Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Herøy består av to helsesøstre og jordmor.

Edith Rishaug Hansen er ledende helsesøster. Hun kommer opprinnelig fra Mosjøen men flyttet til Herøy i 1986 i forbindelse med at hun fikk seg jobb på sykehjemmet som sykepleier. Hun har vært ansatt som helsesøster siden 1990 og tok videreutdanning som helsesøster i 1993/94. Edith har 4 voksne barn og venter sitt 1. barnebarn. Hun har vært ansatt som helsesøster i kommunen siden 1990 så her mangler det ikke på erfaring!

Karina Kilvær er oppvokst i Herøy. Hun har jobbet som sykepleier siden 2001. Først ved St. Olavs hospital i Trondheim og senere i hjemmetjenesten da familien besluttet å flytte tilbake til hjemkommunen i 2008. Karina har 4 barn i grunnskolealder. Hun begynte å arbeide som helsesøster i 2013 og var ferdig utdannet helsesøster våren 2016.

I tillegg består tjenesten av jordmor som kommunen leier fra Helgelandssykehuset. Maria Elvetun kommer fra Korgen og var ferdig utdannet jordmor i 2010. Hun har 2 barn i grunnskolealder. Maria jobber ved fødeavdelingen i Sandnessjøen og annen hver onsdag har hun kontordag på Herøy.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud og skal bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år og gravide.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har som formål å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er på mange måter en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid. 

Lavterskeltilbud
Ordet lavterskeltilbud er et mye brukt ord i mange sammenhenger. Men hva betyr det egentlig?

Nær og kort vei til profesjonell hjelp…  Gratis hjelp… osv.

Et lavterskeltilbud innebærer at brukeren skal få rask og relevant hjelp til små og store spørsmål som gjelder sin egen eller sitt barns helse og utvikling. Tilbudet skal være lett tilgjengelig ved at en kan henvende seg uten henvisning og uten at det koster noe. Denne form for hjelp og veiledning har som mål å øke brukerens kunnskap og sette han eller henne i stand til å ta gode valg for seg selv eller sin familie.

Herøy helsestasjon tilbyr:

 • helseundersøkelser
 • barnevaksinasjoner
 • svangerskapskontroll
 • hjemmebesøk
 • veiledning om helse, barns utvikling, kosthold, søvn m.m.
 • foreldreveiledning
 • samlivsveiledning
 • helsestasjon for ungdom (helseopplysning, pubertet, seksualitet og prevensjonsveiledning mm.)
 • reisevaksiner
 • flyktningehelsetjeneste

Svangerskapsomsorgen
Jordmor utfører svangerskapskontroll med rutineundersøkelser av gravide i samarbeid med lege og helsestasjon. For friske gravide med et normalt svangerskap er det tilstrekkelig med åtte kontroller til og med svangerskapsuke 40, da er en ultralydundersøkelse inkludert. Noen av kontrollene utføres av lege. Det gis informasjon om sunne kost- og levevaner i svangerskapet og ammeperioden.

Ellers tilbys:

 • Svangerskapskveld i samarbeid med helsesøster.
 • Barseltreff etter fødsel i samarbeid med helsesøster.
 • Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel dersom det er rom for det.

Alle nye Herøyfjerdinger får en fødselsgave av kommunen, en boddy med påskriften: «Made in Herøy». I tillegg får alle nyfødte et hjemmestrikket sett bestående av lue og sokker som er laget av ildsjel Bjørg Grande.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere og SFO ansatte om elevenes fysiske- og psykiske helse samt sosiale-, og miljømessige forhold. Barnevaksinasjonsprogrammet videreføres inn i skolehelsetjenesten og følges til elevene går ut av 10. klasse. I tillegg til målrettede undersøkelser tilbyr skolehelsetjenesten helseopplysning og veiledning både individuelt og i grupper/ klasser.

Skolehelsetjenesten har ansvar for oppfølging av enkeltelever i samarbeid med foresatte, skolen og andre samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere
Helsestasjon samarbeider både seg imellom og med barn og unge og deres familier for å styrke det totale oppvekstmiljøet.

For å styrke barns oppvekstmiljø må de som arbeider for og med barn samarbeide. Helsestasjon samarbeider både med barn/ unge og deres familier, lege, fysioterapeut, barnehager, skole, PPT, BUP, habiliteringstjenesten, barnevern, Nav og flyktningetjenesten.  Når flere yrkesgrupper arbeider på tvers av faggrensene for å nå felles mål kalles det tverrfaglig samarbeid.

Åpningstider:

 • Helsestasjon daglig fra 8:30 – 15:00
 • Skolehelsetjenesten  har åpen dør på ungdomsskolen hver mandag mellom 8:30 -14:00
 • Jordmor annen hver onsdag fra 9:00 – 15:00
 • Helsestasjon for ungdom hver onsdag fra 19:00-21:00

Helsesøsterkontoret på skolen befinner seg mellom skolekjøkkenet og biblioteket.

Nettsider
Herøy kommunes hjemmeside

Herøy helsestasjon lanserer også egen face book side i løpet av Folkehelseuka.  Her vil du finne åpningstider samt nyttige lenker og informasjon fra jordmor, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Hensikten er å gi informasjon til befolkningen. Det vil ikke være mulig å stille personlige spørsmål.