Bakgrunnen for at havneregulativet er utarbeidet, er for å kunne fastsette generelle regler i og ved Herøy kommune sine havneområder.

Kommunestyret i Herøy vedtok den 11.10.2016, i sak 31/16, at kommunen gikk ut av Helgeland havn IKS, med senest fratredelse den 31.12.17, og at kommunen selv skal ivareta forvaltningsoppgavene i henhold til Havneog farvannsloven.

Havneregulativet tar for seg gebyrer for anløp av kommunale kai og anlegg på en slik måte at det skal være forenelig både for kommunen som eier og for aktuelle kunder som brukere av fasilitetene. Gebyrer for lasting, lossing, liggetid og for lagring av gods på kommunale kai og havneområder er for å kunne dekke faktiske kostnader kommunen har. Det er de siste årene investert betydelige på dypvannskai, samt at det er planer med å sluttføre allerede påbegynte prosjekter. Prisene som er lagt til grunn i havneregulativet skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, vedlikehold og nødvendig fremtidig utbygging av anlegg, installasjoner m.v.

Trykk på linken nedfor for å lese havneregulativet.

Havneregulativ for Herøy havn