Kirkevalget 2009

2
I år blir det et historisk kirkevalg. Alle menighetsråd landet over skal velges samtidig med stortingsvalget. Nominasjonskomiteen ber om forslag til kandidater.
Nominasjonskomiteen i Herøy består av:

• Leder Istvan Heiszter tlf. 75 91 48 26 • Gerd Sjåvik tlf. 97 13 73 62 • Janne Lyngdal Pedersen tlf. 92 04 17 75.

Kjenner du noen som du mener burde stå på lista så ta kontakt med nominasjonskomiteen eller kirkekontoret på tlf. 750 68078.

Frister: Komiteene har tiden fram til 15. mai for å fremme et forslag til liste for menighetsrådet som skal godkjenne lista. Herøy menighet ber om forslag til navn innen 1. mai.

Ønsker bred prosess Nominasjonskomiteen ønsker seg en bred nominasjonsprosess hvor mange engasjeres til å være med å fylle opp nominasjonslisten. Det er jo snakk om det ledende organ for hele Herøy menighet. Så her trengs det både gode og egnede folk, folk som representerer både ulik kompetanse, alder, kjønn, geografi og har ulike bånd til kirken.

Over 18 år Valgbare er alle kirkemedlemmene i soknet fra og med det året de fyller 18 år. Det bør så langt som mulig være unge under 30 år med i menighetsrådet. Det skal være minst 40 % kvinner og minst 40 % menn.

Menighetsrådet Menighetsrådet på Herøy jobber både med saker som gjelder menighetsarbeid / gudstjenester, og fellesrådsoppgaver som bl.a. gjelder økonomi, vedlikehold/ drift av kirkene og gravplassene, og arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte.

Venter store endringer Kirken, både sentralt og lokalt, er inne i en periode med forventede store endringer. Om du sier ja til å stå på ei liste til valget er det din store sjanse til å være med å påvirke i hvilken retning dette skal gå.

Valgdeltakelse Det er mye nytt i år: Fra politiske og kirkelige myndigheter sentralt er det viktig å få opp valgdeltakelsen for å styrke det kirkelige demokratiet. I våre menigheter har valgdeltakelsen på lik linje med resten av landet vært svært lav.

Samtidig med stortingsvalget Derfor skal det i år holdes valg samtidig med stortingsvalget som skjer 13. og 14.september. Poenget nå er at når medlemmene i Den norske kirke er ute for å stemme ved stortingsvalget, skal de på en enkel måte også kunne oppsøke valglokalene for det kirkelige valget.

Uavklart Menighetsrådet i Herøy vil komme tilbake til hvordan valget konkret blir lagt opp – og om det blir kirkevalg i alle kommunens stemmekretser både søndag og mandag.

For to år Årets valg er en forsøksordning. De nye menighetsrådene velges for to år, ikke for fire år. Det skal nemlig holdes valg igjen samtidig med kommunevalget i 2011. Etter det valget, som også blir et forsøk, skal det bestemmes endelig om kirkevalgene skal skje samtidig med stortingsvalg eller kommunevalg. Valgperioden skal være fire år når ordningen blir varig.

15. års stemmerett Nytt er også at stemmeretten ved kirkevalg over hele landet blir 15 år. Det blir med andre ord mange nye unge stemmeberettigede ved dette valget.

Kirkemøtet. Nytt er også at samtidig med valg til menighetsråd skal alle også kunne stemme i et direktevalg på noen av medlemmene til Sør Hålogaland bispedømmeråd og Kirkemøtet. Dette blir egne stemmesedler som skal puttes i samme urne som menighetsrådsvalget.

Valgkort. Alle stemmeberettigede vil få tilsendt valgkort, der informasjon om valgsted er påført. Forhåndstemming. Det blir anledning til å forhåndsstemme på kirkekontoret i perioden 10.august - 11. september.

Valgteamet
2
Nominasjonskomiteen i Herøy består av fra venstre Janne Lyngdal Pedersen, Gerd Sjåvik og Istvan Heiszter.

Annonser