Godkjent endring av reguleringsplan for "Sandværstøa - Skjæret"

1_sandvaerstoea
GODKJENT ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR ”SANDVÆRSTØA – SKJÆRET” , GNR. 4, BNR. 68.

I møte den 24.6.2008 har Herøy kommunestyre, under sak 50/08, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1, godkjent forslag til endring av tidligere plan for ”Sandværstøa – Skjæret”, tegning nr. 504-40 slik det er vist på nytt forslag datert 04.05.06.

Endringen består i at det er innregulert 2 nye hyttetomter på eiendommen gnr. 4, bnr. 68.

Med henvisning til plan- og bygningsloven av 1985  § 27-3 kan kommunestyrets vedtak påklages til departementet.

Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato.

Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens (1985) § 32 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.

Den samme fristen gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens (1985) § 42.

Herøy, den 1.12.2010 Rådmannen
1_sandvaerstoea
Kart over det aktuelle området

Annonser