Rådmannens innstilling, som blant annet foreslo hvilken arkitekt som skulle engasjeres, ble forkastet og et endringsforslag fra Arbeiderpartiet ble vedtatt med fire mot tre stemmer. Vedtaket innebærer blant annet at det skal arbeides med å få på plass en attraksjon på Langåsen i forbindelse med bygging av nytt vanntårn, der det blant annet kan arrangeres konserter og andre tilstelninger med god utsikt til det meste av Herøy.

Dette ble vedtatt
1) Rådmannen bes sørge for at prosjektets eierskap frigjøres fra HALD IKS og overføres som et samarbeidsprosjekt mellom Herøy og Dønna kommune. Prosjektet reorganiseres og det oppnevnes ny styringsorganisasjon. Det er viktig at ansvaret for gjennomføring av tiltak klargjøres slik at det ikke forhindrer en effektiv fremdrift.

 

2) Under forutsetning av at tidligere budsjetterte midler på kr. 250.000.- blir videreført i 2013, gis rådmannen fullmakt til å engasjere nødvendig fagkompetanse for planlegging av de aktuelle Ut i Øyan stoppestedene/attraksjonene.

 

3) I tillegg til tiltakene i prosjektplanen skal det også utredes attraksjon i forbindelse med bygging av nytt vanntårn på Langåsen.

 

 

Er dette ønsket av reiselivsnæringen?
- Det er ingen i reiselivsnæringen som jeg har vært i kontakt med som har jublet av attraksjonen på Langåsen. Selv om forslaget fra Arbeiderpartiet er bedre enn det opprinnelige forslaget kan jeg ikke går for dette, sa Vegar Dalen (FRP). Også Oddrun Dahlheim (V) stilte spørsmål med om hvorfor reiselivsnæringa var så negativ til denne saken og mente samtidig at det var viktig med et godt samarbeid.

Må gripe muligheten
Ordfører Arnt Frode Jensen oppfordret formannskapet til å se nærmere på Nasjonale turistveier. Han sa videre at reiselivsnæringa hadde vært inne i prosjektet hele veien og at saken handler om å få gjennomført de tiltak som er planlagt.

- Jeg ønsker samtidig å utnytte muligheten som ligger i bygging av ny vanntank på Langåsen til å skape en attraksjon. Vi må begynne en plass. Det ble avsatt 250 000 kroner i 2012 og ingenting har skjedd, sa Jensen. Jensen fikk støtte blant sine egne og Elbjørg Larsen mente at det var viktig å legge til rette for gode aktiviteter.

- Spør vi reiselivsnæringa kan vi oppleve å få like mange svar som det er reiselivsbedrifter, mente Larsen.

Samarbeid med Dønna
Rådmann Roy Skogsholm sier til Herøyfjerdingen at det første som vil skje i denne saken er at det gjennomføres et samarbeidsmøte med Dønna der kommunene blir enige om hvordan prosjektet skal organiseres og koordineres.

Spiller på lag med reiselivsnæringa
- Vi vil deretter oppdatere oss på de ulike delprosjektene og fordele ansvar. Etterpå vil vi ta fatt på de ulike delprosjektene og deriblant attraksjonen på Langåsen. I dette prosjektet vil utlyse et engasjement for å få fram ulike løsninger, sier Skogsholm.

- Hele prosjektplanen skal senere behandles politisk der reiselivsbedriftene skal få komme med innspill i forkant av behandlingen, avslutter Skogsholm.

Bakgrunn:
Herøy kommune har sammen med Dønna siden 2007 og konstituerende møte i Attraksjonsvei i Hald-regionen deltatt i satsningen og prosjektet som etter hvert fikk navnet Ut i Øyan. Prosjektet ble styrt av det interkommunale selskapet HALD IKS til det ble nedlagt i 2011. Det ble opprettet en styringsgruppe med representanter fra Herøy og Dønna kommune i tillegg til HALD IKS, Helgelandkysten Reiseliv, Kystriksveien og Viggo Hagan fra Bedriftskompetanse som prosjektleder. I tillegg ble det opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra blant annet næringslivet.

Fra Herøy kommune deltok det representanter fra Seløy Kystferie, Brasethgården, Turistinformasjonen (Herøy ASVO), Herøy Brygge og Helgeland Museum. Målet var at vegstrekningen fra Søvik til Herøy (ferge) og videre over Herøy og Dønna og fra Dønna til Sandnessjøen (ferge) skulle gjøres til en opplevelses-/attraksjonsvei etter modell av blant annet "Den Gyldne Omvei" i Nord-Trøndelag. I 2009 ble det avholdt befaring med blant annet representanter fra Statens vegvesen og Nasjonale turistveger og de tente på ideen og planen var at denne veien skulle bli en del av Nasjonale turistveger.

Ut i Øyan stedene som skulle tilrettelegges i Herøy var: Flostad fergeleie , Langåsen (tursti/fotostop), Hoholmbrua (fiskeplass), Landvindsøya (fotostopp). I tillegg skulle det skiltes i tilknytning til forskjellige knutepunkt. Ser en på tidsperioden for prosjektet har framdriften ikke vært som ønsket. Markedsføringen som ble startet av Ut i Øyan av Kystriksveien og Helgeland reiseliv sommeren 2012 må allikevel ses på som veldig positivt.

Det er grunn til å tro at markedsføringen av Ut i Øyan vil øke i takt med tilbudet og de fysiske tilretteleggingene. Ut i Øyan har egen hjemmeside, og her kan du blant annet laste ned en brosjyre og lese om ulike opplevelser i Herøy og Dønna. Det er også flere flotte filmklipp som er lagt ut. De ulike attraksjonene/stoppestedene er imidlertid ikke kommet på plass.

 

Trykk her for å se hjemmesida for "Ut i Øyan"