Jubileumsbok og fiber i formannskapet

formannskap_04
12 saker står på lista når Herøy formannskap møtes tirsdag morgen. Blant de spenstigste sakene er omorganisering og utlysing av anbud for Herøy stamfibernett. Også utgivelse av jubileumsbok i forbindelse med kommunens 150års-jubileum er blant sakene politikerne skal behandle.
Formannskapet har tirsdag morgen klokken 9 mange viktige og spennende saker til behandling. Blant annet foreslr rådmannen å angasjere forfatter Kåre Hansen til å skrive boka om Herøys historie. Denne saka ble utsatt da formannskapet hadde den på bordet i siste møte.   Kulturmidlene for 2010, til sammen 95.000 kroner, skal også deles ut til lag og foreninger.   Og rådmannen innstiller på å gi søker Seløy Fisk Eiendom AS 130.000 kroner i investeringstilskudd for bygging av kai til visningssenteret på Seløy.   Og dessuten kan du her lese at Herøy kommune utlyser et anbud på et fiberstamnett i Herøy basert på anbudsunderlag utarbeidet av Nordland fylkeskommunes konsulent Harald Olsen. Anbudssøker vil få oppdraget med å bygge, eie og drive nettverket og sørge for leveranse av innhold.   Her er de 12 sakene:     Sak 37/10 - HERØY KOMMUNE - 150 ÅR Rådmannens innstilling:
  1. Kåre Hansen engasjeres med virkning fra 1. august 2010 til arbeidet med å utarbeide, kvalitetssikre og få opptrykt en jubileumsbok til 150-års jubileet for Herøy kommune, som skal være ferdig innen 01.04.12.
 
  1. Prosjektet skal finansieres innefor en bruttoramme på 1,4 mill., der kommunen skal bidra med 600 000.  Dette finansieres med kr. 500 000,- fra overskuddet for regnskapsåret 2009, og med et låneopptak på kr. 100 000,-.
  Saksutredning: I møte den 26.01.10, vedtok formannskapet i sak 4/10 jubileumskomiéens forslag til ramme for 150-årsjubileum for Herøy kommune.  Komitéen foreslår at det skal utarbeides et jubileumsskrift som skal gi et bilde av Herøy gjennom 150 år.    Den 23.03.10 innkalte ordfører og rådmann redaksjonskomiéen til et oppstartsmøte for å sette i gang arbeidet jubileumsskriv/bok og tildele de nødvendige fullmakter.   Møtet konkluderte med at de anbefaler at Kåre Hansen gis oppdraget med å utarbeide en jubileumsbok.   I møte den 13.04.10 vedtok formannskapet følgende i saken:   Saken utsettes. Det utredes nærmere forhold rundt;
  • engasjementets varighet
  • prosjektets innhold
  • økonomi og medfinansiering
Saken legges på nytt frem på formannskapets møte den 11.mai.   Som en følge av formannskapets vedtak ble det den 23.04.10 gjennomført et møte i jubileumskomiteen/redaksjonskomiteen for jubileumsskriftet.  Kåre Hansen var invitert og deltok på møtet.   Det har ikke tidligere vært gjennomført et arbeid med historisk dokumentasjon på et slikt nivå som det jubileumskomiteen har lagt opp til.  Komiteen ønsker at det skal bli utarbeidet et historisk dokument som på et faglig grunnlag tar for seg samfunnshistorien i Herøy.  Det er altså ikke snakk om å fullføre det arbeidet som Paul Solheim startet med en gårds- og brukshistorie for kommunen.  Dette er et meget stort og omfattende arbeid som ikke trenger å være avsluttet til jubileumsåret 2012.   Prosjektets innhold Komiteen er enige om følgende: I forbindelse med 150-årsjubileet bør det utarbeides en jubileumsbok som tar for seg Herøy kommunes administrative/politiske, sosiale og økonomiske historie i perioden 1862 – 2012.   Jubileumsboka bør ha et omfang på ca. 400 sider inkludert bildemateriale.   I møtet diskuterte komiteen innhold og omfang av boka med Kåre Hansen, med bakgrunn i tidligere møter og kom frem til en omforent skisse til innhold som er vedlagt saken.  Dersom Formannskapet bestemmer seg for å gå videre med saken, vil det som styringsgruppe, bli forelagt et endelig forslag til innhold for godkjenning.   Engasjementets varighet Boka må være klar til jubileet.  Dette avgrenser i seg selv tidsbruket.  Komiteen har kontaktet Landslaget for lokalhistorie, og Norsk lokalhistorisk institutt for å få en vurdering av hva som er vanlig i forhold til anslag på årsverk for bygdehistorieprosjekter. Det må understrekes at en slik beregning av arbeidsforbruk ikke er en enkel øvelse, da det er vanskelig å forutsi omfanget av de ulike ledd i skriveprosessen.    Et viktig moment i vurderingen av varighet er kildesituasjonen.  Hvor fullstendig og lett tilgjengelig er kildene?  Hvor mye forarbeid er gjort med innsamling og bearbeiding, og hvor brukbart er dette?   Kildene for Herøy er delvis svært mangelfulle.  Noe som krever ekstra arkivstudier i blant annet Statsarkivet i Trondheim.  Herøy kommunes arkiver er også mangelfulle og inneholder flere ”hull”.  Det er heller ikke gjort et større historisk arbeid på dette materiale tidligere som det kan refereres til.   Et viktig moment for å effektivisere innsamling av kildemateriale, er at det finnes i elektronisk format allerede og at forfatteren behersker dette.  Kåre Hansen har fra tidligere arbeider mye kildestoff som er digitalisert.  Dette gjelder blant annet arkivkilder slik som Per Lillegaards fotoarkiv, som Kåre Hansen har digitalisert, og som inneholder mange og viktige bilder fra Herøy.   Den tommelfingerregel som vanligvis legges til grunn for anslag som dette, er å regne drøyt 100 sider bok pr. årsverk.  Med en bindstørrelse på 3-400 sider blir dette ca. 3 årsverk per bind.   Harry Nilssen har vært i kontakt med direktør for Norsk lokalhistorisk institutt, Knut Sprauten, som bekrefter dette anslaget.   Komiteen planlegger å ha boka ferdig til april 2012.  Engasjementet til Kåre Hansen er tenkt å gå fra 1. august 2010 til 31. mars 2012.  Dette utgjør til sammen 1,67 årsverk.  Dersom vi engasjerer forfatteren fram til februar 2012 utgjør dette 1,58 årsverk.  Det viser at vi vil få en produksjon som er nær dobbelt så stor som ”normalen”.   Forfatterens kvalifikasjoner Kåre Hansen har gjennom sitt tidligere forfatterskap stor erfaring og kompetanse fra lignende historiske arbeider.  Vi viser her blant annet til hans hovedfagsoppgave om husmannsvesenet i tidligere Tjøtta kommune, hundreårsboka til Helgelands Blad, ”Det står i aviso” og Skålværboka.   Økonomi og medfinansiering Prosjektet finansierer innenfor en brutto ramme på 1,4 mill, der 930 000 går til lønn og honorar, og 470 000 til trykkeutgifter og diverse utgifter.   På inntektssiden er prosjektet forutsatt finansiert med kommunale midler fra overskuddet i 2009, kr 500 000 og med et kommunalt lån på 100 000, her beregnet over 10 år med en rente på 4 %.  Det er en forutsetning at man får inn salgsinntekter som dekker inn trykkeutgiftene som her er beregnet til 400 000.  Det er også lagt inn i finansieringen at vi klarer å få det lokale næringslivet til å støtte prosjektet med minimum 200 000.    Saksbehandler har vært i kontakt med Nordland fylkeskommune for å se på støtteordninger.  Fylkeskommunen har en tilskuddsordning kalt ”Almenne kulturformål” som har som formål å stimulere til utvikling av et variert kulturliv med høy kvalitet i Nordland.  Det er usikkert om bokprosjektet faller innenfor vilkårene for ordningen.  Den er beskrevet slik:   Tiltaket må ha interesse ut over ett lokalmiljø/en kommune, eller ha en karakter som gjør at tiltaket har en generell interesse for hele fylket. Prosjektet må være tidsavgrensa.   Det kan søkes tilskudd til prosjekter som hovedsaklig skal gjennomføres i det kommende budsjettår.   Det gis ikke tilskudd til ordinær drift av organisasjoner eller institusjoner.   Det vil til en hver tid bli tatt hensyn til gjeldende politiske prioriteringer innafor kulturområdet, og søknadene gis en skjønnsmessig vurdering i forhold til disse ved behandling.   Saksbehandleren på dette området hos fylkeskommune har sluttet, og de venter en ny på plass, og kan derfor ikke gi et klart svar på om vårt prosjekt er innenfor søknadsvilkårene.  Søknadsfristen for 2010 er gått ut, og søknadsfristen for 2011 er den 15. november 2010.   Følgende forslag til budsjett/finansieringsplan for prosjektet legges til grunn:  

UTGIFTER

 

Lønn og honorar

 

1,58 årsverk á 474 000 (årslønn lektor m/tilleggsutd.) (ekskl. sosiale utg.)

750 000

Kontroll, korrektur

40 000

Sosiale utgifter

140 000

Utstyr og drift

 

Arkivbesøk med mer.

50 000

Diverse utgifter

20 000

Bokproduksjon og markedsføring

 

Formgiving, bildebehandling, trykking, innbinding.  Opplag 1 000.

400 000

Sum utgifter

1 400 000

 

 

INNTEKTER

 

Fra kommunalt overskudd i 2009

500 000

Tilskudd fra næringslivet

200 000

Salgsinntekter, 1000 eks á kr. 400,-

400 000

Støtte fra næringslivet

200 000

Kommunalt lån over 10 år  (Gir årlige utgifter på ca. 13 000)

100 000

Sum inntekter

1 400 000

  Vurdering: Jubileumskomiteen har vært svært klare i sine vurderinger.  De ser det slik at jubileumsboka vil være det største og viktigste bidraget i en kommunal markering av kommunenes 150-år jubileum, og at det ikke vil være faglig forsvarlig å iverksette et slikt arbeid med et omfang på mindre enn 400 sider.  Saksbehandler støtter dette synet, og tilrår at kommunen engasjerer Kåre Hansen til dette arbeidet innen for en bruttoramme på 1,4 mill. og at den beskrevne finansieringsplanen legges til grunn for prosjektet.     Sak  38/10 -  SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE  FYLKESLAGET "LEVE" AVD. NORDLAND  Rådmannens innstilling: Søknaden fra foreningen LEVE i Nordland avslås da det ikke er avsatt midler til slike formål i budsjettet for 2010.   Saksutredning: Fra Fylkeslaget LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) har kommunen mottatt søknad om støtte.    Saken var oppe til behandling i formannskapet 13.04.10, men ble utsatt.   Saken ble oversendt psykiatrisk sykepleier Ola Loe, og som har gitt slik uttalelse:   ”Leve” henvender seg primært til etterlatte ved selvmord. Den aktuelle organisasjonen er etablert i Nordland og pr. idag er det på gang ei sorggruppe i Sandnessjøen, hvor det også er påmeldte pårørende fra Herøy. De tilbakemeldinger psykisk helsearbeid i Herøy har fått fra pårørende, er at muligheten for å kunne møte mennesker i samme situasjon vil være styrkende i det sorgarbeidet de er i. Om det finnes midler til å støtte organisasjonen med, vil de være godt anvendt.   Vurdering: Med bakgrunn i at det ikke er avsatt midler i budsjett til slike formål vil rådmannen oppettholde sin innstilling.     Sak  39/10 - SØKNAD OM ENDRING/UTVIDELSE AV SKJENKEBEVILLING -  BRASØY SJØCAMPING Rådmannens innstilling: 1) I medhold av Alkoholloven innvilges søknaden til også å gjelde skjenking av brennevin og     skjenkebevillingen vil da få følgende spesifikasjon:  

Tidsrom:

vedtaksdato – 30.06.2012

 

Bevillingshaver:

Brasøy Sjøcamping - org.nr. 989 746 847

 

Styrer:

Gerd Almendingen f. 15.08.43

 

Stedsfortreder:

Det gis dispensasjon fra kravet om stedsfortreder,

jfr. alkohollovens § 1-7c

 

Bevillingssted:

Brasøy Sjøcamping ”Øystuo” gnr. 25 bnr. 27

8842 Brasøy

Alkoholvare:

Øl, vin og brennevin

 

Type virksomhet:

Kafe og overnatting

 

Skjenketid:

Øl og vin mellom   kl. 11.00 – 01.00

Brennevin mellom kl.  13.00 – 01.00

Uteservering til      kl.  24.00

    2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement      - av 10.03.09.   Saksutredning: Lovgrunnlag: Alkoholloven av 2.juni 1989 nr. 27 med endringer av lov av 17.des. 2004 nr. 86,  samt rundskriv IS-5/2008 fra Sosial- og Helsedirektoratet.   Brasøy Sjøcamping ”Øystuo”  v/Gerd Almendingen ble av formannskapet i møte 30.06.09 – sak 60/09 – innvilget skjenkebevilling fram til 30.06.2012, med tillatelse til å servere øl og vin.   Med brev av 03.02.10 søker hun om å endre/utvide bevillingen til også å gjelde for skjenking av brennevin.   Saken ble oversendt Lensmannen og sosialtjenesten (NAV)  for uttalelse 09.02.10 og det er mottatt følgende tilbakemeldinger:   Lensmannen -  uttalelse av 25.02.10.   De tilsendte dokumenter er gjennomgått. Det foreligger ingen opplysninger om at skjenkestedet fram til d.d. har drevet sin virksomhet på en lovstridig måte.  Skjenkestedet har skjenkebevilling for øl og vin i tiden kl. 11.00 – 01.00, og servering ute fram til kl. 24.00. Skjenkestedet søker nå om utvidelse av skjenkebevillingen til også å gjelde alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer.  Jeg ser ingen politifaglige grunne til å ikke anbefale at søknaden innvilges, under den klare forutsetning av at alkohollovens bestemmelser følges.  Alkohollovens § 4-4 vedr. tidsinnskrenkning bes iakttatt, og jeg vil anbefale at lovens generelle tidsrammer legges til grunn for en eventuell bevilling, altså servering i tiden kl. 13.00 – 24.00. Uteservering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer bes drøftet særskilt.     NAV – uttalelse av 16.04.10.   Viser til brev av 03.02.10 der det bes om uttalelse i fra Nav – Herøy i forbindelse med søknad om utvidelse av skjenkebevilling gjeldende brennevin. Søker er tidligere innvilget bevilling for øl og vin jfr. vedtak.   Nav – Herøy har gjennom lov om omsetning av alkoholdholdig drikk m.v. av 2. juni 1989 nr 27 § 1-7 rett til å gi uttalelse vedrørende bevilling for salg og skjenking av alkohol i forbindelse med kommunestyrets behandling av bevillingssaker.   Alkohollovens formål er at all bruk av alkohol kan medføre skade både samfunnsmessig og individuelt. Utgangspunktet er videre at økende forbruk av alkohol gir økende skadevirkninger. Loven skal bidra til å sikre at skadevirkningene av alkoholbruk blir så små som mulig dels ved å begrense tilgjengeligheten, dels ved at omsetningsformene er betryggende.   Det søkes om bevilling for brennevin.   Søker driver med matservering samt overnatting i ”Øystuo”, og har således et seriøst tilrettelagt opplegg for oss i nærområdet og turistbesøkende.   Ut i fra de overnevnte opplysninger innvilges søker en utvidelse av sin skjenkebevilling gjeldende brennevin. Nav – Herøy har for øvrig ikke annet å bemerke i denne sak.   Vurdering: Med bakgrunn i uttalelsene vil det tilrås at søknaden innvilges, men at skjenkingen av brennevin først kan begynne kl. 13.00 jfr. alkohollovens § 4-4.   Sak 40/10 - KULTURMIDLER 2010 Rådmannens innstilling:   I budsjettet for 2010 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles på følgende måte:  

Herøy Innebandy

 

   1.000

Skolebakkens Venner

 

   1.000

Morskogen Gård-Hestesenter

 

   6.000

Herøy KFUK / KFUM

 

   5.000

Seniordansegruppa

 

   1.000

Gåsvær Kapell

 

   2.000

UL Bølgen

 

   2.000

Brasøy Velforening

 

   2.000

Brasøy Bedehusforening

 

   2.000

Herøy IL

 

 40.000

Herøy Kirkeforening

 

 

   1.000

Røde Kors besøkstjeneste

 

   1.000

7-trimmen

 

 

   1.000

Øksningan Nærmiljøanlegg

 

   2.000

Herøy Volley

 

   1.000

Sandnessjøen og omegn T.F.

 

   2.000

Øksningan Step- og Aerobic

 

   1.000

Valsåsen Velforening

 

   2.000

Herøy Musikkorps

 

 

 10.000

Skibbåtsværs Venner

 

 

   5.000

Husvær Bedehus

 

 

   2.000

Vallhall

 

 

   2.000

Herøy UL

 

 

   2.000

Herøy Pensjonistforening

 

 

   1.000

 

 

 

 95.000

           
      Saksutredning:   Muligheten for å søke om kommunale kulturmidler for 2010 ble kunngjort ved annonse i Helgelands Blad, Herøy kommunes hjemmeside og Herøyfjerdingen. Søknadsfristen var satt til 1. april, og det er kommet inn 24 søknader.   Det kan søkes om midler til -         idrett- og friluftsliv -         barne- og ungdomsaktiviteter -         tiltak for funksjonshemmede -         forsamlingshus -         historisk arbeid (lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende -         kulturarbeid som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst, husflid og lignende.   Vurdering:   Det tilrås at en ivaretar flest mulig av søkerne ved tildelingen. Likeså at organisasjoner blir mest mulig likt behandlet, og at nystartede tiltak blir prioritert.   Følgende har søkt om kulturmidler i 2010:   Nr              Søker                                             Søknadssum  

 1

Herøy Innebandy damer

 

 2

Skolebakkens venner

 

 3

Morskogen Gård- Hestesenter

 

 4

Herøy KFUK-KFUM – speidere

 

 5

Herøy Seniordansegruppe

 

 6

Gåsvær Bedehuskapell

 

 7

UL Bølgen, Brasøy

25.000

 8

Brasøy Velforening

10.000

 9

Brasøy Bedehus Betania

10.000

10

Herøy IL

60.000

11

Herøy Kirkeforening

 

12

Røde Kors Besøkstjeneste

 

13

7-trimmen

  5.000

14

Øksningan Nærmiljøanlegg

 

15

Herøy Volley

  5.000

16

Sandnessjøen og omegn T.F.

 

17

Øksningan Step- og Aerobic

 

18

Valsåsen Velforening

 

19

Herøy Musikkorps

20.000

20

Skibbåtsværs Venner

 

21

Husvær Bedehus

 

22

Husforeninga Vallhall

 

23

Herøy UL

 

24

Herøy Pensjonistforening

 

    Herøy Innebandy Damer: Gruppa er ikke innlemmet i Herøy idrettslag, og betaler for div. utstyr og hall-leie selv. De har også utgifter til reiser og deltakeravgift for å være med i byserien i Sandnessjøen. De søker om støtte til dekning av Hall-leie, som utgjør ca. kr. 5000 i året. Forslag: Kr. 1.000   Skolebakkens Venner. De ønsker å sette opp en grill-kåte / hus på Seløy, som alle skal ha anledning til å bruke. Forslag: Kr. 1000   Morskogen Gård- og Hestesenter. Ønsker å sette opp lys på ridebanen slik at den kan brukes på ettermiddag / kveld i mørketiden, samt en brakke til bruk på familiedager m.m. Forslag: Kr. 6.000   Herøy KFUK / KFUM. Gruppa består av 41 speidere fom. 2. tom. 9. årstrinn. Stikkord for virksomheten: Naturkunnskap, friluftsliv, miljøspørsmål, internasjonal solidaritet, førstehjelp, primitiv matlaging, hobbyaktiviteter, sang, overnattingsturer, leir m.m. Årsmelding vedlagt. Forslag: 5.000   Herøy Seniordansegruppe. Gruppa besto av 16 medlemmer ved utgangen av 2009. De hadde utgifter til oppvaskmaskin på Fellesstua kr 1.700 (spleising med pensjonist – og kirkeforeninga), til div. turer / reiser samt støtte til leger uten grenser (kr. 500). Forslag: Kr. 1.000   Gåsvær Bedehuskapell. Det søkes om støtte til diverse vedlikehold på huset. Forslag: Kr. 2.000   UL. Bølgen. Huset ble bygd i 1927 og utbygd med ny restaurant i 1986. Nytt tak ble lagt i 2008, og nå er det kommet pålegg om å fjerne oljekaminen og skifte begge ytterdørene, da dette ikke fungerer etter brannforskriftene. Huset blir brukt som grendehus til dansefester, revyer, julemesser m.m. Det blir også leid ut til brylluper, bursdagsfeiringer samt til Brasøy IL. Det søkes om kr. 25.000.  Forslag: Kr. 2.000   Brasøy Velforening. Brasøy Velforening startet i 2006 et trimlokale i den nedlagte barnehagen på Brasøy bedehus. Dette er et tilbud til alle som ønsker å være aktiv utenom de tilrettelagte trimløypene. Både folk fra Brasøy og fra Husvær er flittige brukere. På grunn av slitasje på utstyret og behov for flere trimapparater søkes det om kr. 10.000. Forslag: Kr. 2.000   Brasøy Bedehus Bedehuset blir brukt til gudstjenester, møter, kurs og foreningsvirksomhet. For å opprettholde en brukbar standard på lokalene søkes det om midler på kr. 10.000. Forslag: Kr. 2.000   Herøy IL. Hovedlaget har ca. 385 medlemmer og fem aktive undergrupper: Badminton, fotball, barneidrett,  motorcross og bordtennis. I tillegg er det ei handballgruppe. Det søkes om et tilskudd på kr. 60.000. Forslag: Kr. 40.000   Herøy Kirkeforening. Foreninga består av ca. 15. personer som møtes jevnlig og har loddsalg til inntekt for ting som trengs til kirka. Til dette søkes det kulturmidler. Forslag: Kr. 1.000   Røde Kors besøkstjeneste. Besøkstjenesten består av ni medlemmer, som besøker folk heime samt går med kiosktralle på HOS. De serverer også ettermiddagskaffe på HOS en gang i måneden, samt yter støtte til diverse tiltak. Forslag: Kr. 1.000     7-trimmen. Består av noen ildsjeler på Seløy som trimmer to ganger i uka i det gamle vaskeriet’s lokaler. De har kjøpt inn noe utstyr, men mangler en god del. Til dette søker de om kr. 5.000. Forslag: Kr. 1.000   Øksningan Nærmiljøanlegg.   Nærmiljøanlegget er foreløpig under oppbygging. De har laget en parkeringsplass og en platting med bord og benker samt en stor grill. Det er også bålplass ved plattingen. Det planlegges en sti på ca. 75 meter fra parkeringsplassen og bort til plattingen, sånn at rullestolbrukere og folk med barnevogner kommer seg lettvint fram til anlegget. Det søkes om midler til stien. Forslag: Kr. 2.000   Herøy Volley. Foreningen består av ca. 22 spillere, og trener to ganger i uka. De er med i bl.a. HA-cupen, smach-cupen i Sandnessjøen og arbor-cupen i Hattfjelldal. Herøy Volley arrangerer artig-cupen og jule-cupen hvert år. De søker om 5.000 kr. til dekning av hall-leie. Forslag: Kr. 1.000   Sandnessjøen og omegn T.F. De driver med et prosjekt i Ytre Øksningan, som går ut på skilting / markering av ny turiststi til Stortuva, ned Skaret og rundt Stortuva, og bygging av bru på 5 meter mellom Stortuvatoppene. Det vil bli gelender på begge sidene og forankring i fjellet. Forslag: Kr. 2.000   Øksningan Step- og Aerobic. Trimgruppe for damer, basert på frivillighet fra instruktør og skal være gratis. Gruppa holder til i Øksningan samfunnshus. Forslag: Kr. 1.000   Valsåsen Velforening. De har planer om å renovere lekeplassen som nå er en igjengrodd fotballbane. Det søkes midler til oppgradering av fotballbanen, samt til lekeapparater for de minste. Forslag: Kr. 2.000     Herøy Musikkorps. Korpset er et veletablert og relativt aktivt voksenkorps som jevnlig deltar i det lokale kulturlivet. Korpset har 13 aktører som betaler kr. 300 i kontingent pr. år. Dirigentutgiftene er på kr. 20.000 pr. år. Det søkes om midler på kr. 20.000. Dette brukes bl.a. til noter og reparasjoner av gamle instrumenter, samt til dirigentutgifter. Forslag: Kr. 10.000   Skibbåtsværs Venner. Skibbåtsværs Venner er en entusiastisk og idealistisk forening som arbeider med å ta vare på den eldste bebyggelsen i været. Dersom ikke dette blir gjort, vil Herøy miste en del av sin kulturhistorie. Skibbåtsværs Venner er kommet langt med restaureringen av fiskerhjemmet.  Men det gjenstår enda mye før målet er nådd. Vedlagt følger et pristilbud på diverse materialer og utstyr på ca. kr. 160.000. Forslag: Kr. 5.000   Husvær Bedehus Huset blir brukt til gudstjenester, møter, juletrefester, konfirmasjonsundervisning og barneleirer. Foreningen anser det som viktig å ta vare på huset slik at det ikke forfaller. Det planlegges å anlegge en parkeringsplass samt å skifte noen vinduer. Forslag: Kr. 2.000     Husforeninga Vallhall. Huset brukes til møter, begravelser, konfirmasjon, basarer og juletrefester. Det søkes om midler til drift og vedlikehold av huset. Forslag: Kr. 2.000   Herøy UL. Ungdomslaget søker om kulturmidler til utbedring av vinduer på kjøkkenet og til kjølerom. Det jobbes også med fire nye toaletter som forventes ferdigstilt i juni. Forslag: Kr. 2.000   Herøy Pensjonistforening. Foreninga hadde 55 medlemmer ved utgangen av  2009. Formålet med foreninga er at de eldre kan komme sammen og ha det hyggelig. Dette gjør de bl.a. med møter der de har sang, musikk og opplesning, samt at de har bussturer. Forslag: Kr. 1.000       Sak 41/10 - REVIDERING AV DRIFTSRUTINER FOR ELDREBUSSEN  Rådmannens innstilling: Vedlagte utkast til revidering av ”driftsrutiner for eldrebussen” godkjennes, og gjøres gjeldene fra vedtaksdato   Saksutredning: Driftsrutinene ble sist revidert i juli 2003 og godkjent av kommunestyre 30.10.03 – sak 101/03.   I ettertid ble det inngått avtale med Herøy ASVO om administrering av bussen, men med brev av 09.10.2009 ble avtalen oppsagt med virkning fra 01.01.2010.  Bakgrunnen for oppsigelse av avtalen var at utleiemønstret hadde endret seg.  Betalende leietakere hadde redusert sitt bruk av bussen, men ikke betalende hadde økt sitt forbruk. Dette gjorde at bedriften ikke kunne foresvare sitt tidsbruk økonomisk.   Oppsigelsen ble referert i formannskapet 24.11.09 uten at det ble tatt stilling til hvordan dette skulle håndteres videre.   Ved forrige revidering av driftsrutinene var det fra saksbehandler/rådmann foreslått at km-satsen skulle settes til kr. 5.- pr. km, men dette ble endret i den politiske behandlingen til kr. 3.50 pr.km.  Dette er nå snart 7 år siden og prisene på drivstoff har blitt vesentlig høyere.   Det er derfor i utkastet foreslått at det betales kr. 5.- pr. km.    Videre er det foreslått at ved unormal tilgrising av bussen betales et gebyr på kr. 200.-, samt administrasjonsgebyr på kr. 175.- pr. gang.  Begge disse gebyrene er i samsvar med det som ble utfakturert når ASVO administrerte ordningen.   I tidligere driftsrutiner skulle det faktureres i gang året, men på bakgrunn av likviditet er det foreslått at det faktureres fortløpende.     Sak 42/10 - KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Rådmannens innstilling: Herøy kommune fastsetter mandag 12.septemer 2011 som valgdag for gjennomføring av kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.   Saksutredning: Fra Kommunal- og Regionaldepartementet er det med brev av 16.04.10 kommet melding til kommunen om fastsetting av valgdag for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011.   Valgdagen er fastsatt til mandag 12.september 2011.   Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune også skal avholdes valg på søndag 11.september.   Vurdering: Med bakgrunn i at vi er en liten kommune, samt økonomi vil rådmannen tilråde av det kun avholdes valg på valgdagen.  Dessuten er gode muligheter for å avgi forehåndsstemme.     Sak 43/10 - UTBYGGING AV FIBERSTAMNETT I HERØY -  OMORGANISERING / UTLYSING AV ANBUD   Rådmannens innstilling:
  1. Herøy kommune utlyser et anbud på et fiberstamnett i Herøy basert på anbudsunderlag utarbeidet av Nordland fylkeskommunes konsulent Harald Olsen. Anbudssøker får oppdraget med å bygge, eie og drive nettverket og sørge for leveranse av innhold.

  2. Herøy kommune vil vurdere sin deltakelse i Herøy Fiber AS etter at anbudet er antatt.

  3. Vedtaket gjøres ihht. §13 i Kommuneloven.
  Saksutredning: Herøy kommune har siden 2007 hatt som mål å få etablert en fiberforbindelse til kommunen.  I 2008 startet Herøy kommune i samarbeid med næringslivet i Herøy selskapet Herøy Fiber AS.  Kommunen søkte Nordland fylkeskommune og tilskudd til en slik utbygging og fikk innvilget 40 % utgiftsdekning med et maksimalt beløp på kr. 1 555 000,-.   Den 30.01.2009 ble stiftelsesmøte for aksjeselskapet gjennomført, og i styremøte den 13.02.2009 ble undertegnede tilsatt som daglig leder.   Det ble fort klart at vi trengte ekstern kompetanse for å klare å realisere utbygging av et fibernett i Herøy.  Via Nordland fylkeskommune ble vi satt i forbindelse med Harald J. Olsen fra Bredbåndsfylket Troms, som har bistått oss gjennom prosessen.   Etter en ny gjennomgang av prosjektplanen så vi at det var nødvendig å tenke bredere når det gjaldt kundegrunnlag for å ha en realistisk plan for å kunne levere innhold i fibernettet.  Det var nødvendig å prosjektere et større nett som også ville ha privatpersoner som mulige kunder, og ikke bare aksjonærene i Herøy Fiber AS.   En ny prosjektplan ble utredet med en totalramme på ca. kr. 8 000 000,-, og Herøy kommune sendte en tilleggssøknad til Nordland fylkeskommune på den nye rammen.  Kommunen fikk da tilskudd på 50 % kostnadsdekning fra fylkeskommunen inntil en ramme på kr. 4 000 000,-.   I løpet av vinteren 2009 har vi fått klarhet i de ulike rollene i teletjenestebransjen, og Herøy Fiber AS har sondert terrenget for mulige lokale samarbeidspartnere.   Herøy kommune inviterte Nordland fylkeskommune på besøk den 14. april 2010 for avklaring av en del spørsmål.  I dette møte kom fylkeskommunen med en ny saksopplysning, som ingen av parten har vært klar over så langt.   Det er Herøy kommune som har søkt, og som kan søke, om offentlig støtte til utbygging av et stamfibernett i Herøy.  Disse midlene er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser.  I praksis betyr dette at Herøy kommune ikke kan ”dele ut” disse midlene til Herøy Fiber AS eksklusivt.  Midlene må tildeles til beste tilbyder i en åpen anbudskonkurranse.    Denne situasjonen har skapt en del problemer i forhold til sammenblanding av roller.  Dette gjelder spesielt undertegnede som både er saksbehandler for oppdragsgiver, Herøy kommune, og daglig leder i Herøy Fiber AS som oppdragssøker.  Dette habilitetsproblemet er løst ved at daglig leder fratrer sin stilling i Herøy Fiber AS.   For å komme videre i saken er det nødvendig for Herøy kommune å gå ut med en offentlig anbudsforespørsel på utbygging av et stamfibernett i Herøy.  Herøy kommune har brukt Harald Olsen som konsulent i dette arbeidet, og han har utarbeidet et komplett anbudsunderlag.    Hovedmålet for anbudet vil være å etablere et fiberbasert stamnett til Herøy kommune for å sikre alle i kommunen tilgang til en fremtidsrettet, sikker og stabil føringsvei for leveranse av telefoni, internett og TV/videotjenester.  Kapasiteten i stamnettet skal dekke behovet for disse tjenestene i kommunen de neste 20 – 30 årene.  Stamnettet skal også dimensjoneres slik at et samarbeid med Nordland fylkeskommune og Dønna kommune om videre føring av nettet over Dønna er mulig.   Et av kravene i anbudsunderlaget er tjenesteleveranse.  Tilbudet skal inneholde beskrivelse av hva slags tjenester som tilbys levert innefor telefoni, internett og TV/videotjenester.  Tilbudet skal inneholde hvilke priser som kreves for tilknytning av kunder (aksesser) og de forskjellige tjenester/hastigheter som tilbys innenfor alle tjenestekategorier.   Anbudet vil være bygd opp slik at tilbyder skal oppgi totale byggekostnader og tilskuddsbehov for alle utbyggingsfaser.  Dette skal innebefatte prisstigning slik at tilskuddsbehovet  oppgis i faste priser.  Dersom byggekostnadene skulle bli større enn oppgitt i et tilbud, vil ikke kommunen dekke dette, men dersom byggekostnadene blir mindre vil dette medføre en prosentvis reduksjon i tilskuddet.  Tilskuddet gis med inntil 50 % av dokumenterte anleggskostnader.  Herøy kommune vil ta forbehold i forhold til finansiering av prosjektet og forbeholde seg retten til å redusere eller annullere hele eller deler av prosjektet hvis ikke fullfinansiering oppnås.  Den anbudssøker som krever lavest tilskudd og oppfyller kravene i anbudsdokumentet vil bli tildelt oppdraget.  Det er et krav at anlegget som bygges skal vare i minst 10 år fra ferdigstillelse.   Kravet om at Herøy kommune skal tildele den offentlige støtten gjennom et åpent anbud, gjør at det ikke lenger er 100 % sikkert av Herøy Fiber AS står igjen som anbudsvinner.  Dersom et annet selskap vinner anbudskonkurransen må Herøy kommune vurdere om de skal arbeide for at selskapet skal oppløses og aksjekapitalen tilbakeføres til eierne.  Disse midlene kan da inngå som en del av kommunens finansiering av prosjektet.   Herøy Fiber AS er fortsatt viktig for kommunen, til tross for endringen av roller i prosjektet.  Selskapet er garantist for at Herøy kommune som minimum får ett svar på anbudskonkurransen, slik at vi ikke havner i en situasjon der vi har finansieringen klart til en utbygging, men ingen som vil påta seg ansvaret og risikoen ved å stå som utbygger og eier.   Vurdering: Til tross for forviklingene rundt roller og oppgaver, er utbyggingen av et stamfibernett i Herøy kommune et svært viktig og fremtidsrettet prosjekt, med en gunstig tilskuddsordning.  Saksbehandler tilrår at Herøy kommune går ut med en anbudsforespørsel på et fiberstamnett i Herøy som bygger på utredningen som er gjort så langt og innenfor de rammer som det er omsøkt støtte fra Nordland fylkeskommune.  Anbudssøker får oppdraget med å bygge, eie og drive nettverket og sørge for leveranse av innhold.   Sak 44/10 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV BÅTER Rådmannens innstilling:   Søknaden fra Elektro & Kjøleteknikk AS avslås.   Begrunnes med at investeringen er rettet mot bedrift i annen kommune.   Saksutredning:   Følgende søknad er mottatt fra Elektro & Kjøleteknikk AS;   Søknad om tilskudd til kjøp av to stk båter og tre stk motorer for utleie til fisketurismen. Jeg søker herved om tilskudd til kjøp av to stk båter og tre stk 40HK utenbordsmotorer. Som en av eierne i Bøteriet på Dønna har vi besluttet å kjøpe på, Elektro & Kjøleteknikk AS, to stk 18 fots båter og motorer til tre da jeg har en Hansvik 18 fra før. Vi har fra 2010 sluttet oss til bokkingselskapet Din Tur og dermed satser på fisketurister i tilegg til annen turisme. Båtene kan også leies ut til andre bedrifter hvis det skulle være behov. Da min bedrift er lokalisert i Herøy og intektene fra dette utleie blir beskattet her søker jeg tilskudd hos dere. Håper næringsfondet kan være med å bida da vi tror på en lysere fremtid innenfor turismen.   Med hilsen Jan Harry Edvardsen Elektro & Kjøleteknikk as   Kostnadene forbundet med investeringen beløper seg til kr.258.200,-.   Båtene m/motorer det søkes tilskudd til skal plasseres, ved utleie, i bedrift på Dønna. Herøy kommune finner det vanskelig å støtte tiltaket som er rettet mot bedrift i annen kommune.   Det anbefales at søknaden avslås.     Sak 45/10 - SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV KAI Rådmannens innstilling:   Herøy formannskap ser positivt på etableringen av Visningssenteret på Seløy og bevilger  kr.130.000,- i investeringstilskudd til Kaikanten AS til formål som omsøkt.   Bevilget tilskudd utgjør 25% av godkjente prosjektkostnader, kr.525.000,-, begrenset oppad til kr.130.000,-. Dersom utgiftene reduseres reduseres tilskuddet tilsvarende.   Før utbetaling av tilskuddet skal følgende forutsettinger være oppfylt:   1. Kaikanten AS registrert i BRREG som eiendomselskap 2. Augustbryggo AS registrert i BRREG som driftselskap 3. Eiendommen g.nr.6/38 i Herøy overføret vederlagsfritt fra Seløy Fisk Eiendom AS til     Kaikanten AS. 4. Eiendommen g.nr.6/38 skal være fri for heftelser. 5. Søker skal dokumentere fullfinansiering av prosjektet. 6. Søker skal fremlegge revisorbekreftet investeringsregnskap vedrørende påløpte utgifter knyttet til     byggingen av kaiet.   Tilskuddet belastes konto 1181 Næringsfond I   Saksutredning: Følgende søknad er mottatt fra Seløy Fisk Eiendom AS   Det søkes herved om kroner 262 500,- i støtte til bygging av kai, se egen finansieringsplan s.5, i tilknytning til Augustbryggo, et fiskeri og havbrukssenter med egen utstillingskonsesjon for laks og ørret beliggende på Seløy i Herøy kommune.   Miljøverndepartementet etablerte i 2007 VerdiSkapningsProgrammet (VSP) for kulturminner med 11 nasjonale pilotprosjekter koordinert av riksantikvaren. Augustbryggo, en av disse pilotene, er et visningssenter for fiskeri, havbruk og kystkultur beliggende i Seløy på Helgeland som i 2009 fikk tildelt en egen utstillingskonsesjon for laks og ørret. Det skal gis tilbud til et bredt kundespekter innen reiseliv, skoleverk, fiskeri- og havbruksnæringen og selvfølgelig lokalbefolkningen i dette senteret. Det er allerede inngått mange avtaler, både med reiselivsaktører, skoleverk og fiskeri og havbruksnæringen. Vi er nevnt i Herøy kommunes "Kulturvernplan", vi har full støtte hos HALD, hos Riksantikvaren, og ble til og med nevnt i årets statsbudsjett.   Prosjektet hadde opprinnelig en søknad inne hos Norsk Kulturminnefond angående kai, tranbu og egnerbu. Søknaden ble avslått november 2009. Undertegnede har vært i kontakt med Norsk kulturminnefond og diskutert problematikken rundt kai, tranbu og egnerbu. I følge dem var det usannsynlig å forvente støtte til oppsetting av tranbu og egnerbu, fordi dette vil være å "kopiere" bygninger. Det gis det ikke støtte til. Det er imidlertid stor forståelse av at kaien hører med til Augustbryggo som kulturminne. Etter å ha tatt kontakt med fylkeskommunen er tilbakemeldingen at de ikke har tilgjengelige midler til bygging av kai, men at bygging av tranbu og egnerbu kan omsøkes midler til hos Innovasjon Norge og at kommunen også bør bidra til dette prosjektet. Prosjektet vil her forklare betydningen av at kaien, tranbua og egnerbua blir ferdigstilt i forhold til prosjektets helhetlige konsept.   Kai Augustbryggo er et pilotprosjekt under Verdiskapingsprogrammet. Augustbryggo er et fiskeri og havbrukssenter med egen utstillingskonsesjon for laks og ørret. Selve fiskemottak er ferdig restaurert både innvendig og utvendig, men kaianlegget mangler, noe som igjen gjør at fiskebruket som kulturminne framstår som meningsløst. Et fiskemottak uten kai Augustbryggo har tatt imot fisk for et sted mellom 1,0 og 1,2 milliarder kroner omregnet til dagens verdi i perioden 1953 - 1982. Alle disse verdiene er blitt transportert over kaikanten, både inn til mottaket, og også når det skulle sendes ut. Seløy fikk ikke veiforbindelse til resten av kommunen før ca 1980 slik at all transport skjedde sjøveien. Kranen skal på plass med alle hjelpemidler for å heise tønner, kasser osv, opp, og sløyebinger og "kjipo" skal også ha sin plass på kaiet.   Kaien har også en annen funksjon utover det visuelle inntrykket. For å kunne besøke utstillingskonsesjonen er vi avhengig av å kunne komme oss om bord i en egen visningsbåt på en forsvarlig måte. Det må tenkes sikkerhet for våre gjester, og funksjonalitet i forhold til om bord og ilandføring av gjester. Visningsbåten skal også kunne ligge trygt fortøyd ved kai uansett vær. Kaien var i utgangspunktet bygd av kreosotstokker som pæler. Dette er ikke lov lenger pga. giftstoffer i kreosoten. Vi skal bruke trepæler, stokker som er impregnert med impregneringsmateriale som er godkjent i henhold til dagens forskrifter. Noen av de innerste pælene er sannsynligvis fullt brukbar, og kan brukes videre. Dette vil bli vurdert av fagfolk.   I forhold til avstiving av kaien, kaifront og kaidekke er det brukt mye forskjellige materialer både i forhold til dimensjoner og delvis i forhold til bruk av impregnert material. Ved de siste utbedringene som ble gjort på kaien på slutten av sytti tallet er det brukt en del impregnert materiale. Det er ikke tilrådelig å bruke noe annet enn impregnerte materialer i dag, ikke minst på grunn av desinfiseringsbehovet i forhold til utstillingskonsesjonen. Kai og kaifront vil bli bygget i henhold til lokal byggeskikk.   Det er mottatt anbud på jobben med å sette ned pæler i januar 2008 fra firmaet Brønnøypel AS. Tilbudet gjelder stålrør, og var på 2743000,- kroner. Tilbudet gjaldt ikke trepæler som er det som skal brukes på Augustbryggo. Etter kontakt med firmaet pr. telefon fikk vi beskjed om at prisen for trepæling blir på noe av det samme. Materialkostnadene er mindre med trepæling, mens det er mer arbeid både fordi det må settes ned flere trepæler for å oppnå samme styrke, trepæler må behandles "finere" enn stålrør og de må. likevel bruke like mange mann på jobben, egen arbeidsbåt med egnet kran osv. Et annen utfordring ligger i at det er forholdsvis dypt og sandbunn i forkant av Augustbryggo. Firmaet måtte ta høyde for prisjustering slik at tilbudet nå er oppe i 290 000,- kroner. Tilbudet omfatter også materialkostnader. Se vedlegg 1. Det opprinnelige tilbudet ligger vedlagt. Firmaet hadde ikke tid til å sette opp et nytt tilbud i forhold til tidsfristen.   Det ble i sin tid laget et investeringsbudsjett (vedlegg 2) av A. L. Høyer Sandnessjøen AS i forbindelse med oppstarten av restaurering av Augustbryggo. Her står sekundærbæring og kaidekke (inkludert materialkostnader) beregnet til en kostnad på 150 000,- kroner. (Pæling står nevnt i dette tilbudet med 200 000,- kroner, men det er ifølge Brønnøypel AS et urealistisk anslag pga, dybde og grunnforhold utenfor Augustbryggo). I tillegg må det påregnes en del grunnarbeider som er nevnt, men utelatt, i både tilbudet fra Brønnøypel AS og investeringsbudsjettet fra A. H. Høyer Sandnessjøen AS. Etter kontakt med Brønnøypel og entreprenør viser det seg at det er forholdsvis mindre arbeider som skal utføres med gravemaskin, men at det også må påregnes noe støpearbeider. Gravearbeidet kan delvis utføres med en minigraver slik at entreprenør mente en skulle komme langt i arbeidet for 50 000,- kroner. Dette anslaget regnet entreprenøren også med skulle dekke materialkostnader (sement og sand til støping og fraktomkostninger), og dette muntlige anslaget legger jeg til grunn for søknaden.   Tranbu Tranbua har en viktig funksjon i forhold til utstillingskonsesjonen for laks og ørret som ble tildelt prosjektet april 2009. Det er et absolutt krav i forhold til utstillingsskonsesjonen og fiskehelse at gjester som skal besøke oppdrettsanlegget både skifter klær og desinfiserer fottøyet sitt. I tillegg skal det etter at denne desinfiseringen er gjort være så kort avstand fra desinfiseringsanlegget til visningsbåten som mulig. Strekningen mellom tranbua og visningsbåten må nemlig også desinfiseres jevnlig. Tranbua og visningsbåten må derfor være tilknyttet gjennom kaianlegget. Tranbua peker seg helt naturlig ut som desinfeksjonsareal fordi det ligger nærmest der visningsbåten skal legge til kai. Det er med andre ord ikke bare å gå på et annet kai som en midlertidig løsning. Et annet viktig moment er at vi må ha desinfeksjonsrom. Uten tranbu må vi utføre desinfiseringen et annet sted, og det er helt uaktuelt å bruke arealer inne i Augustbryggo. Augustbryggo som kulturminne ligger fast, og skal ikke gjøres bygningsmessige endringer at vilkårene som ligger til grunn for utstillingskonsesjonen blir fulgt opp er helt vesentlig. Denne utstillingskonsesjonen vil på sikt gi en viss inntekt som igjen vil bidra til at kulturminnet Augustbryggo blir ivaretatt også i framtiden, og også sikre at det finnes midler til drift av Augustbryggo.   Tranbua er også en del av visningen, og skal fortelle historien om trandamping på Helgeland (de 2 ulike måtene å gjennomføre trandamping på, og verdiskapingen). Utad skal tranbua ha det samme visuelle uttrykket som før, et tilbygg i sør med skråtak og med en enkel dør i forkant mot kaikanten. Størrelsesmessig blir det omtrent det samme som opprinnelig, 30 kvadratmeter Innvendig må det imidlertid lages et desinfiseringsrom med sluk og vegger som er meget lett å holde ren.   Egnerbu Egnerbua har også en vesentlig funksjon i forhold til prosjektet. Egnerbua er tenkt til bespisning av våre gjester og som resepsjonsareal i vår Economusee satsing på det lokale produktet "rødsei". Rødsei er også tenkt som et Slow food produkt. For å få rødsei godkjent i forhold til Economusee er det 6 punkter som skal oppfylles; det må være arealer i Augustbryggo som viser produksjonsmåter, utstillinger, dokumentasjon av produktet, kunnskap om produktet, salgsareal og resepsjon hvor visningen skal begynne. Augustbryggo som kulturminne er ferdig restaurert, og det er ikke aktuelt med bygningsmessige endringer for å tilpasse oss Economusee. Men, det viser seg at 5 av disse punktene lett kan tilpasses inn i Augustbryggo slik som den framstår nå, og det cr derfor vesentlig at egnerbua kommer opp igjen slik at vi også får dekket behovet for resepsjon. Egnerbua skal bygges på kaiet som et tilbygg til Augustbryggo.   Prosjektet legger ved hovedprosjektplanen til prosjektet som det omsøkes støtte til. I løpet av 2011 vil hovedprosjektet etter planen med den akkumulerte kunnskapen som piloten har opparbeidet i prosjektperioden gå over til å bli en driftsorganisasjon som vil være mer eller mindre selvfinansierende. Oppgavene til hovedprosjektet er detaljert beskrevet i vedlagte hovedprosjektplan. Piloten har siden oppstarten ultimo 2007 hatt fokus på å utvikle et foretningskonsept som på sikt vil kunne være selvbærende og som vil kunne forsvare drift uten å gå på akkord med den kvalitative formidlingstanken bak prosjektet. En vesentlig del av det fremtidige forretningskonseptet er inntekter fra visning av en utstillingskonsesjon for laks og ørret som er tildelt prosjektet. Den andre hovedinntektskilden for prosjektet vil være inntekter fra undervisnings og visningstjenester for reiseliv, skoleverk og bedrifter. Prosjektet prioriterte arbeidet med utvikling av forretningskonseptet og er i dag mer eller mindre i mål med å definere aktuelle kundesegment og mulige inntektskilder. Ulempen med denne organiseringen er at en del av de materielle investeringene gjenstår, dette på grunn av at det forretningsmessige aspektet på mange måter har vært avgjørende for hvordan de fysiske tiltakene ble planlagt.   Prosjektene som er beskrevet i hovedprosjektplanen avspeiler de gjenstående faktorer og skjemaet i hovedprosjektplanen beskriver fremdriften i alle delprosjektene. Vinklingen som ble valgt av piloten der grunnarbeid ble prioritert er prosjektet svært fornøyd med og vurderer selv at denne vinklingen har bidratt til å redusere den økonomiske fallhøyden for prosjektet samt sikret at det ikke er foretatt investeringer som ikke kan forsvare seg på lengre sikt. Prosjektet har til nå en måloppnåelse som er i tråd med intensjonene som ligger til grunn i Riksantikvaren sitt verdiskapningsprogram og som også avspeiler målsetningene som ble skissert i den opprinnelige prosjektskissen. Disse intensjonene er også i tråd med de målsetningene Nordland fylkeskommune har definert innen området kulturbasert verdiskapning og i tråd med kommunalt planverk innen områdene næring og kultur. I og med at inntektene til prosjektet i samband med konsesjonen først vil komme i 2011 er det avgjørende at blant annet Herøy kommune bidrar til prosjektet.   Kostnadsoverslag kai  

Pæling

290 000,- kroner

Kaidekke/front/sekundærbæring

150 000,- kroner

Grunnarbeider

  50 000,- kroner

Frakt

  15 000,- kroner

Diverse kostnader

  20 000,- kroner

Total sum:

525 000,- kroner

  Kostnadsoverslag over bygging av tranbu og egnerbu etter samråd med snekkerfirma  

Utgifter

Tranbu

Egnerbu

Arb.inkl. elektriker og  rørlegger

62.000

73.000

Materialkostnader

68.000

61.000

Sum

130.000

134.000

Totalsum

Kr.264.000,-

    Finansieringsplan

Tiltak

Innovasjon

Norge

Herøy

Kommune

Bedriften

Totalt

 

 

 

Lån

Eg.kap

 

Kai

 

262.500

157.500

105.000

525.000

Tranbu

45.000

 

39.000

46.000

130.000

Egnerbu

46.000

 

40.000

48.000

134.000

Sum

91.000

262.500

236.500

199.000

789.000

  For Seløy Fisk Eiendom AS Kjell Inge Jakobsen     Saken gjelder utbygging av kai i tilknytning til ”Augustbryggo” som i regi av Augustbryggo AS (SUS) er i ferd med å etablere visningssenter for fiskeri, havbruk og kystkultur på Seløy. Augustbryggo er restaurert utvendig og innvendig, men fortsatt gjenstår en del investeringer og arbeider før anlegget er ferdig. I tilknytning til bryggo skal det bygges kai hvor det skal etableres utstyr for mottak av fisk e.t.c. slik det var når anlegget var i drift. Kaiet er en viktig del i forhold til det visuelle inntrykket besøkende skal få av anlegget. En anser ikke at dette vil være påkrevd for å gi et helhetlig inntrykk av anlegget. Det presiseres i søknaden at kaiet er viktig i trafikken til/fra visningskonsesjonen som bedriften vil ha i tilknytning til annet oppdrettsanlegg. Det skal i tillegg til kaiet legges ut flytekai som skal nyttes i forhold til trafikken til og fra visningskonsesjonen. Dette skulle tilsi at behovet for kai foran hele anlegget ikke er reelt. Kaiet er en forholdsvis stor investering og burde begrenses i størrelse for å få ned kostnadene.   Det er søkt Nordland Fylkeskommune om økonomisk støtte til denne investeringen. Fylkeskommunen har gitt avslag på søknaden med begrunnelse i at de ikke har midler på kaifondet og at kaiet ikke vil bli benyttet av rutegående fartøyer. Det er også søkt om midler fra Norsk Kulturminnefond hvor tilbakemelding er negativ.   Det er sterkt beklagelig at ikke offentlige aktører som Kulturdepartementet, Riksantikvaren og fylkeskommunen kan bidra sterkere i et prosjekt som ble initiert av dem.   Det poengteres at søker har igangsatt arbeidet med byggingen av kaiet uten å ha finansiering på plass. Søker er Seløy Fisk Eiendom AS.   Det anbefales at eventuelt tilskudd bevilges som øremerkede midler til Visningssenteret som skal eies av Kaikanten AS (SUS) og drives av Augustbryggo AS (SUS) og ikke til Seløy Fisk Eiendom AS som søker.   For å sikre at midlene kommer Visningssenteret til gode bør eiendommen g.nr. 6/38 i Herøy kommune overføres fra Seløy Fisk Eiendom AS til Kaikanten AS (SUS) vederlagsfritt og fri for heftelser.   Herøy kommune ser meget positivt på etableringen av Visningssenteret og aktivitetene som knyttes til dette.   Med forholdsvis lite midler på kommunens næringsfond I kan ikke kommunen imøtekomme søknaden fullt ut.   Det anbefales at Herøy kommune imøtekommer søknaden med kr.130.000,- i tilskudd tilsvarende ca.25% av investeringskostnadene med kaiet. Investeringen på kr.525.000,- godkjennes som støttegrunnlag for beregning av støtten.     Sak 46/10 - KULTURPRISEN 2010 Saken er unntatt offentligheten.   Sak 47/10 - KUNSTNERPRISEN 2010 Saken er unntatt offentligheten.     Sak 48/10 - REVIDERING AV REGLEMENT FOR BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Rådmannens innstilling:   Saksutredning: Reglementet for Herøy barne- og ungdomsråd ble vedtatt av kommunestyret 19.12.07 – sak 83/07.  Etter at dette ble vedtatt har kommunens organisering blitt endret og oppvekst- og kulturetaten borte.   Barne- og ungdomsrådet anmodet om i møte 18.02.10 at reglementet måtte revideres slik at det ble i samsvar med den nye organiseringen.   Barne- og ungdomsrådet vil behandle saken 10.06.10, slik at uttalelsen vil være klar til kommunestyrets behandling av saken.          
formannskap_04
Det står mange spennende og viktige saker på lista til Herøy formannskap tirsdag.

Annonser