Kommunestyremøte og formannskapsmøte

Kommunestyret 2019-2023

Tirsdag 14. desember 2021 avholdes det kommunestyremøte og formannskapsmøte i Herøy skoles aula fra kl. 10.00.

Møtene arrangeres denne gangen i Herøy skoles aula for å overholde smittevernsreglene i forbindelse med pandemien.

Kommunestyremøte kl. 10.00

- Kulturelt innslag av kulturskolen
- Orientering v/HelgelandKraft

Saksliste:
21/53 - Endring i organisasjonsform for Helgeland Friluftsråd 
21/54 - Felles beredskapskoordinator for kommunene i HALD
21/55 - Fritak fra verv - Marit Dahl Jørgensen
21/56 - Teknisk hovedutvalg - nyvalg av utvalget, samt kjønnsbalanse blant medlemmene 
21/57 - Møteplan 2022 - forslag
21/58 - Prinsippvedtak - overtakelse av slaminnsamling - Shmil As
21/59 - Renovasjonsgebyr 2022 
21/60 - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025
21/61 - Referatsaker

Interpellasjon
21/3 - Interpellasjon - barnetrygd og beregning av sosialhjelp

Referatsaker
21/58 - Saksprotokoll, Orientering om pågående stevning
21/59 - Orientering om pågående stevning
21/60 - Kunngjøring - Vedtak i sak 271/2021 - Navn på fylkeskommunale anlegg - Herøysundbrua - fv. 828 - Herøy kommune 
21/61 - Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet er fortsatt valgbare til meddommerutvalg
21/62 - Sluttrapport prosjektet "Jeg kan også bidra". Herøy kommune, NAV Herøy og Herøy ASVO
21/63 - Lovlighetskontroll av vedtak fattet i Herøy kommunes Formannskap den 24.08 2021. Kopi av brev sendt Statsforvalteren i Nordland
21/64 - Ang. vedtak i formannskapsmøte den 24.08 2021. 
21/65 - Ang. vedtak i formannskapsmøte den 24.08 2021.
21/66 - Herøy Bygdelistes synspunkter på Statsforvalterens vedtak. Kopi av brev sendt Statsforvalteren i Nordland
21/67 - Vedrørende henvendelse fra Herøy Bygdeliste i sak om lovlighetskontroll - Helsehussaken - Herøy kommune. Kopi av brev sendt Jostein Arntsen
21/68 - Tilbakemelding vedr. oppfølging og supplerende spørsmål ifm. rapporten fra Multiconsult
21/69 - Oppfølging og supplerende spørsmål ifm. rapporten fra Multiconsult
21/70 - Lovlighetskontroll – Kommunestyrets vedtak I helsehussaken – Herøy Kommune. Kopi av brev fra Herøy Bygdeliste til Statsforvalteren i Nordland
21/71 - Lovlighetskontroll - Formannskapets vedtak om rekruttering av ny rådmann - Herøy kommune
21/72 - Godkjenning av møteprotokoll valgnemnda 06.12.21
21/73 - Godkjenning av møteprotokoll råd for eldre og funksjonshemmede 02.12.21
21/74 - Godkjenning av møteprotokoll formannskapet 30.11.21
21/75 - Godkjenning av møteprotokoll kommunestyret 16.11.21
21/76 - Godkjenning av møteprotokoll valgnemnda 11.11.21
21/77 - Godkjenning av møteprotokoll mangfoldsrådet 28.10.21

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Formannskapsmøte ca. kl. 13.00 (etter kommunestyremøtet)

Saksliste:
21/127 - 4/56 - Klagebehandling - Søknad om fradeling med dispensasjonssøknad
21/128 - HORVA Nordnorsk landbruksutstilling 2022
21/129 - Midler til filmprosjekt - Synlig miljølandbruk i Herøy og Dønna
21/130 - Referatsaker

Referatsaker
21/142 - Vedtak i klagesak - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av parsell - Herøy 4/7 - Nordland fylke
21/143 - Tillatelse til arealoverføring fra 5/62 til 5/268 
21/144 - Søknad om to næringstomter på Bukkholmen på Seløy

Du kan lese alle saksdokumenter ved å trykke her.

Møtet blir overført på Kommune-TV for Herøy kommune
https://heroy-no.kommunetv.no/

Annonser