Høringssvar - ny ruteplan for ferjerute 18-171 Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy

1. Herøy kommune synes det er positiv at det er kommet en sen avgang som langt på vei imøtekommer næringslivets behov med avgangen fra Herøy 23.30 på hverdager. Dette har kommunen ventet på helt siden en slik sen avgang var med i ruteplanen for inneværende anbud på sambandet.

2. I de nye ruteplanene går ferjene i Herøy- og Dønna-sambandene i mindre grad parallelt over fjorden. Dette vil kunne øke fleksibiliteten og valgmulighetene for befolkningen både på Herøy og i Dønna.

3. Herøy kommune har i en årrekke arbeidet meget aktivt opp mot samferdselsbyråkratiet for å kunne bidra til gode kommunikasjonsløsninger for kommunen og regionen. Vi er skuffet over at Nordland fylkeskommune atter en gang avviser invitasjonen til samarbeid, og vi synes det er utfordrende at fylkeskommunen i så liten grad involverer kommunene i prosessen med å utarbeide nye ruteplaner. Dette arbeidet har store konsekvenser for våre lokalsamfunn, og vi mener at det er naturlig at vi blir tatt med på råd. Kommunen sitter på verdifull lokalkunnskap, og har god oversikt over logistikkutfordringer og behov i kommunen og regionen. Den meget korte fristen i denne høringsrunden gjør det i praksis umulig å kunne komme med gode og gjennomarbeidede høringssvar. Kommunen oppfordrer fylkeskommunen til å åpne opp for dialog rundt mulige utfordringer i nytt ruteopplegg, og at kommunen tas med på råd for å finne gode løsninger på problemer som måtte oppstå når nye ruter iverksettes.

4. Den største utfordringen for Herøy kommune med de nye ruteplanene er bortfallet av avgang fra Brasøy kl. 07.45 på hverdager. Dette er en svært viktig forbindelse, både for pendlere bosatt i Brasøy og Husvær, og for næringsliv og næringslivstransport fra disse øyene. Bortfallet av denne avgangen gjør at arbeidspendlerne kun kan pendle ved å bruke hurtigbåtforbindelsen. For å bøte på dette bør det som minimum ses på en umiddelbar samordning mellom hurtigbåt- og ferjeruter. Herøy kommune ønsker å komme i dialog om muligheter for å få denne ruteavgangen på plass igjen innenfor dagens økonomiske rammer.

5. Bortfallet av ruteavgang fra Brasøy kl. 07.45 fører til at befolkningen ikke lenger kan bruke dette sambandet for å nå nordgående fly kl. 09.20 fra Stokka. Hurtigbåten i rute 18-172 er i Sandnessjøen kl. 08.15, og flybussen går i dag kl. 08.10. Disse rutene bør samordnes slik at det er mulig å nå dette flyet ved å bruke hurtigbåtsambandet.

6. I det nye ruteforslaget er det tatt bort behovsanløp av Brasøy ferjekai, med avgang fra Herøy kl. 11.40 i ekstra lørdagsrute (sommer). Herøy kommune ber om at dette anløpet beholdes i ny ruteplan.

7. I det nye ruteforslaget vil reisende som tar A-ruten med avgang 17.05 fra Brasøy, få forlenget reisetid til Søvik på grunn av liggetid på Herøy. Denne ferja ankommer Herøy kl. 17.30. I det nye ruteforslaget går B-ruten fra Herøy kl. 17.20. Herøy kommune ber Nordland fylkeskomme å se på om avgangen 17.20 kan utsettes til 17.35. Dette ville da gi mulighet for reisende fra Brasøy til å bytte ferje på Herøy og få redusert reisetiden sin til Søvik med 50 minutter.