Kraftige reaksjoner på prosess om ny NAV-organisering

NAV Herøy

Under siste møte i formannskapet var det mange som var svært kritisk til prosessen NAV har satt i gang med ny organisering for Ytre Helgeland.

Prosessen kan innebære at NAV-kontoret i Herøy blir lagt under Alstahaug og at kommunen derfor kan miste et viktig tilbud til innbyggere både i Herøy og Dønna.

Etter en lengre diskusjon der både rådmann og flere politikere var svært kritisk til prosessen ble rådmannens innstilling til slutt vedtatt med et tillegg i pkt. 4 som ble framsatt fra Herøy AP og SP av ordfører Elbjørg Larsen.

Hugo Sandoval fra Herøy Bygdeliste mente saken var for lite utredet og foreslo derfor å utsette saken. Dette forslaget fikk imidlertid kun hans stemme. Han kom deretter med et eget forslag som også kun fikk hans stemme.

Vegar Dalen kom også med et forslag om at ordføreren skulle ta initiativ til et politisk fellesmøte der NAV-strukturen er tema. Han foreslo at Herøy kommune skulle signalisere sitt standpunkt i saken og diskuterer dette i regionen. Han var svært kritisk til å i det hele tatt diskutere å legge ned kontoret på Herøy, og mente at dette var helt uaktuelt. Dette forslaget ble ikke vedtatt og fikk kun støtte av Vegar og Hugo fra bygdelista. Argumentasjon for ikke å støtte forslaget var at det foreløpig ikke forelå noe konkret endringsforslag i organiseringen av NAV.

Her er formannskapets vedtak:

 1. Rådmannen gis mandat til å gå videre i drøftingene med kommunene Alstahaug, Dønna, Træna og Leirfjord, samt NAV Nordland om en ny organisering av NAV på Ytre Helgeland.
   
 2. Rådmannen gis mandat til å utpeke hvem som skal delta i en regional prosjektgruppe.
   
 3. Herøy kommune krever at det nåværende vertskommunesamarbeidet mellom Herøy kommune og Dønna kommune skal evalueres som en del av prosessen, og at dette skal vurderes som et reelt alternativ for videre organisering.
   
 4. Formannskapet ber om ny politisk orientering, da framlegg i kommunestyret 26.06.19 ikke inneholdt informasjon om vertskommunemodell.

Rådmannens saksutredning
I rådmannens saksutredning står det at NAV Nordland den 25. oktober 2017 startet opp prosjektet «NAV i Nordland i en ny tid». Bakgrunnen for dette var St. Meld. 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet».

Prosjektet var i regi av rådmannsforumet og NAV Nordland, og hadde som mål å gjennomføre tre piloter på ulike steder i Nordland, med utprøving av ulike driftsmodeller med økt samarbeid over kommunegrensene.

Følgende modeller skulle utprøves:

 • Nytt NAV-kontor som følge av kommunesammenslåing

 • Sterkere formelt, administrativt samarbeid

 • Organisering av NAV-kontor der de kommunale tjenestene inngår i et interkommunalt samarbeid med vertskommunemodellen

Dette var et prosjekt som først og fremst involverte NAV-lederne, men der man også hadde planer om ansattmedvirkning. NAV-lederne i det enkelte tjenesteområde fikk i oppdrag å gjøre en analyse av dagens situasjon, som skulle være klar til 30.11.17.

I denne prosessen ble NAV-lederne bedt om å involvere egne medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud. I partnerskapsmøte (NAV Nordland, NAV-ledere og rådmenn) den 08.11.18 foreslo fylkesdirektør for NAV Nordland, Cathrine Stavnes, å videreutvikle NAV-tjenestene for Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna og Træna ved å innføre et formelt vertskommunesamarbeid, med Alstahaug som vertskommune.

I brev av 30.11.18 fra fylkesdirektøren til rådmennene på Ytre Helgeland, gjør hun klart at kravene NAV stilles overfor fra staten gjør at NAV Nordland er nødt til å se på nåværende kontorstruktur i fylket, og måten det jobbes på. Det blir også klargjort i brevet at NAV Nordland er i en krevende økonomisk situasjon, med bakgrunn i befolkningsutviklingen i fylket og NAV Nordland sitt driftsbudsjett.

Ønsket fra fylkesdirektøren er at de ansatte i NAV, både på statlig og kommunal side ikke bare skal jobbe innenfor sin kommune, men kunne brukes i et større område. Hovedargumentet hennes for dette er at Ytre Helgeland som region i stor grad er å anse som ett felles bo- og arbeidsmarked. Det argumenteres også med at det foregår i dag et tett samarbeid NAV-medarbeiderne i mellom, men at små enheter og få ledere uten en fast organisering, gir stor sårbarhet for driften.

Med utgangspunkt i partnerskapsmøtet 08.11.18, ønsket fylkesdirektøren for NAV Nordland at de kunne få orientere kommunestyrene i regionen, om hva som forventes av et NAV-kontor i dag og bakgrunnen for forslaget om å etablere et vertskommunesamarbeid med Alstahaug som vertskommune. Orienteringen var planlagt gitt av prosjektleder for «NAV i Nordland i en ny tid», Knut Erik Dahlmo og lokal NAV-leder.

For Herøy kommune sin del ble denne orienteringen gitt i kommunestyremøtet den 26.06.19, av NAV-leder for Herøy og Dønna, May-Brith Pedersen, NAV-leder for tjenesteområde Alstahaug, Christin Walen Stand, og prosjektleder Knut Erik Dahlmo.

Den 01.10.19 ble det gjennomført partnerskapsmøte for Ytre Helgeland. Her ble saken tatt opp på nytt, med krav fra fylkesdirektøren om framgang i prosessen. Det ble gjort tindrende klart at NAV Nordland er nødt til å endre struktur for å kunne ta nødvendige innsparinger, og at de tar det for gitt at kommunene vil godta å opprette et vertskommunesamarbeid med Alstahaug som vertskommune for de kommunale tjenestene i NAV. NAV Nordland har allerede bestemt seg for å gjennomføre dette for de statlige stillingene på Ytre Helgeland, uansett hva kommunene velger å gjøre. Fylkesdirektøren ønsket også å opprette en arbeidsgruppe som skulle se på den konkrete arbeidsfordelingen i et nytt NAV-kontor. Det ble foreslått at prosjektlederen fra NAV Nordland skulle lede gruppen, og at NAV-lederne og arbeidstakerrepresentanter også skulle være med.

Rådmannen i Herøy hadde flere innsigelser rundt organiseringen og prinsippene i denne prosessen.

Det ble aldri gjort klar i presentasjonen for kommunestyret at man arbeidet for et vertskommunesamarbeid for den kommunale delen av NAV. NAV beskrev dette som en åpen prosess, mens sannheten er at NAV Nordland allerede har bestemt seg for løsning.

Rådmannen i Herøy tok opp at dette var et prinsippspørsmål som en rådmann ikke hadde mandat til å gå videre med uten politisk ryggdekning. Dette stilte representantene fra Alstahaug, Dønna og Leirfjord seg tvilende til, og antydet at det ikke kom til å bli noen politisk prosess i disse kommunene, før et ferdig forslag til ny vertskommuneavtale og samarbeidsavtale ligger klar.

Rådmannen i Herøy gjorde også et poeng av at det faktisk er etablert et vertskommunesamarbeid på Ytre Helgeland, mellom Herøy og Dønna, som i dag har felles drift av NAV-kontorene, der Herøy kommune er vertskommune. Denne samarbeidsordningen har eksistert i sju år. I møtet kom det fram at NAV Nordland hadde glemt dette.

I tillegg til dette stilte rådmannen i Herøy spørsmål ved sammensetningen av arbeidsgruppen. NAV-lederne i regionen representerer i utgangspunktet både kommunal og statlig sektor, men i Herøy har ikke NAV-leder delegert noen myndighet i forhold til stillinger og omorganisering. Det var derfor et krav fra Herøy at noen fra strategisk ledelse i kommunen må delta i denne prosessen, hvis den skal ha noen som helst legitimitet.

Formannskapsmøte 29
Det nye formannskapet var opprørt over prosessen som NAV har satt i gang for omorganisering på Ytre Helgeland.

Annonser