Legger til rette for næringslivet i en pandemisituasjon

Næringsparken

Formannskapet i Herøy vedtok i siste møte at administrasjonen skulle sette i gang et omfattende arbeid for å legge til rette for næringslivet og videre samfunnsutvikling.

Her er formannskapets vedtak som ble vedtatt 28. april:

 1. Rådmannen bes om å starte opp arbeidet med å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere de sosiale og velferdsmessige konsekvensene for innbyggerne i Herøy av pandemiutbruddet. Dette kunnskapsgrunnlaget skal inngå som et grunnlagsdokument for det politiske arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
   
 2. Rådmannen bes om å legge til rette for et systematisk samarbeid med Herøy næringsforening og andre aktører med tanke på kommunal tilrettelegging og bistand til næringsutvikling.
   
 3. Rådmannen bes om å ta initiativ til å etablere bransjeforum for den enkelte næringssektor i kommunen, gjerne i samarbeid med andre aktører, slik som Sentrum næringshage.
   
 4. Rådmannen bes om å særskilt gjøre vurderinger av investerings- og vedlikeholdsplaner i arbeidet med budsjettreguleringer og forslag til rammer for perioden 2021 – 2024, med tanke på å bidra til aktivitet for næringslivet i kommunen.
   
 5. Rådmannen bes om å gjennomgå kommunens planer for lærlingeplasser, og se på muligheten både for å utvide antall lærlingeplasser og til å utvide dette til å gjelde lærlingeplasser i kontorfag og byggdrift.
   
 6. Rådmannens bes om å aktivt overvåke statlige søkbare midler som stilles til rådighet for å få opp aktiviteten i norsk økonomi, og utrede prosjekter for å kunne søke på disse. Rådmannens bes også om å proaktivt utvikle prosjekter som kan være egnet til å få slike statlige støttemidler ved senere tildelinger.
   
 7. Arbeidet deles inn i en kortsiktig og langsiktig del. Kortsiktig del handler om de som har umiddelbare konsekvenser. Langsiktig del på det som gjelder virkningene i vår samfunnsdel i kommuneplanen.
   
 8. Det skal også settes en politisk gruppe som jobber nærmere med og sammen med rådmannen ang. disse punkt opp mot formannskap, kommunestyre og de grupper som måtte dannes. Dette for å få politisk forankring.

Viktig og godt vedtak
Ordfører Elbjørg Larsen mener det er viktig at politikerne legger best mulig til rette for næringslivet og synes formannskapet har gjort et godt og viktig vedtak.

- Samfunnet vårt er bygd opp gjennom et samspill mellom næringslivet og kommunen og da er det viktig at politikerne signaliserer dette.

- Vi vet ikke hvordan det blir framover og dette vedtaket omfavner veldig mye og er etter min mening veldig godt. Det sier noe om at vi skal være parat og være litt i forkant av det som kan møte oss, sier ordfører Elbjørg Larsen.

Velutviklet næringsliv
Av rådmannens saksutredning kan man lese at Herøy kommune har et velutviklet og aktivt næringsliv. I 2018 omsatte næringslivet i kommunen for 1,2 milliarder kroner. Da er ikke de to største arbeidsplassene i kommunen med, som er kommunen selv og Mowi Norge AS. Hvis en tar med verdien av eksporten til slakteriet til Mowi Norge AS, var denne sammen med omsetningen til næringslivet i kommunen på 4,5 milliarder kroner. Til sammenligning var omsetningen i Alstahaug kommune i 2018 på 1,7 milliarder kroner, i Brønnøy på 2,3 milliarder kroner, og i Vefsn på 5,3 milliarder kroner. I perioden 2015 - 2019 har antallet arbeidsplasser innen sektorene jordbruk, fiske, utvinning, industri og varehandel vært økende, og det samme har omsetningen.

Generell betalingsutsettelse for næringsaktører
Formannskapet i Herøy vedtok i møte den 31. mars 2020 å gi en generell betalingsutsettelse på kommunale avgifter og eiendomsskatt for 1. termin til alle næringsaktører. Det ble da også åpnet opp for næringsaktører til å søke om midlertidig reduksjon i kommunale avgifter og lettelser eller frafall av eiendomsskatt, om dagens situasjon umuliggjør fortsatt drift. Det har så langt ikke kommet noen slike søknader til kommunen.

Elbjørg Larsen
Ordfører Elbjørg Larsen mener formannskapet har gjort et viktig og godt vedtak som ber administrasjonen om å legge best mulig til rette for næringslivet og videre samfunnsutvikling.

Annonser