Fylkesrådet: 3, 8 mill til næringsparken

utdyping
Hestøya næringspark er av fylkesrådet prioritert på førsteplass for tildeling av midler og får vel 3, 8 millioner kroner i tilskudd for utdyping av havneområdet og til nytt kai. - En meget gledelig sak for oss, sier en fornøyd ordfører Arnt Frode Jensen.
Fylkesrådet i Nordland vedtok i møte 25. juni å prioritere slik for tilskudd fra statsbudsjettet til kommunal infrastruktur i fiskerihavner:
 
1. Herøy kommune - Hestøy næringspark, utdyping og kai
2. Bø kommune - Steinesjøen, utdyping og kai
3.Brønnøy kommune - Hansholmen, molo
4. Meløy kommune - Grønøy, molo, kai og flytebrygger.
 
 
Følgende hovedkriterier danner utgangspunkt for prioriteringer av fiskerihavnsaker:
a) Betydning for lokalsamfunn
b) Næringsmessig betydning for fiskeflåte, fiskeindustri, oppdrett og service
c) Samferdselsmessig betydning
d) Utbyggingsøkonomiske forhold
e) Tidskriteriet (hvor vitalt det er at prosjektet gjennomføres raskt)
 
Hovedmålsettingen for prioritering av fiskerihavneprosjekter skal være å tiltrekke seg nye funksjoner og ny aktivitet i et næringsliv som restruktureres, samtidig som en ønsker å ivareta en desentralisert fiskerihavnestruktur
Oppdrettsnæringa likestilles med fiskerinæringa i prioritering av fiskerihavner.
 
Fylkesrådet vurderer Herøy kommunes søknad slik:
 
 
Herøy kommune fikk over statsbudsjettet i 2010 tilskudd til utdyping av innseilingen til Marine Harvest Norway AS sitt sanitærslakteri på Hestøy. Det planlegges også bygget kai tilknyttet Herøy Maritime Næringspark. Denne kaien er i løpet av prosjektet bestemt flyttet litt lenger sørvest påområdet.
 
Dette innebærer at det behøves utdyping som er mer omfattende enn det som det allerede er gitt tilsagn om tilskudd til. Prosjektet ble i fjor delt opp i to byggetrinn der mudringen ble omsøkt for 2010 og kaien skulle omsøkes for 2011. Når nå arealet som skal utdypes er utvidet, ønsker Herøy kommune å dele prosjektet i tre byggetrinn.
 
1. byggetrinn utgjøres av mudringen som det allerede er gitt tilsagn til.
2. byggetrinn skal være mudringen som må utføres i tillegg etter at kaien er planlagt flyttet. Dette delprosjektet omsøkes finansiert i år. 3. byggetrinn som skal omsøkes neste år er bygging av kai.
 
Herøy kommune vil satse på denne næringsparken og området som tenkes utbygget og utdypet som hovedhavn i kommunen for maritimt rettet virksomhet. Utdyping av innseilingen til Hestøy og Marine Harvest AS sitt slakteri vil allerede nå for eksisterende slakterivirksomhet gi et positivt bidrag til den betydelige virksomhet som pågår i dag.
 
Videre vil en utbygging som skissert i søknaden gi et godt potensial for videre utvikling av næringsvirksomhet tilknyttet maritim virksomhet, og i særdeleshet oppdrettsnæringa.
 
Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for Herøy Maritime Næringspark, og det er inngått avtale mellom kommunen og Marine Harvest Norway AS om kommunal overtakelse av den grunnen som tiltaket er tenkt utbygget på.
 
Herøy kommune vil spare mye på at utdypingen som det ble gitt tilsagn til for 2010 og ny utdyping, som det søkes tilskudd til i år, utføres samlet. Årets søknad inneholder derfor kostnadsoverslag for hele utdypingen. Denne har en totalkostnad, etter at ikke tilskuddsberettigete tiltak er tatt ut, på kr 22 700 000,-.
 
Et tilskudd på 50 % vil da utgjøre kr 11 350 000.Det er for 2010 gitt tilsagn på inntil kr 7 530 000, og tilskuddet det søkes om innværende år vil på bakgrunn av dette utgjøre
kr 3 820 000,-.
 
 
Innen søknadsfristens utløp var det kommet inn seks søknader fra kommuner som Kystverket Nordland har videresendt til Nordland Fylkeskommune for vurdering.
 
 
utdyping
Vel 3, 8 millioner kroner i tilskudd fra fylkesrådet til næringsparken på Hestøya.

Annonser