Går videre med planer for basseng

Nytt basseng_skisse

Formannskapet i Herøy vedtok i siste møte å gå videre med planer for nytt basseng ved Herøy skole. Planer for kulturhus og ungdomsklubb ville de imidlertid bruke mer tid på.

Kommunestyret i Herøy vedtok i budsjettmøtet 17. desember 2019 at det skulle bygges nytt basseng i tilknytning til Herøy skole. I den forbindelse har kommunen kontrakt med Sweco Norge AS om et skisseprosjekt og en mulighetsstudie med romprogram og kostandskalkyle for svømmebasseng og ombygging av aula til kulturhus. Stein Hamre og Mette Henriksen fra Stein Hamre Arkitektkontor AS, som er underrådgivere i leveransen, holdt en grundig orientering i formannskapet den 29.01.2020 der de presenterte et skisseprosjekt for basseng og kulturhus. De hadde også sett på muligheten til å benytte det gamle bassengrommet til lokaler for en eventuell ungdomsklubb.

I arbeidet med skisseprosjektet har det vært etablert en brukergruppe bestående av rektor ved Herøy skole, vaktmester, kommunalleder 3 teknisk, kommunalleder oppvekst kultur og rådmann. Herøy skole ved ansatte, elevråd, FAU har gitt innspill som skoleledelsen har videreformidlet inn til møtene i arbeidsgruppa. Andre som har vært invitert til å komme med innspill er vaktmester, Herøy barnehage, Solli barnehage, kulturskolen, helsesøstre, folkehelsekoordinator, frisklivssentralen, idrettslaget, Herøydagene, voksenopplæringen og rådet for eldre og funksjonshemmede.

Frittstående bassengbygg
Det nye bassenget er tenkt som et frittstående bygg plassert mellom dagens aula og fylkesvei 828. Det nye bassengbygget er tiltenkt å ha en størrelse på 575 m2, der selve bassenget vil ha en størrelse på 8,5m x 12,5m. I tillegg skal det inneholde garderober både til brukere og instruktører. Et ekstra oppvarmet terapibasseng og to badstuer er også tatt med i forslaget fra arkitektene.

Skisseprosjektet for bassenget er kostnadsberegnet til 43,5 millioner kroner brutto, men med fratrekk for merverdiavgift og tilskudd fra spillemidler anslår man at de reelle kostnadene skal bli betydelig lavere.

Utsetter planer for kulturhus og lokale for ungdomsklubb
Arkitektene hadde også sett på en løsning for å bygge om dagens aula til et kulturhus, samt å utnytte dagens bassengrom i kjelleren til lokale for ungdomsklubb. Planene for kulturhus innebærer i forslaget fra arkitektene at scenen til dagens aula skal rives slik at man får et større og mer fleksibelt rom som kan brukes til mange ulike arrangement. Forslaget innebærer også at det skal på plass et nytt og større skyvbart amfi og at behov for scene løses ved bruk av moduler.

Arkitektene hadde også sett på mulighetene til å utnytte dagens bassengrom i kjelleren til lokale for ungdomsklubben og de mente dette var mulig med en del tilpasninger med blant annet terrenginngrep for å få bedre adgang til lokalene.

I avtalen med Sweco og Herøy kommune ligger det en opsjon at samme firma også skal utarbeide et ferdig forprosjekt for både bassengdelen, kulturhus og lokale for ungdomsklubb. Rådmann Geir Berglund argumenterte sterkt for å få med politikerne med på utarbeide forprosjekt for alle delene. Han opplyste om at de hadde en ferdigforhandlet pris og mente at det ville medføre ekstra kostnader og merarbeid å gå ut på et nytt anbud. Han mente at man ved å gjennomføre forprosjekt på alle områdene ville ha et grunnlag for å bestemme om man ville gå videre med mer enn basseng. Nytilsatt kommunalleder for tekniske tjenester Kjell Hedgard Hugaas redegjorde for at man uansett måtte ha en miljøkartlegging av det gamle bassengrommet, og gjøre noe med det gamle tekniske rommet. Han sa også at noe måtte gjøres relativt fort med avløpssystemet for å hindre at hele kjelleren ble fylt med vann. Han mente derfor at det hadde vært en fordel at dette ble ivaretatt som en del av forprosjektet.

Arnt Erling Paulsen (Ap) var kritisk til å gå videre med planene for mer enn basseng. Han gav også uttrykk for at han hadde fått flere innspill fra skolen om at de ikke støttet planene for kulturhus og ungdomsklubb. Yngve Magnussen (H) ville på grunn av mangelfull innkommende informasjon utsette saken, mens Hugo Sandoval (uavhengig) mente rådmannen kunne gå videre med opsjonen slik den forelå, da dette bare dreide seg om et forprosjekt.

Etter en lengre debatt der det også ble gjennomført gruppemøte for posisjonen som består av medlemmer fra Ap og Sp ble det under voteringen framsatt et nytt pkt.3 som ble vedtatt mot en stemme fra representanten Hugo Sandoval (uavhengig). De andre punktene i innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Her er vedtaket:

  1. Foreliggende planer for utbygging av basseng og kulturhus tas til orientering.
  2. Ferdig forprosjekt skal til formannskapet til endelig godkjenning, og før det utlyses anbudskonkurranse.
  3. På bakgrunn av innspillene som er kommet fra skolen så utsettes opsjon på forprosjektet vedrørende kulturhus og ungdomsklubb. Administrasjonen får i oppgave å gå i dialog med skolen og andre for å sikre medvirkning.
Formannskapsmøte 29
Arktekt Stein Hamre orienterer her de folkevalgte om skisseprosjektet de har utarbeidet.
Nytt basseng_situasjonsplan
Her ser vi hvordan det nye bassenget er plasser mellom dagens aula og fylkesvei 828.
Nytt basseng_perspektiv
Her er flere skisser fra arkitektfirmaet.
Nytt basseng_skisse

Annonser