Godkjent detalj-reguleringsplan for Bukkholmen fiskerihavn

4_bukkholmen_foto
I møte den 20.oktober har Herøy kommunestyre, under sak 21/10, og med hjemmel i Plan- og Bygningslovens § 12-12 godkjent forslag til detaljreguleringsplan for endring av tidligere plan for Bukkholmen fiskerihavn datert 27.9.09, revidert 23.7.10 med reguleringsbestemmelse av samme dato.
Endringen består i at det er åpnet for etablering av forlager for oppdrettsnæringen, samt at planen nå er utarbeidet og vedtatt etter nye bestemmelser i plan- og bygningsloven pr. 1.7.2009 .
 
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 1 -9 kan kommunestyrets vedtak påklages til departementet. Eventuell klage skal stiles til Fylkesmannen i Nordland og sendes Herøy kommune, rådmannen, 8850 Herøy innen 3 uker fra denne kunngjøringsdato.
 
Krav om eventuell erstatning etter fra plan- og bygningslovens § 15-3 må være satt fram for Herøy kommune innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.
 
Den samme fristen gjelder og for grunneiers rett til å kreve innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2.
 
Herøy, den 9.11.2010
Rådmannen
4_bukkholmen_foto
Foto fra Bukkholmen da fiskerihavna ble åpnet juni 2009.

Annonser