Møte i det nye barne- og ungdomsrådet

Barne- og ungdomsrådet 2019-2023

Barne- og ungdomsrådet avholder møte torsdag 30. april. Dette er andre gangen det nye ungdomsrådet har møte.

Det første og konstituerende møtet i ungdomsrådet ble avholdt den 11. mars 2020, like før hele samfunnet ble koronastengt. I dette møtet deltok ordfører Elbjørg Larsen for å gi ungdommene en kort opplæring og innføring i politisk styring i Herøy. Hun ledet også møtet i gjennom første sak som var valg av leder og nestleder for rådet. I tråd med ny kommunelov er det innført et nytt prinsipp om at ungdomsråd selv skal velge sin leder blant medlemmene. Tora Olsen Skagen ble valgt som leder, mens Emma Eliassen ble valgt til rådets nestleder.

Utfordret til å komme med innspill til regjeringen om god distriktspolitikk
Distriktssenteret (nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling) tok kontakt med ungdomsrådet med forespørsel om de kunne besvare spørsmål som skal bidra til utforming av råd til regjeringen om fremtidens distriktspolitikk. Bakgrunnen for forespørselen var at distriktssenteret har fått i oppdrag av regjeringen å etablere og drifte ungdommens distriktspanel. Våren 2021 skal dette panelet gi regjeringen 10 råd om fremtidas distriktspolitikk. Distrikspanelet innhenter dermed informasjon og forslag fra ungdom i hele Distrikts-Norge.

Ungdomsrådet i Herøy takket ja til utfordringen og har dermed sendt inn sine svar på hva regjeringen bør gjøre for det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge i framtida.  I sine svar på hva som skal til fremhever ungdommene at gode samferdselstilbud og muligheter for pendling er viktig. Ungdommene sier i tillegg at det trengs flere og mer varierte fritidstilbud enn det de har i dag. De ønsker også muligheten til å medvirke bedre i beslutninger som angår dem.

Skal utarbeide plan
Ungdomsrådet besluttet i sitt første møte at de vil utarbeide en plan som sier noe om hvilke områder rådet ønsker å jobbe med. For å få andre ungdommers stemme med på råd ble det planlagt å holde en åpen samling for ungdommer i samarbeid med ungdomsklubben. Her skulle det legges til rette for at ungdommer i Herøy fikk komme med sine innspill til hva de ønsket at rådet burde prioritere. Den planlagte samlingen ble avlyst da de nasjonale koronatiltakene som stoppet for større forsamlinger ble lansert.

Fortsatt gjelder retningslinjene ikke å samle større forsamlinger, men ungdomsrådet setter ikke sin sak på vent av den grunn. I torsdagens møte skal det diskuteres om det finnes annen måte å samle inn informasjon fra medungdommer på. Det foreligger et forslag om digital spørreundersøkelse og å sende planen ut på en ungdomshøring etter at den er ferdig.

Hvordan bli synlig
Til tross for at rådet bare har avholdt et møte har de allerede rukket å være synlige gjennom å komme med et budskap til andre ungdommer i en informasjonsfilm om koronatiltak. Tre av ungdommene deltok også i debattpanel under bolystdagene for å tale ungdommers sak.

I torsdagens møte skal det diskuteres hvordan ungdomsmrådet kan bli synlige for annen ungdom, og om de skal gjøre noen positive tiltak digitalt for andre ungdommer i kjedelige koronnatider

Møtet denne gangen skal holdes digitalt over møteplattformen Teams.

De ny innvalgte faste medlemmene i rådet er:

  • Theodor Norum
  • Andreas Johansen
  •  Ingrid Kilvær Nilsen
  • Tora Olsen Skagen
  • Emma Eliassen

Vararepresentanter er: 

  • Isak Mentzoni
  • Ingibjørg Bjørnsdottir
  • Sigve Moe Bjertnes
  • Sander Bjertnes Hansen
  • Børge Håland

Sakene som rådet tar opp og protokoll fra disse kan leses på Herøy kommunes nettsider

Tekst og bilde: Liv-Åse Lorentzen

Barne- og ungdomsrådet 2019-2023
Her er det nye barne- og ungdomsrådet samlet til konstituerende møte sammen med ordfører. Fra venstre: Tora Olsen Skagen (leder), Theodor Norum, Andreas Johansen, Ingrid Kilvær Nilsen, Emma Eliassen (nestleder) og ordfører Elbjørg Larsen.

Annonser