Godkjent reguleringplan

tranaasen
Det kunngjøres herved at Herøy kommunestyre 15. desember i fjor under sak nr.48/09 godkjente reguleringsplan for Tranåsen hyttefelt.
HERØY KOMMUNE - PLANVEDTAK – PLAN- OG BYGNINGSLOVEN §§ 27–2 og 28-1 nr. 2.
 
Godkjent reguleringsplan for Tranåsen hyttefelt på Staulen.

Det kunngjøres herved at Herøy kommunestyre i møte den 15.12.09 under sak nr.48/09 har godkjent ovenfornevnte reguleringsplan.
 
Planen omfatter i hovedsak eksisterende og tidligere fradelte tomter innafor planområdet. I tillegg er det og lagt inn 2 nye hyttetomter samt 3 mindre byggeområder for oppføring av naust. Eksisterende gangveger i feltet er gitt muligheter for breddeøkning samt åpnet for nyttetrafikk til og fra fritidseiendommene.
 
Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens § 32 nr. 1 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. Den samme frist gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 42.
 
Mindre vesentlig reguleringsendring av Bukkholmen fiskerihavn på Seløy.
Det kunngjøres også at Plan og teknisk hovedutvalg i møte den 8.12.09, under sak 43/09 har godkjent mindre vesentlig reguleringsendring av nevnte plan.
 
Endringene består i flytting av atkomstvegen inne i feltet, samt en del mindre justering mellom formålene uten at den totale størrelsen på formålene er endret. Videre er det foretatt redaksjonelle endringer av reguleringsbestemmelsene.
 
Klage.
Med henvisning til plan- og bygningslovens §§ 15 og 27 – 3, kan kommunestyrets og hovedutvalgets vedtak påklages til departementet. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato
 
Herøy, den 27.januar 2010
Rådmannen.
tranaasen
Foto fra Tranåsen hyttefelt på Staulen.

Annonser