Ordfører Elbjørg Larsen åpnet folkemøtet og sa at hun satte pris på at de hadde ungdommelige ressurser i kommunen som satte sitt preg på arbeidet med kommuneplanen. Hun introduserte deretter kommunens nærings- og samfunnsutvikler Ronny Godhei Hansen (28) som er den som har hovedansvaret for arbeidet med kommuneplanen.

Han orienterte først om hva kommuneplanens samfunnsdel dreier seg om og kom også med et eksempel fra Sømna kommune. De har valgt å gjøre den veldig kort og enkel med god illustrasjon av bilder.

- Kommuneplanens samfunnsdel eller KPS som vi sier på fagspråket er kommunens overordnede strategisk plan som innehar en del langsiktige mål, utfordringer og strategier for både de som jobber i kommunen og samfunnet for øvrig, sier Godhei Hansen.

Han illustrerte deretter planen med å sammenligne den med taket på et hus, som omfavner og ligger over resten av konstruksjonen. Dette innebærer at alt av planer i kommunen skal ha sitt utspring i samfunnsdelen.

Resultatet av QR-medvirkningen
I høst ble det gjennomført en spørreundersøkelse der det ble tatt i bruk moderne teknologi med QR-kode for å delta på undersøkelsen. Ronny kunne fortelle at det var 226 som hadde besvart undersøkelsen og oppfordret alle til å lese rapporten. Han tok deretter opp en ordsky som illustrerte svarene da folk ble utfordret til å beskrive Herøy med tre ord. Da kom det fram at mange hadde svart at det var vakkert, trygt og fin natur, men det var også noen som hadde svart at det var kjedelig.

- Dette er noe som må jobbes med. Det er greit at det er fin natur, men folk må også ha tilgang på andre aktiviteter, sier Godhei Hansen.

Han tok også et eksempel fra undersøkelsen der folk hadde svart på hva som må til for å flytte til Herøy. Her kom det fram at fastlandsforbindelse, arbeidsplasser, boliger, barnehage og skole, fungerende helsetjenester, fritidsaktiviteter og møteplasser stod høyt på ønskelista.

- Det var spesielt mange som etterlyste møteplasser og sosiale arenaer, sier Godhei Hansen.

Han var også glad for at nesten alle hadde svart på hvilke av FNs 17 bærekraftmål som skal vektlegges i planen. Det er et krav om at all framtidig planlegging i Herøy og andre kommuner i Norge skal kobles opp mot slike mål. De fem målene som hadde fått flest stemmer var mål 3 «God helse» (144 stemmer), mål 14 «Livet i havet» (139), mål 17 «Samarbeid for å nå målene» (103), mål 4 «God utdanning» (101) og mål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst» (95).

Godhei Hansen gikk også gjennom flere spørsmål fra undersøkelsen der det kom fram at det bør jobbes bedre med oppvekstmiljøet for barn og unge og komme på plass flere leke- og aktivitetsområder i kommunen. Sosiale møteplasser er også noe som etterlyses.

- Et variert aktivitets- og møtetilbud vil gjøre mye for den generelle trivselen, og er kanskje ett av suksesskriteriene for at de unge velger å flytte tilbake til Herøy etter endt utdanning i mer urbane strøk. Tilstrekkelig med gode sosiale møtearenaer vil også fungere som gode inkluderingstiltak, for hele befolkningen, sier Ronny Godhei Hansen.

Når det gjelder kommunens utfordringer de neste 10 årene viser undersøkelsen mange ulike svar, men samferdsel, boligmangel, eldrebølge, innhente nødvendig kompetanse og utvikle aktuelle arbeidsplasser gjennom en fortsatt positiv næringsutvikling trekkes fram av flere. Mye av dette springer ut fra et ønske om å fortsette den videre veksten i folketallet.

Det pekes også på at det er viktig å utvikle sosiale arenaer for å tiltrekke og holde på folk. Økte mengder søppel og klimaendringer er også noe som opptar en del folk. Mange mener også det er viktig å ha fokus på hvordan man skal møte den økte turismen, da dette fører til mer aktivitet i naturen på både godt og vondt.

Ungdommene markerte seg
I og med at det parallelt med folkemøte ble arrangert ungdomsklubb i skolens lokaler møtte ungdommene opp og sa klart ifra om at de ønsket mer ressurser og et eget lokale til klubben. Denne kvelden var det rundt 50 ungdommer samlet på biblioteket og rommene rundt så de var klare på at behovet var stort.

Kahoot og gode diskusjoner
Folkemøtet fortsatte med flere oppgaver på «Kahoot», der tilhørerne ble utfordret til å svare på ulike spørsmål. Herøys visjon i dag er «et hav og muligheter», og første oppgave gikk ut på å tenke ut et alternativ til denne visjonen. Senere ble man utfordret på hva Herøy skal være best på. Her kom det fram at «Barn og unge» var det som flest hadde valgt. Etter dette ble det diskusjoner på bordene om hvordan man skulle nå disse målene. Her fikk alle gruppene i oppgave å si noe om «Barn og unge», men de kunne også ta med andre forhold de mente man burde jobbe med.

- Ikke overraskende ble temaet barn og unge det største ordet i ordskyen. Det viser at bevisstheten rundt oppvekstsvilkårene til de neste generasjoner står sterkt hos innbyggerne i Herøy kommune, noe som også i stor grad gjenspeiles i den digitale spørreundersøkelsen kommunen tidligere har hatt ute, sier Godhei Hansen.

En representant på hver gruppe la fram svarene fra gruppa, og i forhold til «Barn og unge» kom det fram at det blant annet var nødvendig med nok ressurser i skole og barnehage. Det kom også fram at det det var plassmangel på barnetrinnet og i barnehagen. Behov for ny barnehage og eget lokale for ungdomsklubb, der foreldremedvirkning og mangfold var viktig ble foreslått av flere grupper.

Tilbud for å beholde ungdommen og få dem til å komme tilbake etter endt utdanning ble også trukket fram som et viktig tiltak. Her ble det nevnt langsiktig plan for boligbygging og ulike stipendordninger som noen av tiltakene. Arbeidsplasser til begge og gode sosiale møteplasser ble også nevnt. Fastlandsforbindelse og bru til Brasøy kom også fram som et sterkt ønske under oppsummeringen.

Mer ressurser i kulturskolen ble også foreslått. Det kom også fram at det var og viktig å lære unger og ungdom til å bli selvstendige og delta aktivt på dugnad. Det å lære av kunnskapen som allerede er i samfunnet ble også foreslått. Kanskje kan ungene få lære om mat, fiske, jakt, skru på biler og sykler av folk som behersker disse kunnskapene?

Behov for kommunepsykolog og tverrfaglig samarbeid ble også trukket fram som gode tiltak. Lekeplass til små barn og aktivitetspark ble også foreslått.

Når det gjelder næringsvirksomhet var det flere som etterlyste at folk med gode ideer kunne få starthjelp med søknader, regnskap, søknader og andre forhold som kreves for å komme i gang med bedriften. Infrastruktur, næringstomter og lokaler ble også trukket fram.

Når det gjelder turisme ble det trukket fram behov for god informasjon, rasteplasser, toaletter og søppelhåndtering.

- Gjennom den digitale delen av møtet fikk vi også tilbakemelding på hva verdiene våre bør være, dette er interessant. Viktigheten av verdier som hensyntar hvordan vi bør gjøre våre vurderinger og beslutninger er stor, og slike vil kunne fungere som en fin grunnmur i et samfunn, sier Ronny Godhei Hansen.

Åpen mikrofon
Siste post på programmet var åpen mikrofon og her kunne alle dele det de hadde på hjertet. Her kom det blant annet kritikk av at den eldre befolkningen ikke var godt nok ivaretatt under undersøkelsen på grunn av at de fleste ikke hadde et forhold til QR-kode og smarttelefoner. Roar Danielsen mente at det var mange av den eldre garde som også kunne ha mye å bidra med.

Ronny Godhei Hansen tok kritikken til etterretning, men sa at det også var gjort tiltak for å engasjere eldre, og at det også ville bli flere anledninger til å uttale seg.

- Dette er et innspill som selvfølgelig vil bli tatt med i evalueringen etter endt prosess. Medvirkningen er på langt nær over, og alle som vil skal fortsatt få mulighet til å uttale seg. Før planen vedtas skal også forslaget til endelig plan ut på en høring på minimum 6 uker, her kan alle som vil uttale seg, avslutter nærings- og samfunnsutvikler Ronny Godhei Hansen.