Krisepakke bygg og anlegg

kommunestyret_02
Saka om "Krisepakken for bygg og anlegg", som for Herøy kommunes del omhandler renovering av svømmebassenget (eventuelt nytt basseng) og renovering av fasader ved Herøy sentralskole, førte til stor debatt.
Regjeringen har iverksatt en nasjonal tiltakspakke som skal bidra til å trygge arbeidsplasser.

Kommunene er gjennom denne pakken tildelt midler som skal brukes til ekstraordinært vedlikehold og nye bygg- og anleggsoppgaver.

Herøy kommune er forespeilet et rentekompenset lån på vel 4,7 millioner kroner til skole og svømmeanlegg og et vedlikeholdstilskudd på vel 1,1 millioner kroner.

Vi er også forespeilet en ekstra skattekompensasjon på 447.000 kroner.

Skoleledelsen i Herøy har stilt spørsmål om det er hensiktsmessig å renovere det gamle bassenget, når erfaringer fra andre steder viser til at vi kan bygge et nytt svømmebasseng til prisen av renovering av det gamle.

Dette skal utredes og rådmannen ber om at formannskapet får delegert myndighet til å håndtere saka videre.

Skeptisk Jan Berglund (SV) hadde flere betenkninger til denne saka, men mente formålet var godt.

Han minnet blant annet om at tilskuddet til nytt basseng utbetales etterskuddvis, når regnskap for arbeidet er lagt fram.

Han mente dermed at det var flere usikkerhetsmomenter i dette regnskapet for arbeidet som ble lagt fram fra rådmannen. Han mente at kommunen manglet flere millioner kroner.

- Men det er veldig spenstig å vurdere nytt bassenget. Jeg er i midlertid skeptisk til å gå inn på et nytt prosjekt som vi kanskje ikke har styring på, avsluttet han.

God sak Steinar Furu mente dette var en god sak og en sak det haster med. - Hvis vi står der uten basseng, får vi politikerne en sak i fanget vi ikke vil være bekjente av med, sa han.

La oss komme oss opp av potetkjelleren. Dagens basseng er en potetkjeller. For 14 millioner tror jeg vi får et nytt basseng, sa Furu som støttet innstillinga.

Kjell Inge Jakobsen (Frp) reagerer på at "salg av skoler" dukker opp også denne saka.

- Jeg trodde det skulle finansiere NAV-kontoret. Jeg tror også det er å være godtroende at vi plutselig skal få så mye betalt for skolene, sa Jakobsen.

- Jeg reagerer også på at denne saka kommer så rasende fort, sa han og viste til en sak om nye veilys som fortsatt ligger og venter.

Kan vi vente? Må vi ha sende søknaden av sted i morgen, eller kan vi få en bedre utredning først? Så langt i debatten, tror jeg at jeg vil gå imot saka, sa Jakobsen.

Også Svein Cato Jakobsen (Ap) uttrykte samme skepsis, selv om saka er god.

- Vi kan ikke bare hoppe på denne saka. Vi må bli fortløpende orientert, sa Jakobsen.

Laila Furu Vold (Ap) spurte om ikke skadene på fasaden ved skolen ikke blir en forsikringssak, selv om de som utførte arbeidet er gått konkurs.

- Det er ikke noe forsikring på nye bygg, svarte Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen på vegne av rådmannen.

- Vi må kanskje gå til produsenten bak leverandøren. Men vi kommer nok til å slite her, sa Nilssen.

Rådmannen kompletterte: - Vi prøver hos leverandøren om det kan ha vært feil i materialet. Vi forfølger dette videre, men jeg har liten tro på at vi lykkes, sa rådmann Skogsholm.

Han poengterte at det største problemet med det gamle svømmebassenget i skolen er renseanlegget. Dette må i dag driftes manuelt og man pådrar seg ekstrakostnader til rensing.

- I et nytt anlegg ordnes dette automatisk. Det er ikke sikkert vi kommer i gang med bassenget i år eller på to-tre år. Fasaden ved skolen tar vi i år, sa rådmannen.

Han poengterte at det i dag handlet om å vedta en rammebevilgning.

Beroliget Varaordfører Elbjørg Larsen ble beroliget av rådmannens utsagn om at svømmebasseng er en sak man kan vente med.

- Det er dessuten bra at vi får ordnet opp i fasaden ved skolen, sa varaordfører Larsen.

Kompromiss Kjell Inge Jakobsen (Frp) mente at dersom man hadde fått midler til renovering av sørveggen ved skolen, så var det vel bare å gå igang.

- Men hvis vi har fått midler til renovering va det gamle bassenget, hvordan kan vi da få penger til nybygg, spurte Jakobsen.

Ordfør Arnt Frode Jensen foreslo et kompromiss og la fram et nytt forslag til vedtak hvor renovering av sørveggen som lekker og bassenget blir utskilt som to ulike prosjekter.

Dette forslaget fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning.

Kommunestyrets vedtak: 1. Som et ledd i Regjeringens krisetiltak for å motvirke økende leilighet vedtar Herøy kommunestyre å forsere arbeidet med å renovere svømmebasseng og fasader ved Herøy sentralskole innefor en kostnadsramme på 17,5 mill.

2. Arbeidene søkes finansiert slik: Rentekompensert lån 4.773.000 kr Vedlikeholdstilskudd 1.112.000 kr Salg av skoler 1.000.000 kr Tilskudd svømmebasseng (50 % av totalkostnader) 7.000.000 kr Tilbakeføring av mva.-komp. (av totalsum eks. renter) 3.200.000 kr Komp. red. skatteinngang 415.000 kr Sum finansiering 17.500.000 kr

3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp byggelån til finansiering av renovering av fasaden ved Herøy sentralskole.

4. Det utredes muligheter for bygging av nytt basseng innenfor samme kostnadsramme.

5. Saka sendes tilbake til kommunestyret for sluttbehandling.
kommunestyret_02
Kommunestyret lytter til rådmann Roy Skogsholms orientering om situasjonen for svømmebassenget ved skolen.
jan_berglund_01
Jan Berglund (SV) minnet om at tilskuddet til nytt basseng utbetales etterskuddvis, når regnskap for arbeidet er lagt fram.

Annonser