Klargjør ønskene for lekeplass i Øksningan

OEksningan_skole_01
I et brev til politikerne i Herøy klargjør Øksningan Grendeutvalg sine ønsker for hva som skal skje i forbindelse med at ungene i kretsen har mistet lekeplassen ved den nå solgte skolen. Her kan du lese hele brevet, før formannskapet behandler saka onsdag.
Herøyfjerdingen har to ganger denne uka skrevet om denne saka som formannskapet skal diskutere onsdag 8. september.   Første gang med kommunens saksframlegg onsdag.   Så kommenterte kjøper av skolen, Kai Simonsen, torsdag hvor han blant annet oppfordret befolkningen i Øksningan til å bruke området ved skolen.   Det er derfor, og fordi Herøyfjerdingen har gjort saken så aktuell, årsaken til at vi nå slipper grendeutvalget til og trykker brevet som i går ble sendt til politikerne i Herøy.   Og altså til Herøyfjerdingen.   Brevet er undertegnet Yngve Magnussen, Lisbeth Larsen og Silje Sandstrak på vegne av Øksningan grendeutvalg.

Til politikerne i Herøy kommune

 

Angående lekeplass/skoleplassen i Øksningan

 

Som dere vet skal lekeplassen/skoleplassen i Øksningan opp til behandling i formannskapet, sak 79/10, den 08.09.10.

I den forbindelse ønsker vi å presisere en del ting for dere, før et vedtak gjøres.

Da skolen ble vedtatt solgt (K.sak 40/08) ble det presisert at uteområdet skulle sikres bygda/offentligheten som lekeplass. Dette gjelder for Øksningan sin del akebakke, fotballbane og dessestativ som kommunen har kostet samt klatrevegg, sklie og lekeapparat som foreldrene har kostet.

 

I korrespondanse med kommunen, både skriftlig og muntlig, var det enighet om at grendeutvalget skulle være med når grensene skulle settes. Lekeplassen ligger på nordsida av skolen og grensen skulle settes 4 meter fra veggen, som er et minstekrav.

I desember var det folk fra kommunen og satte ned pinner på skoletomta, uten at noen i grendeutvalget var kontaktet. Til vår forskrekkelse så vi at grensepinnen var satt opp midt på fotballbanen ca 17 m fra skoleveggen.

Kommunen ble kontaktet og et møte mellom Roy Skogsholm og Roy Nilssen fra kommunen og grendeutvalget i Øksningan kom i stand. Kommunen sin forklaring på den nye grensen var at de måtte ha x antall parkeringsplasser til kjøperen av skolen.

Slik den nye grensen settes er fotballbanen halvert og nedkomsten til akebakken blir på en parkeringsplass tilhørende eieren av skolen. Dermed er det bare arealet hvor lekeapparatene står, som kan betegnes som lekeplass.

Kommunen er da kommet i en situasjon der de ikke kan oppfylle kommunestyrets vedtak om at lekeplassen holdes utenom når skolene selges.

Det kom forslag fra kommunen om opparbeidelse av ny lekeplass og grendeutvalget har i etterkant hatt møte med folk i bygda og kommet fram til at dette er akseptabelt, forutsatt at den blir slik vi ønsker.

I brev av 01.06.10 setter grendeutvalget opp kriteriene for den nye lekeplassen som vi ønsker ved nærmiljøanlegget.

·  Fotballbanen erstattes av ballbinge

·  Akebakke lar seg ikke gjennomføre her og erstattes med badeplass hvor overskuddsmassen blir til volleyball/badmintonbane.

·  Lekestativene fra skoleplassen flyttes til nærmiljøanlegget.

 

Når dette nå skal behandles politisk mener vi at rådmannens innstilling ikke er god nok i forhold til kostnader og tidsperspektiv til de kriterier vi har framsatt som erstatning for den gamle lekeplassen.

 

I innstillingen heter det:

· ”Deler av kjøpesummen øremerkes til å tilrettelegge badeplass og volleyball/badminton i tilknytning til eksisterende miljøanlegg”.

Hvor mye penger dreier det seg om? Vi må ha et vedtak som sier at vi får de midlene som trengs for å erstatte lekeplassen.

 

Videre står det:

·  ”Lekeutstyret flyttes fra skoletomta til miljøanlegget”.

Vedtaket må presisere at kommunen koster denne flyttingen og oppmontering på nærmiljøanlegget.

 

Tilslutt står det:

·  ”Eventuell ballbinge på Øksningan fremmes som egen sak i forbindelse med budsjettbehandlingen”.

Prosessen med å få ballbinge må starte med en gang et vedtak foreligger, og midlene til dette må også dekkes av kjøpesummen. Tapet av fotballbanen er størst for kretsen og dermed er ballbingen førsteprioritet for oss.

 

I innstillingen står det også:

·        ”Hele gnr. 7 bnr. 38 overskjøtes til Kai Simonsen”.

At kjøper av skolen nå skal overta hele skoleplassen har aldri vært nevnt i noe møte med grendeutvalget. Dette stiller grendeutvalget seg svært kritisk til.

 

· Andre aktører som har vært interessert i å kjøpe tomta har fått beskjed om at arealet skal være disponibelt for allmennheten.

· Innenfor denne delen av tomta er det også en tursti som begynner/slutter, den gamle skoleveien.

· Grensen til denne næringseiendommen vil da gå helt i gjerdet til fritidseiendommen som ligger på nabotomta i nord og vil forringe verdien på den.

· Når lekeapparatene som står der er fjernet, ønsker grendeutvalget å bygge litt på denne delen av bakken slik at den kan benyttes til aking.

 

Vi ønsker at:

· Når deler lekeplassen er solgt skal midler til den nye plassen i henhold til alle våre krav være definert og bevilget. Arbeidet skal kunne påbegynnes umiddelbart slik at vi så snart som mulig har et tilbud om lekeplass.

· Kjøperen av skolen får det arealet han har krav på i henhold til parkeringsplasser med de 17 m nord for skolen.

· At kjøperen gjerder inn tomta.

· At resterende tomt blir friareal til offentlighetens benyttelse.

 

Vi vil også minne politikerne om at Øksningan krets har ofret mye i de prosessene som har pågått siden skolenedleggelsen.

 

Skolebygget som vi ønsket å overta for å benytte som grendehus og være en berikelse for kretsen, volder nå innbyggerne i kretsen store bekymringer. Et hybelhus midt i bebyggelsen har ført med seg mange negative ting som: økt trafikk og mye ”tullkjøring” og personer som tar seg til rette på andres eiendom.

Arbeidsplassene og den ”sosiale berikelsen” salget skulle tilføre kommunen og kretsen, kan vi vel si ikke har slått til.

Per i dag har kjøperen allerede tatt i bruk store arealer av lekeplassen til parkering, det ene fotballmålet er tatt bort og den har således ikke hvert tilgjengelig som lekeplass i et par måneder allerede. Savnet av fotballbanen har vært stor i sommer, da det også er mange fritidsbeboere med barn og ungdom i kretsen.

 

Vær deres ansvar bevisst og vær lydhør for hva vi ønsker, denne gangen.

 

Mvh

Øksningan grendeutvalg

Yngve Magnussen           Lisbeth Larsen             Silje Sandstrak

OEksningan_skole_01

Annonser