Vedtaket om å prøve å få de nevnte områdene innlemmet som verdensarv-områder var det mest overraskende vedtaket som ble gjort i kommunestyret.

Vedtaket ble gjort i forbindelse med en sak om å starte en prosjekt for å bevare kulturminnene i Sandsundvær (se lenger ned på siden)

HERØYFJERDINGEN har egen sak på dette (se arkivsak 6. september)

Øvrige vedtak i kommunestyret: (se forhåndssak 4. oktober)

Budsjettregulering Herøy kommunestyre vedtok ellers i forbindelse med budsjettreguleringen å bevilge 30.000 kroner til innkjøp av musikkutstyr til kulturskolens avdeling i Husvær. Samtidig avsatte kommunestyret 400.000 kroner til næringsfond 2

Pengene til kulturskolens instrumenter og til Næringsfond 2 skal tas fra overskuddet på området "Finans". Etter at "Finans" hadde avgitt 685.000 kroner gjensto det fortsatt et overskudd på 515.000 kroner.

De første 685.000 kronene ble tilført Plan- og Utviklingsetaten som fikk 440.00 kroner og "Sentrale styringsorganer" 245.000 kroner.

Salg av legeboligen: Trine og Svein Heggheim tilbys boligen for 975.000 kroner. Hvis familien sier nei til dette tilbudet renoveres boligen og beholdes i kommunalt eie.

Utdeling av stipend/pris Det opprettes en pris for unge kunstnere som deles ut i forbindelse med Herøydagene. Det skal utarbeides retningslinjer for prisen.

Prosjekt Sandsundvær - idéskisse 1. Herøy kommune setter av midler til å gjennomføre et forprosjekt hvor målet er å bevare og videreutvikle viktige kulturmidler i Sandsundvær.

2. Forprosjektet skal beskrive hva som bør gjøres for å bevare kulturminnene, samt videreutvikle stedet i reiselivssammenheng.

3.Herøy kommune utvider og overtar vedlikeholdet av kaiet på Vardtangen.

4. Det utarbeides og settes opp egnede informasjonstavler.

5. Alle tiltak gjennomføres i samråd og i enighet med grunneier.

6. Herøy kommune undersøker muligheten av å innlemme Gåsvær, Skibbåtsvær og Sandsundvær som verdensarv-område.

Revidering av kommunale politivedtekter Vedlagte forskrift om ny politivedtekt for Herøy kommune godkjennes.

Etablering av et felles interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene på Sør- og ytre Helgeland 1. Kommunestyret vedtar at Herøy kommune slutter seg til avtalen om etablering av felles interkommunalt sekretariat for kontrollutvalgene på Sør- og ytre Helgeland.

2. Kommunestyret godkjenneer det framlagte forslag til vedtak for sekretariatskontoret for kontrollutvalgene for Sør-Helgeland og Ytre Helgeland med følgende tillegg til paragraf 5:

"Styret vedtar budsjett og fordeling på de deltakende kommuner etter rammer gitt av medlemskommunene."

Anke på sak nr. 33/06 1. Kommunestyret opprettholder Hovedutvalget for kommunalteknikk og miljø sitt vedtak i sak nr. 33/06 av 14.06 2006, hvor søknad om dispensasjon fra vedtatt reguleringsplan på Seløy ble avslått.

2. Krav til utarbeidelse av reguleringsplan opprettholdes.

Politisk styringssystem og delegerings-reglement 1. Vedlagte forslag til poitisk styringssystem og delegeringsreglement vedtas.

2. Reglementene trer i kraft fra konstituerende kommunestyremøte høsten 2007.

Reglement for godtgjøring av kommunalt folkevalgte Saken utsettes etter forslag fra Herøy Arbeiderparti.

Tilsetting av rådmann 1. Roy Skogsholm tilsettes som rådmann i Herøy kommune med tiltredelse etter avtale.

2. Stillingen er en åremålsstilling med seks års varighet fra tiltredelse.

3. Tilsettingen for øvrig skjer på vanlige kommunale vilkår og følges av Hovedtariffavtale og Hovedavtale, samt lover og regler.

4. Herøy kommune vil være behjelpelig med å skaffe bolig/leilighet.

5. Herøy kommune har avtale med Herøy båtforening om tildeling av to båtplasser. En av disse stilles til rådighet for rådmannen.

6. Lønn ved tiltredelse kr. 625.000 kroner som kan endres ved lokale forhandlinger i henhold til Hovedavtalen 3.4.1.

7. Mobiltelefon for tjenestebruk dekkes av kommunen.

8. Relevant kompetanseheving gis av arbeidsgiver.

9. Formannskapet får fullmakt til å sluttføre forhandlingene med rådmannen.