Har brukt mindre enn budsjettert

formannskapet_03
Til tirsdagens kveldsmøte i Herøy formannskap står kun en sak på lista, nemlig regnskapsavslutningen 2009 – ny behandling. Og kommunen gjør opp fjorårets regnskap med et mindreforbruk på vel 1, 9 millioner kroner som kan brukes til andre ting.
- Mindreforbruket skyldes i all hovedsak stort sykefravær hvor vi ikke har fått inn vikarer.
 
Husk at 85 prosent av kommunens budsjett er lønn, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen.
 
Ikke spesielt eller stort
Dessuten hadde kommunen noen disposisjonsposter hvor etatene ikke har sett grunn til å bruke så mye penger som budsjettert.
 
Rådmannen karakteriserer ikke overskuddet som stort og viser til at for eksempel Dønna kommune har over fire millioner kroner i overskudd. 
 
Minus på omsorg
I formannskapet sist uke uttalte rådmannen blant annet at han er fornøyd med at de store sektorene driver innenfor rammene, med et lite minus for omsorgs-sektoren.
 
- Vi er egentlig litt forbauset når det gjelder skole-sektoren hvor det er kjørt stramt i forhold til vikarerer og det gjør at vi har ledige ressurser.
 
Her har vi om lag 350.000 kroner som fortsatt er disponibelt av skolen – men dette er et overskudd, sa rådmann Skogsholm sist uke.
 
Innstillingen
Til formannskapets møte tirsdag ettermiddag innstiller saksbehandler Frank Pedersen i Alstahaug kommune på at det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:
- kr. 500.000 brukes til finansiering av historisk bokverk
- kr. 122.000 brukes ved budsjettregulering 2010
- kr. 1.311.926.20 overføres til disposisjonsfondet
 
Herøy formannskap behandlet regnskapsavslutningen for 2009 30. juni i år, men revisjonen ville ikke godkjenne regnskapet på grunn av en balansefeil, skriver saksbehandler Frank Pedersen og fortsetter:
 
Punsjefeil
”Etter utallige gjennomganger har vi funnet en punsjefeil der et låneavdrag på kr. 336050 var ført som inntekt istedenfor utgift. I tillegg er et par mindre beløp, totalt kr. 40801,96, blitt korrigert.
 
Dette reduserer overskuddet med kr. 631298,04. Jeg finner denne forskjellen så vesentlig at jeg legger fram hele regnskapet på nytt.
 
Korrigerte tall
I min innstilling følger jeg kommunestyrets tidligere vedtak tar tallene kun korrigeres.
Som følge av merknad fra revisor tas inn et nytt enkeltvedtak under investering om finansiering prosjekt 601, HOS, kr. 853807 tas fra drift.
 
Dette gjelder bruk av MVA-refusjoner til investeringer som vi er pålagt etter nye forskrifter. Prosjektet var forutsatt lånefinansiert. Det kreves derfor et nytt enkeltvedtak på ny finansiering. Årsmeldingen er også korrigert i henhold til revidert regnskap.”
 
Merforbruk
Regnskapsmessig merforbruk investering skyldes følgende forhold:
 
Prosjekt  130 Egenkapitaltilskudd KLP kr. 311 007, 00.
Prosjekt 608  Vannforsyning  kr. 566 539, 00
Prosjekt 610  Kommunehuset kr. 1 118 239, 25
Prosjekt 995  Likviditetsreserve kapital kr.  2 312 335, 83
 
 
formannskapet_03
Formannskapet tidligere i høst. Fra venstre Ellinor Zahl, Laila Furu Vold, ordfører Arnt Frode Jensen, Espen Storholm, varaordfører Elbjørg Larsen og Vegar Dalen. (Skjult bak Vegar Dalen er Tore Grønbech.)

Annonser