Innstillingen og etter all sansynlighet det påfølgende vedtaket i fylkesrådet innebærer at det på sikt kommer en løsning som fører til at rutestrukturen i fergesambandet Herøy - Søvik kan gjennomføres slik det er beskrevet i anbudsgrunnlaget når de nye fergene kommer i drift ved årsskiftet.

Næringskomiteen i Fylkestinget innstiller på at det vedtas å bygge et sekundært ferjeleie på Flostad til en estimert kostnad på 30 mill. kr. Fylkestinget vedtar å flytte budsjetterte midler i 2013 på 20,5 mill. kr. til liggekai på Flostad til etablering av sekundært ferjeleie på Flostad.

Eget forslag fra Fremskrittspartiet
Frp fremmet et eget forslag om å ikke bygge sekundært ferjeleie på Flostad og at ordningen med liggekai på Engan videreføres. Fylkestinget vedtar å flytte budsjetterte midler i 2013 på 20,5 mill. kr. til opprusting av fylkesvei 828 mellom Herøy og Dønna.

Forslaget om ekstra fergeleie ble vedtatt med 6 stemmer fra Arbeiderpartiet og Høyre mot 3 stemmer fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Brasøy uegnet sum liggekai
I forbindelse med iverksettelse av anbudet for sambandet Flostad - Søvik vil det være behov for å bygge et sekundært ferjeleie på Flostad. Dette er grovt kalkulert til ca. 30,0 mill. kr. Tilpasning av ferjeleiene på Brasøy og Engan til bruk som liggekai vil da ikke være nødvendig.

Statens vegvesen sin ekspertise på ferjekaier anbefaler ikke å bruke ferjeleiet på Brasøy som liggested om natta med bakgrunn i sterk havstrøm (Brasøystrømmen). Dette selv om man tilpasser fergekaia i forhold til de nye fergenes lengde. Ved bruk av fergeleiet på Engan må det gjøres tilpasninger. Dette da i forhold til strømtilkobling (125 ampere) og forlengelse av fendervegg.

Sparer driftskostnader
Ferja kan i dag ikke ligge natta over på Flostad og må derfor gå til en annen kai. Dette fordyrer ferjedriften med anslagvis 0,65 mill.kr. pr. år. Det er allerede lagt inn en bevilgning i budsjettet for 2013 på 20,5 mill. kr. for bygging av liggekai. Den årlige besparelsen på ferjedriften vil finansiere en del av merkostnadene, totalt ca. 5,2 mill kr i løpet av 8 år. Før oppstart av bygging mangler det i forhold til overnevnte budsjett 9,5 mill. kr under forutsetning av at bevilgningen til bygging av liggekai overføres til bygging av ferjeleie. Behovet for et sekundær ferjeleie skyldes rutestrukturen.

Nødvendig for å opprettholde rutestrukturen
Behovet for liggekai skyldes rutestrukturen, hvor ferjene starter og stopper seilingene på ulike tidspunkt. Dette er gjort for å spare mannskapskostnader.

I dag bruker hurtigbåtene ferjeleiet på Flostad som anløpssted, og man vil med foreslåtte løsning unngå samtidsproblematikk mellom ferje og hurtigbåt. Samtidsproblematikk med hurtigbåt vil også unngås på Brasøy ved bygging av sekundært ferjeleie på Flostad. Hvis ferja bruker ferjeleiet på Brasøy som liggekai vil den i forhold til ny og foreslått rute hindre anløp av hurtigbåt om morgenen.

Behov for midlertidig løsning
Et nytt fergeleie vil selvsagt ikke stå klart til årsskiftet og hvordan behov for liggekai skal løses når de nye fergene og det nye rutemønsteret skal settes i drift sies det foreløpig ingenting om.