Kutter etatsjefene

organisasjonsmodellen
Fra 1. januar er etatsjef-stillingene i Herøy kommune historie. Det skjer samtidig med at kommunen innfører ny administrativ organisasjonsmodell basert på tonivå-prinsippet. "Herøymodellen" er en mellomting mellom en to- og trenivå-modell.
19. desember i fjor vedtok kommunestyret i Herøy å innføre denne organisasjonsmodellen fra 1. januar 2009.

26. september skal Herøy kommunestyre behandle denne saka videre. Understående er formannskapets innstilling.

Dette innbærer en organisasjon som ledes av rådmannen, og at det i hans stab opprettes følgende stillinger:

* Kommunalleder 1: Saksutredning/rådgivning helse-, sosial- og omsorssektoren. Overordnet personalarbeid.

* Kommunalleder 2: Saksutredning/ rådgivning oppvekstkultur. IT-spport/rådgivning utover edt HALD IKT tilbyr. Økonomikontroll/rapportering. Ekstern og intern informasjon, pluss næringssjefen.

Under rådmannen opprettes følgende dritsenheter med enhetsledere: - Teknisk enhet/sektor - Herøy sentralskole - Herøy kulturskole - Tenna barnehage - Silvalen barnehage - Herøy omsorgsenter, sykehjemmet - Åpen omsorg Barnevernfunksjonen og psykiatrifunksjonen innlemmes etter nærmere utredning.

Under rådmannen opprettes opprettes følgende fagenheter med fagleder uten driftsansvar: * Herøy Folkebibliotek * Herøy legesenter * Herøy helsestasjon * Ambulansebåten "Herøygutten": Stillingen som personalkonsulent fases ut. Overordnet personalarbeid overføres til Kommunalleder1-stillingen.

Rutinearbeid overføres til stilling personal/lønn uten bemanningsmessige konsekvenser gjennom omfordeling av arbeidsoppgaver i servicekontoret.

Revidert administrativt delegasjonsreglement gjeldende fra 1. januar 2009 tas til orientering.

Som et siste punkt 10 heter det i formannskapets innstilling til kommunestyret at ordningen skal evalueres innenn utgangen av 2010.
organisasjonsmodellen
Slik kan organisasjonsmodellen beskrives.

Annonser