I den siste tiden har det vært en del fokus fra enkelte politikere i Herøy om at elevene fra Herøy skole presterer dårligere enn andre elever. Det er derfor oppløftende at det ser ut som skolen presterer godt over gjennomsnittet for to av tre klasser på de siste nasjonale prøvene i lesing.

Godt over snittet
Herøy skole har nylig gjennomført nasjonale prøver i lesing og rektor Lars Olav Larsen kan fortelle at resultatene for elevene i 5. og 9. klasse ligger langt over snittet for lamdet og Nordland fylke. For elevene i 8. klasse er snittet på linje med Nordland fylke.

Mange innfallsvinkler
Rektor Lars Olav Larsen synes resultatene er oppløftende, men han framhever at det er det som skjer mellom prøvene som er det viktigste.

- Prøvene gir bare en indikasjon om hvordan elevene ligger i forhold til kompetansemålene. Skolen er også i gang med et stort utviklingsprosjekt gjennom LP-modellen. LP-modellen innebærer at alle ansatte i barnehage og skole skal samarbeide i utviklingsgrupper etter spesielle prinsipper. Målet er å skape et læringsmiljø som gir gode betingelser for sosial og faglig utvikling uavhengig av det enkelte barns forutsetninger, sier Larsen

- Vi jobber med mange innfallsvinkler og er også i gang med et spennende prosjekt som innebærer strukturert samarbeid med foreldrene gjennom FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg), sier Lars Olav.

Mange dyktige elever og lærere
- Jeg vil ellers benytte anledningen til å skryte av at vi har mange dyktige elever av lærere på skolen vår. Det legges ned et godt arbeid for at elevene våre skal få et best mulig skoleløp, avslutter rektor Lars Olav Mogård Larsen.

Nest best i Nordland
Skolefaglig ansvarlig i Herøy kommune, Geir Berglund, sier til Herøyfjerdingen at det er svært gledelig at elevene i 5. og 9. klasse har gjort det så bra i lesing.

- Vi er faktisk nest best i Nordland og det skal vi være stolte av. Jeg håper ellers at utviklingsarbeidet gjennom SLH-prosjektet gir oss mange gode resultater på mange felt. SLH står for "Styrking av læringsmiljøet i Herøy"

- LP-modellen er vi allerede i full gang med og det arbeides også med planer for mange andre områder i forbindelse med sektorplan for oppvekst og kultur. Denne planen skal førstegangs behandles av kommunestyret før jul før den sendes ut på høring, avslutter Berglund.

Nettavisen har laget en artikkel der dere kan se på resultatene for nasjonale prøver i lesing for alle landets skoler.
Trykk her

Fakta
Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Prøvene i lesing og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men også i andre fag der mål for lesing og regning er integrert. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to andre prøvene ved at de tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag.

Nasjonale prøver ble innført i grunnskolen våren 2004.