Her er sakene som ble vedtatt i kommunestyret:

Vennskapsavtale Murter Kornati

Rådmannens innstilling:

1. Internasjonalisering er viktig i dag for Herøy, og det er grunn til å tro at dette får enda større betydning framover. Murter Kornati og Herøy kommune har mye tilfelles, men også mye som er forskjellig. Dette er et godt utgangspunkt for å lære av hverandre. Det er positivt at det er ungdom en ønsker å satse på i kommunesamarbeidet. Avtale om vennskapskommunesamarbeid mellom Murter Kornati kommune og Herøy kommune utarbeides og undertegnes.
 
2. Det avsettes et budsjett på kr. 100.000,- som innarbeides ved budsjettreguleringen pr. 30.4.2013
 

Det ble vedtatt.

 

Reguleringsplan for Mørenot Øksningan Notbøteri 2013

Rådmannens innstilling:

Formannskapet anbefaler at Herøy kommunestyre godkjenner at forslaget til ”Detaljreguleringsplan for Øksningan Notbøteri”, gitt plan id 50475 i Herøy kommune, med følgende endringer før saken legges frem for kommunestyret:
Plankartet justeres jf. formannskapets vedtak i sak 160/12
Bestemmelser justeres jf. formannskaps vedtak i sak 160/12
I forhold til høringsuttalelser inngitt etter formannskapets vedtak i sak 160/12 justeres plankart og bestemmelser som angitt under, og senest innen den 9.3.2013, slik at saken i tide kan sendes ut, og kan tas opp til behandling av kommunestyret den 19.3.2013.
Endringer som skal utføres på plan- og bestemmelser i tillegg til vedtak av Formannskapet i sak 160/12 er som følger:
Plankartet påføres hensynssone for flomfare, 200 års flom estimert til nivå 3.36 meter relativt NN 1954 jf. høringsuttalelse fra NVE.
Retningslinje inntas i bestemmelsene for å synliggjøre forholdet til kulturminneloven jf. høringsuttalelse fra Sametinget.
Der det kom et forslag fra administrasjon:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret i Herøy kommune Detaljeringsplan etter PBL. 2008 Øksningan Notbøteri, men plan id. 50475 og tilhørende reguleringsbestemmelser- datert. 14.03.2013
Der det ble vedtatt forslaget fra administrasjonen.
 

Åsen boligfelt – kostnader og finansiering:

Rådmannens innstilling:

1. Boligfeltet Åsen bygges ut som skissert i vedlagte kartutsnitt.
2. Utbyggingen har en økonomisk ramme på 3.300.000 kr.
3. Utbyggingen finansieres ved refusjoner og bidrag fra berørte aktører som beskrevet i saksframlegget.
4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån og avtale betingelser for lån.
Det ble vedtatt.
 

Detaljeringsplan for Skardsøya Industriområde og Massetak:

Rådmannens innstilling:

Formannskapet ser positivt på at det etableres næring som tiltenkt i eksisterende masseuttak på Skardsøya og at masseuttaket i området utvides. Det forutsettes at et planforslag som fremmes har foretatt de nødvendige konsekvensvurderinger og at eventuelle innsigelser er ryddet av veien. Planforslag som legges frem må i nødvendig grad avklare løsning for fremføring av vann og kraftforsyning.
Det ble vedtatt.
 

Herøy vannverk 10. byggetrinn – Høydebasseng Langåsen:

Rådmannens innstilling:

1. Det etableres nytt høydebasseng med en kapasitet på ca. 2000 m3 på Langåsen.
2. Utbyggingen har en kostnadsramme på 9.160.000 kr (inkl. mva.) som finansieres med tilskudd og låneopptak som vist i vedlegg til saksframlegget.
3. Formannskapet gis fullmakt til å vedta endelig finansiering og låneopptak når svar på tilskuddssøknad foreligger.
Det ble vedtatt.
 

For å lese mer om sakene trykk her