Bakgrunn for prosjektet er at Nordland fylkeskommune i samarbeid med Gjensidigestiftelsen har satt i gang en storsatsning på enkel tilrettelegging, skilting og merking av turløyper i fylket.

Helgeland friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner på Helgeland og består i dag av Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug og Herøy kommune. Satsingen er motivert både ut fra folkehelse, friluftsliv og reiseliv.

Friluftslivet er et viktig virkemiddel i folkehelsearbeidet og er et sentralt arbeidsfelt i alle fylkeskommuner for å fremme fysisk aktivitet. Ved å tilrettelegge for denne type aktivitet synliggjøres og vektlegges friluftsliv som lavterskelaktivitet i folkehelsearbeidet.

Rundt 100 000 kroner til Herøy
Gjensidigestiftelsen har etter søknad gitt 1,5 millioner kroner til friluftsrådene i Nordland og fylket har gitt samme beløp slik at det totalt er 3 millioner til fordeling for 2013. Av dette har Herøy fått 96 000 kroner av en tildeling på 445 000 kroner til Helgeland friluftsråd.

- I tillegg finnes det noen andre midler som kan benyttes slik at Herøy får litt i overkant av 100 000, sier leder i Helgeland Friluftsråd Kristian Helgesen.

- Pengene skal brukes til skilting, merking og klopping av løyper. Klopping innebærer at det bygges bruer og gangveier der fremkommeligheten er dårlig. Det legges opp til enhetlig merking der gjenkjennelse er en viktig del. Turløypene kan også graderes etter vanskelighetsgrad, avslutter Helgesen.

Det forventes en tilsvarende sum for 2014 og det er lagt et løp for en mer langsiktig satsning. De resursene som nå stilles til disposisjon er investeringsmidler som må dobles opp i kommunene/organisasjonene i form av planlegging og utførelse av arbeidet. Innkjøp av materiell, transport og lignende er dekket, men den praktiske jobben ute, må løses på dugnad av frivillige, næringsdrivende eller kommunen selv. Tiltakene må være gjennomført senest 1. november 2014.

Merker fem turløyper
Herøy kommune har i første omgang prioritert fem turløyper. På grunn av korte frister er det valgt ut allerede etablerte turløyper som krever lite tilrettelegging.

Dette er turløyper i/ved: Herøy skole, Staulen, Nord-Herøy, Brasøy og Husvær.

Avtaler med grunneiere
For at prosjektet skal kunne gjennomføres er kommunen avhengig av et godt samarbeid med berørte grunneiere og disse vil bli kontaktet underveis. Kommunen vil følge nasjonal standard for skilting og merking av turløyper i henhold til merkehåndboka.

Det er et krav for etablering og merking av turløyper at det også opprettes stifadderavtaler, som sikrer vedlikehold av turløypene. En stifadder kan være enkeltpersoner eller lag og foreninger.

Første løype som skal merkes etter gjeldene regler er turløypa ved Herøy skole og dette vil vi komme tilbake til i en senere sak i Herøyfjerdingen.