Sommeren 2007 kunne motocross-klubben i Herøy ta i bruk treningsbanen på Sør-Herøy.   Banen har status som ”Treningsbane type D” og er tillatt brukt to ganger i uka til trening, nemlig tre timer tirsdag ettermiddag og to timer lørdag ettermiddag.   Her finnes også en egen liten bane for de minste motocross-entusiastene.

Klage fra nabo
Herøy kommune hadde to år tidligere gitt tillatelse til bruksendring fra fotballbane til motocrossbane. Men høsten 2007 klaget nabo Romund Åsheim med fritidshus i nærheten på formannskapets vedtak fordi han verken hadde mottatt nabovarsel eller vedtaket. Han ba da om at det ble gitt oppreisning for oversittet klagefrist, blant annet fordi han ikke hadde mottatt nabovarsel og fordi det ikke var utarbeidet støyrapporter. Støy fra motocrossbanen er svært forstyrrende og sjenerende for hans fritidseiendom, mener denne naboen.  

Opphever vedtaket
Fylkesmannen mener at saken ikke burde vært behandlet som en bruksendring, men som ny reguleringsplan, slik at blant annet spørsmålene rundt støy kan bli avklart.   Og fylkesmannen avslutter med:   ”Med hjemmel i plan- og bygningsloven paragraf 15, jamfør rundskriv T-8/86 fra Miljøverndepartementet og Kommunaldepartementet opphever Fylkesmannen kommunens vedtak av 28. mai 2008 og sender saken tilbake til kommunen for ny behandling.”

Til ny politisk behandling
Mandag 19. oktober kommer saka opp i Hovedutvalg for Kommunalteknikk og Miljø i Herøy. Her innstiller saksbehandler Svein Davidsen på at utvalget skal vedta at banen ikke er i strid med gjeldende kommunedelplan hvor arealet er utlagt som byggeområde- idrettsplass. Saksbehandleren mener videre at tiltaket heller ikke utløser plikt for utarbeidelse av reguleringsplan før byggetillatelse gis. Davidsen skriver videre at tiltaket heller ikke innebærer verken vesentlige eller omfattende negative virkninger for miljø og samfunn.   Tiltaket er heller ikke av en slik størrelse at det ut fra sitt geografiske omfang utløser reguleringsplikt. I saksframlegget leser vi videre at i dette området er det en bolig og en fritidsbolig (klagerens) som kan ligge i umiddelbar nærhet. Øvrig bebyggelse ligger 3- 400 meter fra anlegget. Fritidsboligen nyttes kanskje tre – fire uker i sommermånedene. Arealet som er tatt i bruk til formålet har i mange ti-år vært brukt som fotballbane inntil ny bane ble anlagt. Dernest ble området ombygget som øvingsbane for mindre motorsykler.  

Ikke i strid
Arealet rundt dette anlegget er heller ikke definert som et sårbart område med særlig verdifull kultur- og naturlandskap.   Det er heller ikke bevaringsverdig bebyggelse i nærheten og heller ikke andre elementer med særlig vernekarakter”, skriver saksbehandler Davidsen videre.   Han konkluderer med at reguleringsplikt etter Plan- og Bygningsloven ikke inntrer for gjennomføring av dette tiltaket.   Tiltaket er heller ikke i strid med kommunens arealplan til kommuneplan.