I forkant av behandlingen ba Jim Dahl (SP) og Elbjørg Larsen (AP) om å få vurdert sin habilitet. Etter litt diskusjoner konkluderte imidlertid formannskapet med at begge var habile.

Ordfører orienterte om at det forelå vurderinger fra to forskjellige advokatfirma som begge konkluderte med at dommen burde ankes til lagmannsreten. 

- I tillegg til Angell advokatfirma som har kjørt saken for kommunen har vi tatt kontakt med advokatfirmaet Arntsen de Besche fra Oslo og fått de til å vurdere dommen. Dette er et stort advokatfirma som også besitter stor kompetanse på offentlige anskaffelser. Begge vurderingene er like og råder oss til å anke saken, sa ordfører Arnt Frode Jensen.

Yngve Magnussen (H) mente dette var en vanskelig sak og gav uttrykk for at han i utgangspunktet var veldig usikker på hva han skulle stemme i denne saken.

- Min gruppe er nok splittet i sitt syn på om vi skal anke eller ikke og det samme er nok folket. Jeg har prøvd å lese dommen og reagerer blant annet på bruken av ordene bør og skal. I utgangspunktet har jeg vært negativ til anke, men etter å ha fått orientering fra advokatene ble jeg mer innstilt på anke. Jeg er enda usikker på hva jeg skal stemme, men vi har uansett en jobb å gjøre i kommunen for å rette opp inntrykket, sa Magnussen.

Magnussen fremmet også et endringsforslag som et ekstra punkt i innstillingen der ordfører med administrasjon bes om å orientere kommunestyrets medlemmer og formannskapets medlemmer fortløpende i denne saken, gjerne elektronisk. 

Jim Dahl (SP) støttet også at man burde anke dommen. Han mente det var for mange subjektive vurderinger i dommen som trengte å bli avklart. Dahl reagerte også på størrelsen på overtredelsesgebyret og kravet til bevis og presisjon i anbudsgrunnlaget.

Anita Rønneberg (SV) var enig i at folk var veldig splittet i denne saken, men mente at mye dreide seg om følelser. Hun mente at rettssystemet måtte gå etter lovverket og at størrelsen på overtredelsesgebyret var grunn nok alene til å forsvare en anke.

Rådmannens innstilling i 4 punkter ble enstemmig vedtatt:

 1. Med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement beslutter formannskapet å anke domsslutningen av 18.04.18, fra Alstahaug tingrett, til lagmannsretten.
   
 2. Jamfør kommunens delegasjonsreglement gis ordføreren mandat til å lede saksforberedelsene og representere kommunen i lagmannsretten.
   
 3. Ordføreren gis mandat til å ta beslutninger om valg av juridisk bistand knyttet til ankebehandlingen.
   
 4. Det settes av en ramme på 500 000 kr til juridisk bistand, og rådmannen bes innarbeide dette i budsjettet for 2018 ved neste budsjettregulering. Hvis denne rammen ikke holder skal rådmannen utarbeide en statusrapport for kostnadene knyttet til ankesaken og lage en ny sak til formannskapet om rammer for ankesaken. 

I tillegg ble også endringsforslaget til Yngve Magnussen om fortløpende informasjon i saken til kommunestyrets og formannskapets medlemmer enstemmig vedtatt.

I følge rådmannens saksframlegg legges i hovedsak følgende argumenter til grunn for å anke saken til lagmannsretten:

 • Det er vesentlige feil i tingrettens vurderinger av kontraktsverdien.
   
 • Det er vesentlige feil i tingsrettens vurderinger i av at Herøy kommunes verdiberegninger var uforsvarlige, og tingretten har ikke tatt hensyn til at det skal være skjerpede beviskrav for slike vurderinger ved ileggelse av straff, her overtredelsesgebyr.
   
 • Det er svært liten rettspraksis på at domstolene behandler overtredelsesgebyr. Hovedtyngden av praksis er KOFA-praksis, som har begrenset rettskildemessig vekt. Dette er i seg selv en begrunnelse for å anke saken.
   
 • Overtredelsesgebyret er satt svært høyt. Det finnes kun èn tingsrettsdom der det er ilagt overtredelsesgebyr fra før, og det er en dom fra Senja tingrett, der overtredelsesgebyret var satt til 5,4 %. Alstahaug tingrett har satt overtredelsesgebyret for Herøy kommune til 12 %, der maksimalt overtredelsesgebyr er 15 %.
   
 • Tingretten har gjort en rettsanvendelsesfeil i sin vurdering at det finnes hjemmel i loven for å ilegge et overtredelsesgebyr når kontrakten nesten er oppfylt. Tingretten har basert sin kjennelse på uttalelser i håndhevelsesdirektivet og forarbeider, samt systembetraktninger og omgåelseshensyn. Slike kilder oppfyller ikke legalitetsprinsippets krav om klar lovhjemmel. Dette er et spørsmål som sannsynligvis ikke har vært prøvd for retten før, og er et prinsipielt spørsmål som er et argument i seg selv for å anke saken. 

I saksfremlegget pekes det også på en annen konsekvens av domsslutningen som ikke har en direkte økonomisk konsekvens, men som kan ha store indirekte økonomiske konsekvenser. Dette gjelder tingrettens domsslutning om at kontrakten mellom Herøy kommune og XO Construction AS om bygging av helsehus og omsorgsboliger kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse. Dersom dommen blir stående innebærer dette at byggearbeidene skal stoppes slik de er nå, prosjektet skal gjøres opp økonomisk, og kommunen må starte prosessen med ny prosjektering og nye anbud for de arbeider som gjenstår. Per dags dato gjenstår det arbeider for rundt 10 prosent av kontraktssummer, omtrent 4,3 millioner kroner. Dette vil i følge saksbehandler gi kommunen en svært uryddig avslutning på et av de største byggeprosjektene kommunen har gjennomført, og påføre kommunen en risiko både økonomisk og kvalitetsmessig. Denne problemstillingen vil ikke være aktuell dersom kommunen velger å anke dommen. 

Dersom kontrakten mellom Herøy kommune og XO Construction kjennes ugyldig vil dette også påvirke finansieringen av utbyggingen av omsorgsboliger. Herøy kommune har budsjettert med at kommunen får 14 millioner kroner i statstilskudd til denne ombyggingen. Disse midlene vil bli utbetalt når endelig prosjektregnskap er ferdigstilt og revidert. Dersom dommen blir stående og kommunen må gå ut på nytt anbud for å avslutte prosjektet vil dette forsinke prosjektet, og også forsinke utbetalingen av statstilskuddet med minimum ett år. 

Bakgrunn
Den 18. april 2018 mottok Herøy kommune domsslutningen fra Alstahaug tingrett i saken Contractor Bygg AS og Entrepretor AS anla mot kommunen, med grunnlag i anbudskonkurranse om helsehus og omsorgsboliger. Saken gjaldt krav mot kommunen om at kontrakt med XO Constructions AS skulle kjennes uten virkning, saksøkernes skulle tilkjennes erstatningskrav og det var krav om at kommunen skulle dømmes for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. 

Selve domsslutningen fra tingretten er som følger:

 1. Saksøkernes påstand punkt 1 avvises.
   
 2. Kontrakt mellom Herøy kommune og XO Construction AS om bygging av helsehus og omsorgsboliger kjennes uten virkning for fremtidig kontraktsoppfyllelse fra dommen blir rettskraftig, jf. lov om offentlige anskaffelser § 13.
   
 3. Herøy kommune idømmes overtredelsesgebyr på 5 855 400 – femmillioneråttehundreogfemtitusenfirehundre – kroner, jf. lov om offentlige anskaffelser § 14 annet ledd jf. § 13.
   
 4. Herøy kommune dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale 183 600 – etthundreogåttitretusensekshundre – kroner i erstatning til CVontractor Bygg AS. 5. Herøy kommune dømmes til innen to uker fra dommens forkynnelse å betale kr 236 759,80 – tohundreogtrettisekstusensyvhundreogfemtinikronerogåttiøre – i erstatning til Entrepretor AS. 6. I sakskostnader dømmes Herøy kommune og XO Contruction AS – en for begge og begge for en – til å betale kr 1 023 133,80 – enmillionogtjuetretusenetthundreogtrettitrekronerogåttiøre – til Contractor Bygg AS og kr 867 686 – åttehundreogsekstisyvtusensekhundreogåttiseks – til Entrepretor AS innen to uker fra dommens forkynnelse.