Katastrofe for næringslivet

thoralf_kveld_02
Rådmann Roy Skogsholm mener det er en katastrofe for næringslivet i sørkretsene at hurtigbåten har fått redusert sine anløp i denne delen av Herøy. Formannskapet skal tirsdag ettermiddag uttale seg.
Rådmannens innstilling: Det vises til oversendt høringsutkast vedrørende omlegging av ruten for "Thorolf Kveldulfsøn" og "Regionpendelen" samt til høringsuttalelser fra grendeutvalg og næringsliv i Herøy kommune som følger: * "Torolf Kveldulfsøn" er eneste rutetilbud for Sandvær krets Ruteendringen innebærer 12,5 timer reise og opphold for en tur til kommune/regionsenteret * Katastrofe for næringslivet i sørkretsene -  Butikker i samtlige kretser får ikke vareleveranser, medisin eller post -  Næringslivet får ikke sine vareleveranser som de har behov for daglig Kommer som følge av dårlig tidsramme i ruteopplegget og at hurtigbåten dermed ikke vil ta med gods på tur fra Sandnessjøen * Mulighet for arbeidspendling internt i kretsene, til kommunesenteret og regionsenteret forverres, ruteopplegget innebærer lengre arbeidsdager * Forverrer helsetilbudet til befolkningen: -  Bl.a. ved å kunne oppsøke lege samt at muligheten med utekontordag for lege i Sandvær fjernes - Tirsdager og torsdager er vanligvis sykehusdager i Sandnessjøen * Befolkningen i sørkretsene vil ikke kunne delta i kultur - og idrettsaktiviteter som avvikles i kommunesenteret på ettermiddag/kveld * Muligheten for å nå fly og tog på kveldstid fjernes * Det nye ruteopplegget vil ramme reiselivsnæringen vår og høst. Næringen arbeider med å få forlenget sesongen noe som herved blir motarbeidet av fylkeskommunen * Det blir vanskeligere for godkjent lærebedrift å ta inn lærling Fylkeskommunen etterspør lærlinger * Dårlig distriktspolitikk å ramme de som har dårligst tilbud fra før * Forverring av rutetilbudet i sørkretsene kan forårsake nedleggelse av bedrifter og fraflytting             Herøy kommune kan overhode ikke akseptere en slik forverret kommunikasjonsløsning for befolkningen og næringslivet i kommunen. De samfunnsmessige kostnadene med å redusere tilbudet til sørkretsene i Herøy er meget store og truer eksistensgrunnlaget spesielt for Sandvær. Regionpendelen er et viktig tilbud til studenter fra Herøy som pendler til KVN og HINE, arbeidspendling i regionen samt for reisende som skal med fly fra Stokka. Med bakgrunn i ovennevnte krever Herøy kommune: a. At ruteopplegget for "Thorolf Kveldulfsøn\'"og "Regionpendelen", slik det var før 20.august, gjeninnføres snarest. b. At Nordland Fylkeskommune leier inn ekstra kapasitet for å løse transportutfordringe til/fra Vandve uten at dette går utover annen ruteføring i regionen. Saksutredning: Fra Nordland Fylkeskommune her en mottatt følgende sak til høring: Høring vedrørende båtanbud i Herøyruta og Regionpendelen Administrasjonen jobber med anbudskriteriene for følgende 3 båtruter på Helgeland: Træna-ruta Herøy-ruta Regionpendelen Disse tre rutene vil bli foreslått lagt ut som en samlet rutepakke, inklusiv egen reservebåt for området. Denne rutepakken er den første i flere anbud innen båt som vil bli utformet, med sikte på en løpende anbudsutsettelse for alle båtruter. Det er tidligere sendt ut brev til berørte kommuner vedrørende Trænaruta så den berøres ikke videre her. Anbudskriteriene legges ikke frem med full spesifikasjon for kommunene i dette brevet. Hvis denne informasjon skulle komme til våre lokale båtselskap, vil dette være et brudd på konkurransevilkårene om at alle anbydere skal behandles likt med informasjon i anbudet. På i denne bakgrunn berøres kun hovedpunktene her. Administrasjonen tar utgangspunkt i dagens båtmateriell mhp. fart og kapasitet. I anbudet vil det bli stilt krav om materiell som kan oppfylle god regularitet i forhold til ruteplanen. Kapasiteten foreslås slik:                                                Herøy-ruta      Regionpendelen Passasjerkapasitet                 ca 100                         ca 80 Fart i knop                             ca 27-30          ca 25 Godskapasitet                                    som i dag        som i dag på dekk Kiosk/servering                      nei                   nei Bilførende                               -                      ja, som M/S Dønna Det legges ikke for sterke føringer på båtenes lengder, da nye båtkonsepter kan ha et annet bredde/lengdeforhold enn tidligere. Dette betyr at anbudet kan medføre båter som har den nødvendige kapasitet, som kan være noe kortere enn dagens båter. Disse skal likevel ha operasjonelle egenskaper som skal være fullt på høyde med dagens båter. Det foreslås ikke krevd at anbyderne skal stille med helt nye båter. Maksimal gjennomsnittsalder settes til 12 år for de tre hovedfartøyene i rutene, samt hver enkelt båt maksimalt kan være 15 år gamle. Dette kan sees på en fornuftig samfunnsøkonomi, da denne typer båter normalt sett har en teknisk/økonomisk levetid på ca 15 år. På grunn av valgkriteriene i anbudet er en blanding av økonomi og miljøkrav, er det realistisk å tro at anbyderne vil legge til grunn nye båter i tilbudet. Dagens båt i Herøyruta vil være for gammel til å tilfredsstille kravene i anbudet.
Egen reservebåt for området spesifiseres, da dette gir større driftssikkerhet. Dette er en forbedring i forhold til dagens situasjon, da det ikke ligger et slikt krav på dagens kontraktspartner. I dag leies inn ulike reservebåter, avhengig av hva som er tilgjengelig i markedet når en avbruddssituasjon oppstår. Opplevd kvalitet for publikum settes høyt med stoler av god kvalitet, god beinplass, universell utforming, monitorer i salong som viser sjøkart med fart, etc. Det foreslås krav om enkel matservering for Træna-ruten, da dette er en lengre og mer krevende rute enn de øvrige rutene. Det jobbes med en egen sak vedrørende ruteplan for de aktuelle områder, slik at spesifikk ruteplan for båtrutene ikke berøres i dette brevet. l. For å sikre gode kommunikasjoner også på bevegelige helligdager vil vi i anbudsspesifikasjonene spesifisere hvilke krav til drift som skal være på disse dager. Se vedlegg 1. Kravet er skjerpet i forhold til dagens praksis. Dette vil sikre distriktenes reisemulighet også på disse dager. Virksomhetsoverdragelse legges til grunn for eventuelt ny operatør i området. Anbudets fonn er bruttoanbud i en åpen anbudsprosess etter Lov om offentlige anskaffelser. Valgkriteriene for anbudet foreslås satt slik: Fra laveste pris og inntil 15% over laveste pris vurderes de anbyderne som ligger i dette området ut fra følgende valgkriterier: 1.         Fartøyer med laveste forurensende utslipp vektes 60%             (drivstoffvolum utgjør 20%, NOX-utslipp 20% og             Co2 utslipp 20%) 2.         Nyere fartøyer vektes 20%             (gjennomsnittsalder på båter veies i anbudsperioden) 3.         Pris vektes 20% Beste pris blir valgt hvis flere anbydere er like på pkt. 1 og 2. Ovennevnte valgkriterier legger dermed opp til at miljø blir det mest utslagsgivende valgkriterium, dersom anbyderne ligger i prisintervallet inntil 15% over laveste pris. Foruten miljø er valg av båter med lavt drivstoffvolum også viktig, med tanke på fremtidig kostnadsnivå innenfor båtdriften. Anbudskriteriene kan påregnes ferdig fra administrasjonens side i august/september. Deretter vil politisk behandling starte. Det kan påregnes ca 12 - 15 mnd byggetid for evt. nye båter i anbudet. Idriftsettelse av anbud kan påregnes medio 2010. Målet med anbudet er følgende: 1. Bedre og nyere materiell enn dagens materiell, spesielt i Herøy- og Trænaruta. 2. Lavere behov for godtgjørelse 3. Bedre miljøtilpasset drift Det presiseres at dette er administrasjonens vurderinger så langt og at disse ikke er politisk behandlet. På dette tidspunkt er det ønskelig med kommunenes innspill på ovennevnte punkter, slik at kommunene gis informasjon i saken og tilfredsstillende brukermedvirkning oppnas. Svar utbes innen 22.09.2008. Av ovennevnte kan en plukke ut følgende aktuelle kriterier: Generelt:
 1. En rutepakke bestående av Herøy-ruta, Regionpendelen og Træna-ruta
 2. Egen reservebåt for rutepakken
Vil gi større driftssikkerhet
 1. Materiellet skal kunne oppfylle god regularitet i ruteplanen
 2. På grunn av nye båtkonsepter legges det ikke føringer på båtens lengder
 3. Maksimal gjennomsnittsalder for de tre hovedfartøyene settes til 12 år
(Teknisk/økonomisk levetid er 15 år) (Thorolf vil være for gammel)
 1. God kvalitet for publikum
Stoler av god kvalitet, god beinplass, universell utforming, monitorer i salong som viser sjøkart m.m. For Herøy-ruta:
 1. Passasjerkapasitet       ca.100
 2. Fart i knop                  ca.27-30
 3. Godskapasitet som i dag
 4. Ingen kiosk/servering
 5. Ikke bilførende
 6. Ruteplan for området tas opp senere
 7. Spesifisert krav til drift på bevegelige helligdager (Se eget vedlegg)
 8. Valgkriteriene for anbudet følger som eget vedlegg

Målet med anbudet fremgår av høringsbrevet.
thoralf_kveld_02
I ettermiddag skal formannskapet gi uttalelse om endringen av hurtigbåtruta som rammer sørkretsene i Herøy.

Annonser