Tilleggsinformasjon:

Orienteringer:
- Brann- og redningstjenesten i Vefsn, Grane og Herøy
- Herøy Asvo AS

Saksliste:
PS 24/18 - Årsberetning og regnskap 2023 Herøy kommune
PS 24/19 - Vertskommunesamarbeid - felles brann- og redningstjeneste for Vefsn, Herøy og Grane
PS 24/20 - Planstrategi 2024-2028, Herøy kommune
PS 24/21 - Skolemat for Herøy skole
PS 24/22 - Forprosjekt - Ny barnehage
PS 24/23 - Statusrapport 1 kvartal - bosetting av flyktninger 2024
PS 24/24 - Heltidskultur
PS 24/25 - Rullering av alkoholpolitisk handlingsplan for Herøy kommune for perioden 2024-2028
PS 24/26 - Eierstyring i heleide kommunale selskap
FO 24/03 - Sak til kommunestyrets møte 28.05.24 - Formannskapets møte med Herøy Asvo AS
PS 24/27 - Referatsaker

Referatsaker:
RS 24/45 - Oppfordring til kommunene om CRPD
RS 24/46 - Oppfordring til kommunene om CRPD
RS 24/47 - Særutskrift fra kontrollutvalgets møte 08.05. Oppfølging av rapport fra tidligere eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Herøy ASVO AS.
RS 24/48 - Signert: Godkjenning møteprotokoll formannskapet 14.05.24
RS 24/49 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 16.04.24
RS 24/50 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll trafikksikkerhetsutvalget 11.04.24
RS 24/51 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll eldrerådet 03.04.24
RS 24/52 - Signert: Godkjenning av møteprotokoll råd for personer med funksjonsnedsettelse 03.04.24
RS 24/53 - Møteprotokoll 08.05.24 Kontrollutvalget
RS 24/54 - Protokoll fra styremøte i Herbo 10.04.2024
RS 24/55 - Protokoll fra styremøte Herøy ASVO AS 04.04.24
RS 24/56 - Styreprotokoll Herøy ASVO 02.05.24
RS 24/57 - Protokoll fra styremøte Herøy ASVO 22.02.24
RS 24/58 - Generalforsamlingsprotokoller Visit Helgeland
RS 24/59 - Protokoll fra generalforsamling 24.04.24 Helgeland Kraft As
RS 24/60 - Protokoll årsmøte 22.04.2024 Revisjon Midt-Norge SA
RS 24/61 - Referat fra Sandvær grendeutvalg 30.04.24

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune.
Trykk her.