Kommunestyret samles 19. mai

kommunestyret_03
Det står sju saker på sakslista når Herøy kommunestyre møtes på Herøy folkebibliotek tirsdag 19. mai klokken 09.
Sak 18/09 - EVALUERING AV BEMANNINGSSITUASJONEN I OMSORGSTJENESTEN Formannskapets innstilling:

1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen vurdere å opprette en stilling i omsorgstjenesten i forbindelse med revidering av budsjettet 2009 og ved behandling av økonomiplanrammene i juni. Det bør også vurderes å øke budsjettposten for vikarer.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.04.2009 sak 18/09

Behandling: Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag til nytt pkt. 2:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere å opprette en stilling i omsorgstjenesten i forbindelse med revidering av budsjettet 2009 og ved behandling av økonomiplanrammene i juni. Det bør også vurderes å øke budsjettposten for vikarer.

Votering: Rådmannens innstilling i pkt. 1 ble enst. vedtatt. Det ble votert alternativt over innstillingens pkt. 2 og ordførerens endringsforslag. Det ble avgitt 2 stemmer for rådmannens innstilling og 5 stemmer for ordførerens endringsforslag.

Sak 19/09 - NYTT ØKONOMISYSTEM Formannskapets innstilling:

1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom HALD-kommunene når det gjelder anskaffelse av nytt økonomisystem og at dette skjer innenfor en total kostnad på 3,4 mill. kroner.

2. Kommunestyret vedtar at kommunens andel av kostnadene, kr. 500.000 til kr. 850.000, avhengig av tildeling av skjønnstilskudd fra Fylkesmannen, inndekkes gjennom bruk av ubundne kapitalfond og ubrukte lånemidler som skissert av rådmannen i dette saksframlegg.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.04.2009 sak 19/09

Behandling: Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte forslag om at siste setning i pkt. 2 strykes.

Votering: Det ble først votert over rådmannens innstilling pkt. 1 som ble enst. vedtatt. Det ble så votert over rådmannens innstilling pkt. 2 – første del som ble enst. vedtatt. Det ble så votert over ordførerens endringsforslag til pkt. 2 som ble enst. vedtatt.

Sak 20/09: SANDSUNDVÆR - FORPROSJEKT Formannskapets innstilling:

1. Det utarbeides et forprosjekt med formål å bevare kulturminnene i Sandsundvær etter de planene som er skissert i saksframlegget. 2. Når forprosjektet er finansiert, skal det utarbeides beskrivelser og kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak. 3. Det legges en tidsplan for hele prosjektet. 4. Kommunen vil i samarbeid med Helgeland Museum prøve å finne eksterne finansieringskilder og mulige samarbeidspartnere. 5. Kommunestyret vil komme tilbake til finansiering når kostnadene med forprosjektet er definert.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.04.2009 sak 20/09

Behandling: Ordførerer Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag til pkt. 5.

Kommunestyret vil komme tilbake til finansiering når kostnadene med forprosjektet er definert.

Votering: Det ble først votert over rådmannens innstilling pkt. 1 – 4 som ble enst. vedtatt. Det ble så votert alternativt over rådmannens innstilling pkt. 5 og ordførerens endringsforslag. Ordførerens endringsforslag ble enst. vedtatt.

Sak 21/09 - EVALUERING - ENDRING AV SKOLESTRUKTUREN Formannskapets innstilling:

1) Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 2) Kommunestyret ber rådmannen vurdere å beholde ett årsverk av den foreslåtte reduksjonen på 1.3 årsverk i forbindelse med revidering av budsjettet for 2009 og ved behandling av økonomiplanrammene i juni.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.04.2009 sak 21/09

Behandling: Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende endringsforslag til nytt pkt. 2:

Kommunestyret ber rådmannen vurdere å beholde ett årsverk av den foreslåtte reduksjonen på 1.3 årsverk i forbindelse med revidering av budsjettet for 2009 og ved behandling av økonomiplanrammene i juni.

Votering: Det ble først votert over rådmannens innstilling pkt. 1 som ble enst. vedtatt. Det ble så votert alternativt over rådmannens innstilling pkt. 2 og ordførerens endringsforslag. Det ble avgitt 2 stemmer for rådmannens innstilling og 5 stemmer for ordførerens endrings- forslag.

Sak 22/09 - RETNINGSLINJER FOR FRITAK AV EIENDOMSSKATT Formannskapets innstilling:

Herøy kommunestyre godkjenner framlagte forslag til retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.04.2009 sak 22/09

Behandling: Rådmannens innstilling tiltres.

Sak 23/09 - KJØP AV MARENSTUA Formannskapets innstilling:

1. Herøy kommune kjøper Marenstua for riving. Kjøpesum kr. 128000 med fradrag for utestående fordring på kr. 55000, netto kr. 73000. 2. Herøy kommune engasjerer Rolf Edvardsen for riving av huset og rydding av tomta innenfor en kostnadsramme på kr. 118000 3. Kjøp og riving ,totalt kr. 191000, finansieres over ubundne kapitalfond. Rådmannen gis fullmakt til å revidere budsjettet i henhold til dette.

Behandling/vedtak i Formannskap den 28.04.2009 sak 27/09

Behandling: Repr. Elbjørg Larsen fratrådte som inhabil jfr. FVL § 6, 2.ledd, pkt. B. Rådmannens innstilling tiltres.

Sak 24/09 - KULTURVERNPLAN FOR HERØY KOMMUNE Hovedutvalgets innstilling:

Herøy kommunestyre har gjennomgått og vurdert de innkomne merknader og uttalelser. Med bakgrunn i disse, samt Plan- og bygningslovens § 20 – 5 godkjennes det framlagte planforslaget som Kulturvernplan for Herøy kommune 2009 – 2013

Behandling/vedtak i Plan og teknisk hovedutvalg den 29.04.2009 sak 13/09

Behandling: Rådmannens innstilling tiltres.
kommunestyret_03
Herøy kommunestyre under marsmøtet i år.

Annonser