Dette er en meget lang sak som har pågått siden Herøy Motocross sommeren 2007 fikk kommunens tillatelse til å ta i bruk den tidligere fotballbanen som motocrossbane.

Fordel klager
Når saka tirsdag 15. mai kommer opp i formannskapet er innstillingen i fordel klager Romund Åsheim. Han får nå medhold i at det er begått anvendelesesfeil og utøvd feil saksbehandling i kommunen.

Dette underbygges med:
1. For at det skal kunne dispenseres, må det foreligge en søknad om dispensasjon fra rette søker, som her er Herøy Motorcross. Søknaden må og begrunnes, og det er krav om nabovarsling slik at involverte parter skal kunne få innblikk i hva søker har framsatt som grunn for å kunne få dispensasjon. Det påpekes at dette er en saksbehandlingsfeil.

2. Når kommunen behandler søknaden må det framkomme av kommunes behandling hvilke vurderinger og interesseavveininger kommunen har gjort mht hvordan det aktuelle tiltaket vil berøre de hensyn som ligger bak gjeldene plangrunnlag. Dette for å kunne vurdere om lovens grunnlag for å gi dispensasjon er til stede.  At en slik vurdering ikke er gjort under den kommunale behandlingen er en rettsanvendelsesfeil.

Medfører riktighet
Saksbehandler Svein Davidsen konkluderer at det som Åsheim anfører i sin klage medfører riktighet: "Det er et lovkrav om at det må foreligge en begrunnet søknad fra rette søker, jfr. lovens § 19-1, som bl.a. sier at dispensasjon krever grunngitt søknad, og at naboer skal varsles før vedtak treffes. Lovens krav er her ikke fulgt.

Kan ikke gis
Videre heter det i lovens § 19-2 (dispensasjonsvedtak) at dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelser, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en total vurdering.

Interesseavveining
Dette betyr at når kommunen behandler en søknad om dispensasjon, må det foretas en vurdering og en interesseavveining av de nevnte forhold, selv om det her bare er snakk om en midlertidig dispensasjon. En slik vurdering er ikke gjort da saken ikke ble lagt fram som ordinær sak for politisk behandling, med en forutgående saksforberedelse fra rådmannen. Saken ble bare tatt opp til behandling ”over bordet” idet fylkesmannens avgjørelse ble lagt fram som referatsak", konkluderer saksbehandleren.

Innstillingen til møtet i formannskapet slik:
Formannskapet tar klagen fra Romund Åsheim, framsatt ved brev av 13.7.2011 til følge.

Vedtak i Plan og teknisk hovedutvalg i sak 15/11 oppheves, og Herøy Motorcross anmodes om å komme med særskilt søknad om midlertidig dispensasjon slik det framkommer av plan- og bygningslovens § 19-1 (søknad om dispensasjon).

BAKGRUNN FOR SAKEN
Banen har status som ”Treningsbane type D” og er tillatt brukt to ganger i uka til trening, nemlig tre timer tirsdag ettermiddag og to timer lørdag ettermiddag. Her finnes også en egen liten bane for de minste motocross-entusiastene. Herøy kommune hadde to år tidligere gitt tillatelse til bruksendring fra fotballbane til motocrossbane.

Klage
Men høsten 2007 klaget nabo Romund Åsheim med fritidshus i nærheten på formannskapets vedtak fordi han verken hadde mottatt nabovarsel eller vedtaket. Han ba da om at det ble gitt oppreisning for oversittet klagefrist, blant annet fordi han ikke hadde mottatt nabovarsel og fordi det ikke var utarbeidet støyrapporter.

Forstyrrende
Støy fra motocrossbanen er svært forstyrrende og sjenerende for hans fritidseiendom, mener Åsheim. Fylkesmannen mener at saken ikke burde vært behandlet som bruksendring, men som ny reguleringsplan, slik at blant annet spørsmålene rundt støy kan bli avklart. Og Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak og sendt saka tilbake til kommunen, og saka er flere ganger behandlet i Plan og Teknisk hovedutvalg. Utvalget har derimot stadig fastholdt at at banen ikke er i strid med gjeldende kommunedelplan hvor arealet er utlagt som byggeområde- idrettsplass. Og mener videre at tiltaket heller ikke utløser plikt for utarbeidelse av reguleringsplan før byggetillatelse gis. Utvalget er nå nedlagt og oppgavene er nå overtatt av formannskapet, som nå skal forestå den videre behandling av saken.