Tilleggsinformasjon:

Orienteringer:
- Områderegulering - veiforbindelse til Brasøy (skisseprosjekt)

Saksliste:
PS 24/30 - Tertialrapport per 1. tertial 2024
PS 24/31 - Revisjon av vedtekter for Næringsfond 2 - 2. halvår 2024
PS 24/32 - Planstrategi 2024-2028, Herøy kommune
PS 24/33 - Kommuneplanens samfunnsdel 2024-2035
PS 24/34 - Ny barnehage - finansiering og gjennomføring
PS 24/35 - Forprosjekt kontorplass helsesykepleier/ombygging barnetrinnet
PS 24/36 - Områderegulering Danielholmen
PS 24/37 - Skolemat for Herøy skole
PS 24/38 - Valg av meddommere til Helgeland Tingrett 2025 - 2028
PS 24/39 - Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett perioden 2025 - 2028
PS 24/40 - Valg av meddommere til Helgeland Jordskifterett perioden 2025-2028
PS 24/41 - Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2025 - 2028
PS 24/42 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/65 Saksprotokoll Ungdomsfiske i Herøy 2024
RS 24/66 Signert: Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 11.06.24
RS 24/67 Signert: Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 28.05.24
RS 24/68 Referat fra møte etter kommunestyrets vedtak av 19.09.2023 - Eierskapskontroll forvaltningsrevisjon Herøy Asvo AS

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.