Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 og vedtak den 11.06.2013 i formannskapet, legges planforslag med bestemmelser, til kommuneplanens arealdel for Herøy sentrum, ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Planforslaget omfatter alt areal innenfor Herøy.

Les høringsdokumentet på Herøy kommunes hjemmeside
Trykk her