Midlene tildeles til andre halvår av 2016 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Midlene kan ikke benyttes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc., men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver m.m.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 BODØ

eller firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 1.oktober 2016

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no

Se også nfk.no/tilskuddsordninger