Frivillighetsprisen består av et diplom og et pengebeløp på kr. 10 000. Prisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang. 

Delte meninger
Under behandlingen gav Laila Furu Vold (AP) uttrykk for at hun syntes det var bedre med et arrangement for frivillige enn å gi prisen til noen få.

Vegar Dalen (FRP) ville heller ikke ha noen ny pris og mente at det var gått inflasjon i antall priser.
- Kommunen har veldig mange frivillige og det er vanskelig å gi en pris til noen få. Jeg ønsker derfor at det ikke etableres en ny pris, sa Dalen

Treffer flere målgrupper
Flere representanter syntes imidlertid at prisen var på sin plass.

- Jeg ønsker å sette pris på det folk gjør. Med denne prisen treffer vi flere målgrupper og jeg ønsker å premiere frivilligheten. Prisen skal også deles ut på en årlig sammenkomst så da får vi jo begge deler, sa ordfører Arnt Frode Jensen (AP).

- Dette er et flott tiltak og det blir feil å slå sammen priser. Dette er omdømmebyggende for kommunen, sa Jim Dahl (SP).

- Jeg har litt sans for alle synspunkt, men synes en årlig sammenkomst blir for generell. Vi må derfor prioritere igangsetterne blant de frivillige, sa Arnt Erling Paulsen (AP).

Saken ble vedtatt mot 3 stemmer.

Bakgrunn
Herøy kommune har en stor og aktiv frivillig sektor, der aktuelle kandidater til en frivillighetspris ofte har vært foreslått til kulturprisen, da det ikke finnes alternativer til denne i dag. Dette har til tider ført til at det har vært nødvendig å diskutere hva som regnes som kultur og kulturarbeidere i kommunen, og det har vært nødvendig å utvide kulturbegrepet for å kunne innstille verdige kandidater til en pris. Opprettelsen av en frivillighetspris i kommunen vil kunne være med på å gjøre disse diskusjonene enklere.

Her er statutter for Frivillighetsprisen:

§ 1
Frivillighetsprisen er innstiftet av Kommunestyret i Herøy kommune 11. oktober 2016.
Frivillighetsprisen kan utdeles en gang per år.

§ 2
Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.  Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§ 3
Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

§ 4
Alle kan sende inn begrunnede forslag til kandidater til Frivillighetsprisen.  Forslag sendes Herøy kommune innen 15. juni.  Innbydelse til å komme med forslag vil bli kunngjort på www.heroy-no.kommune.no og www.heroyfjerdingen.no.
 

§ 5
Formannskapet i Herøy kommune utnevnes som jury for Frivillighetsprisen.  Formannskapet har også anledning til å velge blant egne kandidater.

§ 6
Frivillighetsprisen består av et diplom og et pengebeløp på kr. 10 000.
Prisen tildeles samme person/organisasjon bare en gang.

§ 7
Prisen overrekkes i forbindelse med Frivilligfestivalen i Herøy, eller på et annet velegnet tidspunkt.