Her ble Herøy egen kommune

protokoll1
Her kan du lese referat fra det første møtet i Herøy formannskap 14. januar 1862 hvor Andreas Bech ble valgt til den første ordføreren i Herøy kommune. For øvrig mot to stemmer. Møtet ble holdt på Søvik.
På dette møtet ble det oppnevnt "Fattigkomition", "Skolekomition" og de Mænd som i dette Aar har at utligne Skolepenger.   Fattigdom og skole  Museumsbestyrer Børge Evensen kan fortelle at fattigdoms-bekjempelse og skole var de største utgiftene til kommunene og i var de viktigste oppgavene til en kommune.   I tillegg til skattlegging, som var en forutsetning for de to første oppgavene.   De lokale politikerne hadde da formannskapslovene av 1837 å forholde seg til.   I 1837 ble nemlig det kommunale selvstyre vedtatt av Stortinget.   Bestemte skatten selv Her heter det at de lokale politikerne selv skulle bestemme hvor stor skatt man skulle ilegge seg selv, slik at det ble penger nok til til å hjelpe de fattige og drive skole.   Herøyfjerdingen har fått låne originalprotokollen som Børge Evensen holder trygt og sikkert oppbevart og kan her vise den første siden fra møtet.   I tillegg har Herøyfjerdingen fått tilgang til en renskrevet transkriptsjon fra originalprotokollen til forståelig norsk.   Herøy kommune har startet planleggingen av 150års-markeringen som egen kommune i 2012.   Gjort mer forståelig Det er Harry Nilssen som har foretatt denne transkriptsjonen som vi her gjengir linje for linje sammenholdt med møteprokollen:  
 1. Aar 1862, den 24 Januar sammentraadte paa Søvik efter
 2. Foregåående bekjentgørelse Formændene for Herø Formann-
 3. Skap  ….  med   ….  Resulusjon af 11 Dec for at vælge
 4. Ordfører, hvortil mod 2 Stemmer valgtes Andreas Bech. Og
 5. til  …….fører Mørch Smith mod 2 Stemmer.
 6. Efterat de udnævnte Representanter vare tilstede
 7. blev følgende følgende Sager taget under Behandling:
 8. Da de Alstahaug til Herø overførte Gaarde, næm-
 9. lig Tenden, Andøe og Nord Sandvær ønsker at have
 10. tvende Medlemmer i Fattigkommitionen blev Daniel Pettersen Andøe
 11. dertil utnæmnt og Petter Lorns Andreassen Sandvær utnæmnt.
 12. De øvrige Medlemmer dertil var Ole Michael Pedersen
 13. Hildseth, Ole Norum Vandved, Peder Sørensen Sørvig
 14. Ole Michael Olsen Øksningen, Lars Peder Larsen Ormsøe og
 15. Hans Sivertsen Dalsvog. Ligesaa blev der til at de næm
 16. te Gaarde udnæmnt 1 Medlem til Skolekomitionen næm
 17. lig Evert Mathias Johannessen Tenden. De øvrige Med
 18. lemer er Nils Andersen Varø, Nils Christensen Sørvig
 19. Anders Andersen Bjørn og Christian Gaarder Vandved
 20. samt Nils Andersen Sandvær
 21. Under same Møde blev ogsaa udnæmnt de Mænd som
 22.  i dette Aar har at utligne Skolepenger. Næmlig Thomas
 23. Larsen Berfjord Peer Broch Nordherø, C Gaarder Vandved
 24. Ole Christopersen Sørvig, Evert Johanessen Tenden, Paul
 25. Smith Løvøen,  Sivert Persen Persen Uglefot, Nils Andersen
 26. Varøe, Hermand Johanesen Breistrand og Nils Andersen
 27. Sandvær. Som Komiteens Formand udnæmntes Paul
 28. Smith Løvæen. Saaledes blev Forretningen for denne gang
 29. sluttet.
                                                                              Andreas Bech Daniel Pettersen      Lars Larsen              Hans M Smith Nils Andersen Varø                                  Ole Norum     Elias Johansen                               Ole Andreassen Paul P.Smith           John Johansen          
protokoll1
Referatet fra det første møtet.
protokoll2
Forsiden av protokollen.

Annonser