Innvilger tidlig jaktstart på grågås

graagaas_02

Fylkesmannen har kommet fram til at det foreligger grunnlag for å innvilge søknaden om tidligere jaktstart på grågås på nærmere angitte områder i Alstahaug, Dønna og Herøy. Det betyr at jakten på grågås kan starte 1. august i år.

Normal jaktstart på grågås er i år 9. august og årsaken til den tidligere jaktstarten på angitte områder er at disse kommunene i mange år blir invadert av store mengder grågås som beiter ned jordene til bøndene.  Fylkesmannen mener at forutsetningene for å åpne for tidligere jaktstart som omsøkt er etter Fylkesmannens vurdering tilstrekkelig oppfylt, og det er forsvarlig å åpne for jakt fra og med 1. august til og med 9. august i perioden 2010-2013 på innmark (fulldyrket og overflatedyrket mark samt innmarksbeite) med tilhørende randsoner i kommunene Alstahaug, Dønna og Herøy.

Forskriften fastsettes med følgende forutsetning: 
Det tillates kun jakt på aktivt drevne innmarksareal (fulldyrket og overflatedyrket mark samt innmarksbeite, jfr. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket) og i randsonen til innmarka.

Dette gjøres for å redusere beiteskader. Samtidig vil en på denne måten bidra til at man jakter på hele bestanden, ikke bare de som hekker seinest. Det siste vil trolig til en viss grad motvirke ytterligere forskyvning mot tidlig hekking.

Det er ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltingsplanens vedlegg 3-7. Områdene er markert med grønn farge.

Det kan kun jaktes i tidsrommet fra klokka 04.00-11.00 (for å unngå at et for høyt jakttrykk fremprovoserer et for tidlig trekk).

Etter endt jaktsesong skal det lages en rapport som oppsummerer og evaluerer erfaringer fra jakta.

Rapporten skal minimum inneholde:
- antall jegere og jaktdøgn
- antall felt fugl og aldersfordeling voksne og årsunger i de ulike områdene
- vurdering av ordningen i forhold til skadereduserende effekt på dyrka mark
- den tidlige jaktas eventuelle påvirkning på tidspunkt for høsttrekket til grågåsa.


Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2010-2013 i nærmere angitte områder i kommunene Alstahaug, Dønna og Herøy i Nordland fylke

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 14.06.10. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold §§ 15 og 16, og § 3 i forskrift av 01.02.07 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012.

§ 1. Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 1. august til og med 9. august for perioden 2010-2013 i kommunene Alstahaug, Dønna og Herøy.

§ 2. Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark). Det er ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltingsplanens vedlegg 3-7. Friområdene er synliggjort med grønn farge i kartene.

§ 3. Det tillates jakt innenfor tidsrommet fra kl. 04.00-11.00.

§ 4. Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 16. juli 2009 nr. 1059 om utvidet jakttid på grågås for perioden fra 2009 til og med 2013 i deler av Dønna kommune, Nordland.

Spesielt interesserte kan gå til kommunens nettside for å lese hele dokumentet fra Fylkesmannen ved å trykke HER.

graagaas_02
Det blir tidligjakt på grågås også i år.

Annonser