Hva er hjelpetjenesten? Hjelpetjenesten er en samarbeidsform mellom ulike faginstanser som er i berøring med barn og unge. Til sammen danner de faste representantene en arena som kan møte problemstillinger med bred kompetanse og myndighet.

Intensjonen med hjelpetjenesten:
 • Å være et sted man kan henvende seg om barn som har det vanskelig, enten problemet er stort eller lite. Gjennom råd og veiledning støtte foreldre og andre som har med barn å gjøre, slik at de selv blir bedre i stand til å løse problemer.
 • Å fange opp problemer tidlig, fordi tidlig hjelp er god hjelp.
 • Å ha en lavterskel for å melde bekymring for på denne måten sikre tidlig hjelp.
 • Å gjøre bruk av den samlede fagkunnskap om barn, og hele bredden av hjelpetilbud vi har i kommunen, slik at dette kan komme hvert enkelt barn til nytte. Å gjøre det enklere å få hjelp til barn som trenger det.
 • Gjensidig læring og felles utvikling av kompetanse til å møte problemstillinger.
 • Skape relasjoner og trygghet for samarbeid mellom faginstanser utover hjelpetjenestens funksjon.


Hver hjelpetjeneste skal ha en fast representant og en vara fra:
 • Barnevern
 • Skole
 • Barnehage
 • Helsestasjon
 • PPT