Godt møte med fylkesråd for samferdsel

Møte med samferdsesråd Eggesvik_hoved

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik (Sp) møtte formannskapet i Herøy sist torsdag. Her fikk kommunen lagt fram sine ønsker for samferdsel i tida framover.

Ordfører Arnt Frode Jensen presiserte at næringslivet i Herøy var avhengig å ha langsiktige løsninger på plass. Han viste også til at alle signaler viser at næringen skal vokse mye i årene som kommer og da må samferdselsløsningene ta høyde for dette. Dette ble også bekreftet av to av politikerne i formannskapet som kjenner næringen godt fra innsiden.

Rådmann Geir Berglund holdt en god orientering i starten av møtet der det ble pekt på ulike utfordringer som ligger i det vedtatte samferdselskartet. I oktober 2018 vedtok kommunestyret å bevilge penger til å utrede konsekvensene for nytt ferge- og hurtigbåtkart i Nordland. Firmaet Transportutvikling AS har nå laget en slik rapport som Berglund baserte sin orientering på.

I oktober 2017 vedtok fylkestinget en framtidig tilbudsstruktur for ferje- og hurtigbåttransport i Nordland som blant annet innebærer at det planlegges å sette inn kun en ferje på strekningen mellom Herøy og Søvik. Rapporten viser at rundt 90 prosent av trafikken fra fabrikken til Mowi går over Herøy-sambandet som i dag trafikkeres av to ferjer med kapasitet på 50 personbilenheter (PBE).

Økt vekst skaper utfordringer
Rapporten viser at fylkeskommunens forslag kan forbedre kapasiteten for næringstransporten mellom Flostad og Søvik, gitt at man opprettholder frekvensene og åpningstidene. Denne vurderingen er basert på at det skal være 15 avganger hver vei på hverdager. Årsaken til dette er at rundt 17 prosent av dagen trafikk gjelder de andre strekningene i Herøysambandet. Kapasitetsøkningen er imidlertid svært følsom for frekvensendringer.  Dersom det reduseres fra 15 til 14 avganger i døgnet har man tapt hele den potensielle kapasitetsveksten eller mer. Kapasitetsøkningen vil imidlertid ikke fjerne dagens utfordringer i sommerhalvåret med økt trafikk av turister og stor produksjon hos Mowi.

Rapporten peker på vurderingen av den framtidige veksten som er spådd i havbrukstrafikken og da ser man at kapasitetsproblemene fort vil melde seg. Når det allerede i dag, med en frekvens på 15 turer per hverdag, er over 540 gjenstående biler på strekningen Flostad-Søvik, så er dette en klar indikasjon på en kapasitetsutfordring som vil tilta med årene.

Eggesvik positiv til endring av ferjerute
Ordfører Jensen gav uttrykk for at han ønsket at kommunen ble tatt med på råd når det ble utarbeidet ferjeruter og var kritisk til prosessen som ble gjennomført ved siste ruteendring. Til dette svarte fylkesråd Eggesvik at han var enig i at høringsrunden var altfor kort og at det var viktig å hente inn gode innspill når det ble gjort ruteendringer.

Jensen var glad for at den sene kveldsturen nå endelig var på plass, men var kritisk til at Brasøy hadde mistet sin avgang 07.45 på hverdager. Dette er en svært viktig forbindelse både for pendlere bosatt i Brasøy og Husvær, og for næringslivet og næringslivstransport fra disse øyene. Bortfallet av denne avgangen gjør at arbeidspendlerne kun kan pendle ved å bruke hurtigbåtforbindelsen.

For å bøte på dette bør det som minimum ses på en umiddelbar samordning mellom hurtigbåt- og ferjeruter og kommunen å komme i dialog om muligheter for å få denne ruteavgangen på plass igjen innenfor dagens økonomiske rammer.

I forrige rute var det en avgang fra Herøy 08.15 som var mye brukt av både folk og næringsliv.  Denne avgangen ble fjernet i nye ruter fra 1. mars 2019 og innebærer at de som ønsker å reise over fjorden i tidsrommet mellom 07.10 og 08.30 må ta ferja fra Dønna kl. 08.35. Det har vist seg at trafikkmengden på dette tidspunktet ofte er større en Dønnasambandet klarer å ta, som fører til gjenstående biler og mye frustrasjon. Herøy kommune ønsker at det ses på mulighetsrommet for å få til en avgang fra Herøy rundt kl. 08.00.

Eggesvik sa at han var positiv til endringer av ferjeruta dersom dette ikke innebar økte kostnader.

Herøysundet bru
Herøy kommune har siden begynnelsen av 2000-tallet tatt opp trafikksikkerhetsproblemene på Herøysundet bru. I september-november 2007 ble det gjennomført en trafikkmåling som viste en døgntrafikk mellom 1384 – 1593 kjøretøy.

I 2008 fikk Herøy kommune utarbeidet et teknisk forprosjekt for ny bru av Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen Trondheim AS, med en pris på 38,5 mill. kroner. Den 24.06.08 vedtok formannskapet at brua er å anse som særlig trafikkfarlig skolevei for aldersgruppa 6 – 10 år, som gir rett til gratis skoleskyss uansett avstand mellom hjem og skole.

I august 2011 gjennomføres en ny trafikkmåling som viser en døgntrafikk på 2665. I 2012 utarbeider Statens vegvesen et skisseprosjekt for ny bru med to alternativer, med en seilingshøyde på henholdsvis 7,0 og 9,0 meter.

I januar 2013 vedtok formannskapet i Herøy at ny bru skal lokaliseres sør for eksisterende bru, med to kjørebaner og egen gang/sykkelsti, og med en seilingshøyde på minimum 9,0 meter.  I mars 2016 vedtok formannskapet å igangsette arbeidet med en detaljreguleringsplan for å sikre at det bygges ny bru over Herøysundet. Den 19. desember 2017 ble reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser vedtatt av kommunestyret i Herøy.

I juni 2018 utarbeidet Statens vegvesen et kostnadsoverslag for ny bru over Herøysundet, med bakgrunn i notatet fra Aas-Jacobsen fra 2013 som med en usikkerhetsmargin på 25 prosent beregner totale kostnader til mellom 84 – 102 millioner kroner.

Ordføreren og flere av de andre politikerne i formannskapet poengterte at brua er trafikkfarlig og i flere tilfeller har hatt nestenulykker som lett kunne medført katastrofale følger. Det ble også pekt på at det meste av trafikken dreier seg om interntrafikk som følge av at kommunen har et delt sentrum. Det er derfor på høy tid at brua blir kommer med i fylkets videre planer.

Eggesvik var enig i at brua var dårlig, men at den nok måtte inn i regional transportplan og fylkets handlingsprogram for å bli realisert.

Fastlandsforbindelse
Fylkestinget vedtok i juni 2016 at tunnel mellom Nord-Herøy og Alstenøya skulle legges til grunn for den langsiktige veitransportløsningen mellom Dønna/Herøy og Alstahaug. Helgeland regionråd vedtok i juni 2017 å etablere prosjektet «Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet – Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna Alstahaug». Målet for prosjektet er å arbeide strategisk opp mot prosessene rundt regional og nasjonal transportplan. Dette arbeidet ledes av Roy Skogsholm

I følge ordfører Arnt Frode Jensen informerte om at det skal tas en beslutning om å omgjøre organiseringen til aksjeselskap.

Ordfører ikke informert om tildeling av 140 millioner til næringsvei for Herøy
Nylig bevilget fylkesrådet 140 millioner kroner til veg mellom Mowis lakseslakteri i Herøy til Bjørn fergekai. Saken ble omtalt i Helgelands Blad der ordfører i Dønna feiret tildelingen med å spandere kake på fylkets næringsråd Ingelin Noresjø.

- Så vidt jeg vet er det ikke stor bebyggelse i Dønna langs veien fra Bjørn til Åkvika og det er jo merkelig at det bevilges 140 millioner til en næringsvei for Herøy kommune uten at vi orienteres om dette. Jeg ble faktisk informert om dette fra min kone Vigdis etter at hun hadde lest om dette på Facebook, sa Jensen.

Eggesvik var enig i at dette var merkelig, men sa at han ikke hadde hatt ansvaret for denne informasjonsflyten. Eggesvik var også opptatt av at man måtte se på veistandarden på hele veistrekningen fra fergekaia på Flostad til Bjørn. Med denne uttalelsen skulle man kanskje tro at den gamle brua over Herøysundet snart skulle bli prioritert.

Arnt Erling Paulsen (Ap) stilte spørsmål ved om det ikke var mulig å få Nordlandsekspressen (Nex) til å anløpe Bjørn igjen. Til dette svarte Eggesvik at det var mange hensyn som skulle tas og at dette ikke var enkelt å omgjøre. Han lovte imidlertid å se på saken.

Ønsker Herøy godkjent som trafikksikker kommune
Med på møtet i Herøy var også Silje Fisktjønmo (sekretær Nordland Trafikksikkerhetsutvalg) og Tore Jeremiassen i Trygg Trafikk. De var opptatt av å få kommune til å arbeide for å bli godkjent som trafikksikker kommune. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for en godkjenningsordning for å bli trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Ordfører Jensen opplyste om at det nok ikke stod på politisk vilje for å få dette gjort, men unnskyldte det med at det hadde vært store utskiftinger i administrasjonen og at dette arbeidet derfor ikke hadde blitt prioritert. Det ble imidlertid signalisert at det nå lå i kortene at dette arbeidet skulle komme i gang. Det bør nevnes at nabokommunen Dønna ble godkjent som trafikksikker kommune i dag, fredag 14. juni.

Møte med samferdsesråd Eggesvik_hoved
Fylkesråd for samferdsel møtte formannskapet i Herøy torsdag 13. juni.
Møte med samferdsesråd Eggesvik_Geir orienterer
Rådmann Geir Berglund holdt ei god orientering i starten av møtet.
Møte med samferdsesråd Eggesvik_ordfører og Geir
Ordfører Arnt Frode Jensen (t.v.) fikk lagt fram kommunens ønsker for samferdsel.
Møte med samferdsesråd Eggesvik_Eggesvik med flere
Samferdselsråd Svein Eggesvik (i midten) hadde med Silje Fisktjønmo (sekretær Nordland Trafikksikkerhetsutvalg) og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk til møtet i Herøy.

Annonser