Lærer i voksenopplæringen - 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • De primære arbeidsoppgavene vil være å utarbeide undervisningsopplegg og forestå undervisning for fremmedspråklige voksne i norsk med samfunnskunnskap.
 • Ved behov vil det også kunne påregnes undervisning innen grunnskoleopplæring for voksne i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og KRL.

Stillingen vil også bli tillagt administrative oppgaver/språkpraksis.


Miljøarbeider - 100% stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøarbeiderens oppgave er å planlegge og tilrettelegge de praktiske sidene ved bosetting, gi råd og veiledning, samt være en viktig kontaktperson for den enkelte flyktning.
 • Delta i kartleggingen og oppfølging av deltakerne i introduksjonsprogrammet.
 • Gjennomføre oppgaver knyttet til opplæringstiltak.


Stillingen kan også tillegges administrative oppgaver og rapportskriving.


Renholder - 100% stilling (50% fast og 50% vikariat)

Arbeidsoppgaver:

 • Renhold av skolen etter oppsatt plan.


Saksbehandler - tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester - 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver:
Saksbehandling av alle søknader om helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer:

 • Mottak og registrering av søknader
 • Innhenting av supplerende opplysninger, inkludert hjemmebesøk
 • Fatte vedtak i henhold til lov og avtaleverk
 • Utarbeidelse av vedtak
 • Eventuell klagebehandling
 • Oppfølging og evaluering av vedtak

Ansvar og oppfølging av fagprogrammet CosDoc.
Ansvar og oppfølging av kvalitetssystemet


Vernepleier - 75% fast stilling.

Arbeidsoppgaver:

 • Avsvar for igangsetting, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet til brukeren. Det vektlegges å jobbe målrettet sammen med bruker, samt ivareta brukers rettsikkerhet.
 • Tilby brukerne opplevelser og et kvalitativt godt tjenestetilbud innenfor gjeldende rammer og lovverk.
 • Turnusarbeid/rundturnus
 • Tverrfaglig samarbeid med de øvrige avdelingene.


Fagutviklingssykepleier - 75% fast stilling

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingene.
 • Turnusarbeid/rundturnus
 • Påregnes bakvakter ved fravær og ferier

Fagutviklingssykepleier har avsatt 20% for tilrettelegging for faglig utvikling til ansatte ved sykehjemmet. Sentrale oppgaver:

 • Stimulere de ansatte til å sette i gang prosjekt og veilede disse i søknadsprosessen.
 • Organisere internundervisning.
 • Veilede og tilrettelegge for formidling/resultat fra prosjekter både internt og eksternt.
 • Bidra til og implementere resultat av prosjekt i organisasjonen der dette er naturlig.
 • Delta i nettverkssamarbeid med de andre sykehjemmene i HALD ved Utviklingssenteret for sykehjemmene i Nordland.
 • Være bindeledd mellom utdanningsinstitusjonene og sykehjemmet i forhold til mottak og oppfølging av sykepleiestudenter


Sykepleier - 80% svangerskapsvikariat i turnus.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingene.
 • Turnusarbeid/rundturnus.
 • Påregne bakvakter ved fravær og ferier
   

For å lese fullstendig utlysningstekst og søke på stillingene kan du trykk her.

Søknadsfrist for alle stillingene er 25.oktober.