KUNNGJØRING: Ny lokalitet

2_kobbvaaglaks
I flg. Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Kommune: Herøy
Søker: Kobbvåglaks AS
Org.nr: 937875312
Søknaden gjelder: Ny lokalitet Melkøya for produksjon av matfisk av laks   Omsøkt størrelse/ produksjon: 1560 tonn MTB laks   Lokalitet: Melkøya   Kartref: 66º05.016`N 12º12.036E 66º04.881`N 12º11.941E 66º04.862`N 12º12.110E 66º04.997`N 12º12.206E 66º04.939`N 12º12.070E (midtpkt. i anlegget)

 

Kontaktperson: Vegar Dalen Mob.nr. 95865191

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Herøy kommune. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse:

http://www.fdir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/veiledning-med-mer.

 


 

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6

Vedlegg 7

Vedlegg 8

Vedlegg 9

Vedlegg 10

Vedlegg 11

2_kobbvaaglaks

Annonser