I perioden 2010 – 2013 opparbeidet Herøy kommune et overskudd av fondsmidler på vann med 8,7 millioner kroner. Håndteringen av et slikt overskudd styres av gjeldende lovverk.  I veilederen H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester», beskriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet dette på følgende måte:

En selvkostkalkyle beregner kostnader for igangsatte aktiviteter. Dersom kommunen planlegger å sette i gang økt aktivitet innenfor tjenesten de nærmeste årene, skal slike planlagte kostnader holdes utenom gebyrgrunnlaget. Hvis det er ønskelig å øke gebyrene for å ta høyde for slike planlagte økte kostnader, kan dette skje ved at avregningsperioden settes lengre enn ett år. Kommunen kan dermed framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år. For å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat (overskudd) være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. I praksis vil dette måtte skje gjennom et selvkostfond (bundet driftsfond) dersom regnskapet skal være fullstendig.

Generasjonsprinsippet innebærer at kommunen/selskapet ikke skal bygge opp fond over lengre tid, men ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av fondet, som ledd i økonomiplanarbeidet.

Ingen vannavgift i 2018
Femårsfristen for tilbakeføringen av disse fondsavsetningene er nå utløpt, og kommunen er pålagt å ha en plan for hvordan dette skal gjøres. Slik rådmannen ser det, vil det være mest praktisk å ta ned disse fondsavsetningene ved å sette vannavgiften til 0 kroner i 2018. Da vil fondet bli redusert i henhold til lovverket, og vi vil unngå store svingninger i vannavgiften påfølgende år.  Det er verdt å påpeke at fondsavsetninger på selvkostområdet kun kan disponeres til driftsutgifter, og ikke til investeringer.  Alle investeringer på selvkostområdet vil bli finansiert gjennom avskrivninger.