40 prosent stilling som kommunelege

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune øker stillingsressursen som lege med 40% stilling. Kommuneoverlege og stilling som kommunelege 2 er besatt og vi har stabil dekning av turnusleger.  Legekontoret har stabilt og erfarent helsepersonell.

Det gis mulighet for å kombinere stillingen med annen deltidstilling i form av sammenhengende arbeidsperioder på minimum 2 uker etter avtale med kommuneoverlegen.

Kontoret benytter WinMed 3.
Kontoret er samlokalisert med helsestasjon og psykiatritjenesten   

Arbeidsoppgaver
Kurativ virksomhet/listeansvar  i 40% stilling med mulighet for kommunale oppgaver som sykehjems- og helsestasjonslege.

Legevakt er for tiden 6-delt og er i fellesskap med nabokommunen Dønna.
Hegelandssykehuset avd. Sandnessjøen har legevaktsformidlingen for kommunene

Krav til kompetanse
Norsk autorisasjon som lege, spesialitet i allmennmedisin/samfunnsmedisin er ønskelig, men ikke noe krav.
Søkerne må beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.

Ved tilsetting vil det bli vektlagt faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet.
Du må være løsningsorientert og opptatt av tverrfaglig samarbeid.

75 prosent stilling psykisk helsearbeider

Beskrivelse avdeling
Psykisk helsetjeneste er organisert  lag med i helsetjeneste og har kontor på helsehuset. Tjenesten organisere og koordinere innsatsen overfor barn og voksne  med psykiske lidelser i samsvar med gjeldende lovverk og kommunale bestemmelser. Det er totalt 1,25 stillingsressurs i tjenesten, hvorav 50 % er besatt av kvalifisert personell med lang erfaring. Arbeidet foregår både på kontoret og i hjemmene tiil den enkelte.

Arbeidsoppgaver

 • forebygge psykiatriske lidelser gjennom veiledning, rådgivning
 • organisere gruppebaserte tilbud til brukerne
 • delta i omsorgsgruppen.
 • delta i kommunens rusteam
 • revisjon av psykiatriplanen
 • gjennomføre brukerundersøkelser
 • delta i ansvarsgrupper og utarbeidelse av individuelle planer.

Vi søker en person som

 • har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe både selvstendig, tverrfaglig og målrettet.
 • har god faglig innsikt og forståelse.
 • har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
 • er tydelig og har evne til å tenke helhetlig.
 • behersker norsk språk både skriftllig og muntlilg

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon innen helsefaglig høgskoleutdanning med videreutdanning i psykiatri.
 • Annen relevant høyskole utdanning med videreutdanning innen psykisk helse kan vurderes

100 prosent stilling som fysioterapeut/frisklivskoordinator

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune ønsker en større satsing på folkehelse og forebyggende helsetjenester og har derfor etablert frisklivsentral.

Frisklivsentralen er underlagt administrasjonsenheten og skal tilby å koordinere lavterskeltilbud for personer som har økt risiko eller allerede har utfordringer eller sykdom som skyldes livsstil innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt områdene psykisk helse og risikofylt alkoholforbruk. Forebyggende lærings- og mestringstilbud i form av motiverende samtaler (MI), kurs og oppfølging skal tilbys og koordineres til brukere som trenger hjelp og veiledning innenfor disse områdene. Tilbud og aktiviteter skal foregå i samarbeid med både offentlige (fastleger og andre virksomheter i kommunen) og frivillige aktører.

Kommunens treningssenter er etablert i tilknytning til omsorgssenteret og vil fungere som arbeidsplass og inneholde kontorer for å drive frisklivsveiledning.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig drift og utvikling av frisklivsentralen.
 • Kommunalt treningssenter.
 • Ordinær fysioterapi.
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene, herunder oppgaver innenfor folkehelsearbeidet.

Vi søker en person som:

 • tar ansvar, liker utfordringer og er løsningsorientert.
 • har gode samarbeidsevner og evne til å jobbe både selvstendig, tverrfaglig og målrettet.
 • har god faglig innsikt og forståelse.
 • har evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter.
 • har pågangsmot og godt humør.
 • er tydelig og har evne til å tenke helhetlig.

Krav til kompetanse

 • Autorisert fysioterapeut.
 • Personlige egnethet tillegges stor vekt
 • Norskspråklige kvalifikasjoner bestått språkprøve 3.
 • Annen kompetanse som kan vektlegges:
 • Erfaring fra forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Erfaring med folkehelsearbeid
 •  Arbeidserfaring med barn
 • Utdanning/erfaring/kunnskap om samtaleteknikken Motiverende intervju (MI) eller annen løsningsfokusert tilnærming
 • Utdanning/erfaring/praksis om veiledning og kurs i kosthold/ernæring, røykeslutt, og treningslære i praksis.

75  prosent fast stilling som vernepleier ved Valsåsen bofellesskap

Beskrivelse avdeling
Valsåsen bofellesskap er et botilbud for mennesker med ulike behov. Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase. En av leilighetene fungerer som kommunal avlastningsbolig for barn og unge. Enheten har en bemanning på 11 ansatte. Personalet består av vernepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er heldøgns bemanning ved boligene.  Bofellesskap i Valsåsen er organisatorisk underlagt enheten hjemmetjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til brukeren.
 • Det vektlegges å jobbe målrettet sammen med bruker, samt ivareta brukers rettsikkerhet.
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innen gjeldende rammer og lovverk.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene.

Vi søker personer som:

 • tar ansvar og liker utfordringer
 • har gode samarbeidsevner
 • har god faglig innsikt og forståelse
 • har evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • evne til å kommunisere, inspirere og se muligheter
 • evne til å jobbe i en hektisk hverdag og ha evnen til nytenkning og til å ta ting på sparket
 • pågangsmot og godt humør
 • gjør underverker.

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som offentlig godkjent vernepleier
 • Erfaring med elektronisk pasient journal/IT-verktøy
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat

100 prosent stilling som saksbehandler ved tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester

Stillingen kombineres med stilling med ansvar for fagprogrammet Cosdoc og kvalitetssystemet.

Beskrivelse avdeling
Herøy kommune har opprettet tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester. Kontoret er del av pleie -og omsorgstjenesten og er underlagt enhetsleder for pleie- og omsorg.
Tildelingskontoret koordinerer tiltak innen habilitering og rehabilitering (koordinerende enhet).
Tildelingskontoret har også ansvar for fagprogram og kvalitetssystem.

Arbeidsoppgaver
Saksbehandling av alle søknader om helse- og omsorgstjenester.

Dette inkluderer:

 • mottak og registrering av søknader
 • innhenting av supplerende opplysninger, inkludert hjemmebesøk
 • fatte vedtak i henhold til lov og avtaleverk
 • utarbeidelse av vedtak
 • eventuell klagebehandling
 • oppfølging og evaluering av vedtak
 • ansvar og oppfølging av fagprogrammet CosDoc
 • ansvar og oppfølging av kvalitetssystemet

Du må like:

 • å arbeide tverrfaglig
 • å fatte enkeltvedtak om tildeling av tjenester som legger til rette  for stimulering og   egenmestring.
 • å kontrollere at driftsenheten gir brukerne den tjenesten de har fått enkeltvedtak på
 • å arbeide med systemer

Krav til kompetanse

 • 3 årig høgskoleutdanning innenfor området sosial og / eller helse eller annen relevant    høyskoleutdanning
 • erfaring i saksbehandling er ønskelig,
 • relevant arbeidserfaring.
 • selvstendig og strukturert
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • gode samarbeidsevner.
 • gode ferdigheter i å kommunisere og bruke samtalen bevisst som et verktøy
 • kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • generelt god IKT-kompetanse

Søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil i arbeidstiden.

Trykk her for fullstendig utlysningstekst og å søke på stillingene.