Herøy folkebibliotek

Saksutredning: Lovgrunnlag: Valgloven § 2-6. Delegeringsreglement av 10.03.09 – K-sak 6/09

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen av manntallet og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jfr. valglovens § 2-6. Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for utleggingen, men det er forutsatt at det skal skje så snart det lar seg gjøre, og skal ligge ute til og med valgdagen.

Valgloven legger til grunn at folkeregistermyndighetene så snart som mulig etter skjæringsdatoen 30.juni, overfører manntallsopplysningene til kommunene.
fskp_alle_01
Formannskapet er personidentisk med valgstyret.

Annonser