Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder er en faglig basert kartlegging og verdisetting av friluftslivets arealer i Herøy kommune. Prosjektet inngår i en helhetlig kartlegging av alle kommunene i Nordland, på initiativ fra Nordland fylkeskommune. Kartleggingen følger en metodikk gitt i Kartlegging og verdisetting av friluftsområder (DN-håndbok 25, 2004).

Kartleggingen fokuserer ensidig på friluftslivets interesser og innebærer ingen veiing mot andre privat- eller samfunnsinteresser. Kartleggingen ønskes kvalitetssikret gjennom en høring.

Herøy kommunes bruk av kartleggingen vil bli fremmet i egen sak til Formannskapet etter høringen. Det foreløpige resultatet av kartleggingen kan sees på http://friluftsliv.avinet.no

Formannskapet i Herøy vedtok i sak 12/783 å igangsette kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder etter initiativ fra Nordland fylkeskommune. Formannskapet vedtok å etablere en lokal arbeidsgruppe med lokal prosjektledelse.

I delegert vedtak sak nr. 210/13 ble følgende personer oppnevnt til å ivareta og gjennomføre prosjektet:

1. Lokal prosjektleder:
- Jan Nikolaisen

2. Arbeidsgruppe:
- Prosjektleder, friluftslivsrepr. og barnerepr, Jan Nikolaisen
- Folkehelsekoordinator, Karina Kilvær
- Ildsjel/ kjentmann, John Svendsen
- Skole/ barnehage, (blir enige seg i mellom hvem det blir)
- Kirsti J. Karlsen ble valgt.

3. Høringsinstanser:
- Grendeutvalgene
- Beitelaget
- Grunneierlaget
- Herøy idrettslag

I tillegg legges saken ut på offentlig høring på kommunes hjemmeside og Herøyfjerdingen

Helgeland friluftsråd tok prosjektledelsen fra oktober 2013, etter avtale med arbeidsgruppa i Herøy kommune.

Helgeland friluftsråd er ansvarlig for det faglige innholdet i kartleggingen og den lokale digitaliseringen. Den samme arbeidsgruppa har hatt ansvaret for å få fram og vurdere opplysninger om arealene som er kartlagt i kommunen.

Bakgrunn
Herøy kommune har unike friluftslivsområder og er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon. Bruken av disse er viktige for folkehelse, stedstilhørighet, kunnskapsformidling og næringsliv. Gjennomført kartlegging vil være en god oversikt over de viktigste friluftsområdene i Herøy kommune, og være et godt kunnskapsgrunnlag i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Videre vil kartleggingen kunne brukes direkte i utarbeidelsen av en kommunal sti- og løypeplan. Nordland er det første fylket i landet som gjennomfører slik kartlegging. Prosjektet er finansiert over skjønnsmidlene fra Fylkesmannen, og hvor Nordland fylkeskommune har prosjektkoordinering for 4 Helgelandskommuner (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) Leirfjord kommune har stått som søker av skjønnsmidlene på vegne av disse 4 kommunene.

Målet med kartleggingen

Følgende mål er satt for kartleggingen:

  • Få oversikt over og tydeliggjort friluftslivets arealer i kommunen
  • Få verdisatt og prioritert friluftslivets arealer i kommunen
  • Sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjonen i kommunens eget arbeid og for eksterne parter
  • Sikre et godt grunnlag for å utarbeide en sti- og løypeplan for kommunen.

Prosess
Kristian Helgesen (fra 1. januar i Helgeland friluftsråd) har hatt ansvaret for gjennomføringen av kartleggingen i kommunen. Gruppa har hatt 4 møter, og hatt følgende sammensetning:

Jan Nikolaisen
Karina Kilvær
Kirsti Karlsen
John Svendsen

Resultat så langt
Resultatet av kartleggingen er tredelt. For det første er områdene avgrenset på kart. I større utmarks- og turområder er avgrensningen gjort uten større hensyn til eiendomsgrenser og infrastruktur. I tettere bebygd strøk, og hvor nøyaktig avgrensning er viktig av andre hensyn, er det brukt flybilder og større detaljnivå. Områdene som er avgrenset, er kategorisert. Kategoriseringen sier noe om hvilken type bruk friluftslivsområdene har. Kategoriseringen følger veilederen i DN-håndbok 25-2004.

Videre er alle områdene verdisatt. Verdisettingen følger kriteriene gitt i veilederen og gjøres med bakgrunn i kunnskapen i arbeidsgruppa og de innspillene som har kommet under arbeidet. Verdisetting av friluftslivsområder blir aldri objektiv, men metodikken er etterprøvbar, vurderingene er synlige for de som skal bruke kartleggingen og metodikken skal sikre at resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftslivsbruk.

I tillegg til avgrensning og verdisetting er det gitt en beskrivelse av områdene. Dette er stikkord, som skal klargjøre kvaliteter i området og hvordan det brukes.

I kartleggingsarbeidet er det lagt vekt på at dette er en ren friluftskartlegging. Det er ikke tatt hensyn til andre interesser, administrative forhold eller planer. Avgrensning, beskrivelse og verdisetting tar derfor kun utgangspunkt i friluftslivsutøvelsen. Dette er viktig for at kartleggingen skal kunne brukes etter formålet. Avveiningen mot andre interesser må gjøres i enkeltsaksbehandling, i kommunens planarbeid og i andre politiske prosesser.

I Herøy kommune er 42 friluftslivsområder tegnet inn på kart, verdisatt og beskrevet. Verdisettingsarbeidet har gitt områdene en verdi fra D til A, hvor D er det laveste og A er ”indrefileten” av områder. Flere områder (11) i Herøy har fått høy verdi. Dette gjenspeiler en viktig kvalitet i kommunen. Gruppa har i kolonne ”verdisetting” angitt ytterligere vekting der gruppa har oppfattet det som nødvendig.

Presentasjon av resultatene
Høringen av kartleggingen vil annonseres i avisen og på kommunens nettsted. Her vil også saksdokumenter være tilgjengelig. Kart-innhold vil ligge på nett i en digital kartløsning. Ved konkret henvendelse til kommunen vil utskrifter kunne tas av nærmere spesifiserte områder. Når kartleggingen er sluttført vil resultatet også være nettbasert (i Naturbase) og kunne inngå som en del av kommunes kartløsning (GIS) for saksbehandling. Dataene som legges ut på høring kan sees på http://friluftsliv.avinet.no. Til denne nettsiden er det laget en enkel veileder.

Drøfting
Gjennom friluftslivskartleggingen vil kommunen få et godt verktøy for å vurdere friluftslivsinteressene i areal- og dispensasjonssaker og i andre relevante sammenhenger. Sammen med andre temakartlegginger gir dette god oversikt over viktige ressurser i kommunen. Tilgang på friluftslivsområder av høy kvalitet er viktig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling. Områdene er derfor en viktig ressurs å ta vare på i kommunen.

For å sikre kvaliteten på kartleggingen er det nå avgjørende å gi kommunens innbyggere mulighet til å gi innspill til resultatet. Dette vil være en viktig kvalitetssikring av arbeidet som er gjort. Det presiseres at dette er en ren kartlegging av friluftslivsinteressene og at det ikke innebærer en veiing mot andre interesser. Det er naturlig at Formannskapet forestår den politiske behandlingen om bruken av kartleggingen i kommunens plan-, byggesaks- og annen relevant saksbehandling, etter at høringen er avsluttet. De bør derfor ta behandlingen av saken etter høringen og inn mot kommunestyret.

Saken sendes ut med høringsfrist satt til mandag 22.9.2014.

Innspill sendes Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy og merkes sak. 13/1104

eller e-post: post@heroy-no.kommune.no

Saken er også lagt ut til gjennomsyn på servicekontoret

Vedlegg
Høringsbrev
Tabell for verdisetting
Kart