Fylkeskommunen undertegnet intensjonsavtale med Mowi om lærlingeplasser

Intensjonsavtale mellom NFK og Mowi_handshake

Nordland Fylkeskommune har nylig undertegnet en intensjonsavtale om læreplassgaranti med fabrikken til Mowi i Herøy.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) var nylig på fabrikken på Mowi i Herøy og undertegnet en intensjonsavtale om lærlingeplasser med fabrikksjef Jan Erik Kvingedal. 

- Vi har sett over flere år at det har vært utfordringer med overgangen fra videregående opplæring (VG2) til å komme ut i lære. I de verste årene har vi hatt så mange som 500 som vi ikke har fått formidlet læreplass til. Dette har i beste fall ført til at de har måttet vente et år på lærlingeplass. Noen har fortsatt i videregående skole eller startet påbygging for å komme inn på høyskole mens andre har ramlet ut.

- Vi har arbeidet systematisk over ganske mange år for å tette dette gapet. Sist jeg sjekket hadde vi fra siste kull rundt 200 som vi ikke hadde klart å formidle lærekontrakt til. 73 av disse befinner seg på Helgeland og mange av dem er tilknyttet typiske gutte-fag som for eksempel industrifag og elektro, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Læreplassgaranti
- Et enstemmig fylkesting har derfor sagt at slik kan vi ikke ha det. Det må være slik at når man starter på utdanning så må det være mulig å gjennomføre den. Det vil selvsagt alltid være noen som gjør andre valg, men vi har en filosofi at det ikke skal være noe hos oss som hindrer dem i å ta utdanning. Fylkestinget har derfor vedtatt at de ønsker å ha på plass en læreplassgaranti. Den skal arte seg slik at dersom du har fullført VG2 og har vist interesse for dette så skal du kunne fullføre løpet.

- Det vi gjør nå er at vi går ut og prøver å få viktige bedrifter til å være med på intensjonsavtaler. Dette forplikter oss til å sette oss ned og ser hvor mange læreplasser vi har. Dette skal danne grunnlaget for dimensjoneringen av utdanningen slik at vi ikke utdanner flere enn det næringslivet etterspør. Vi skal også ha dialog med næringslivet for å etterspørre hvilken kompetanse de trenger, sier Norvoll.

I følge fylkesrådslederen er målet er at man gjennom slik intensjonsavtaler skal fange opp 90 prosent av studentene. De siste 10 prosentene vil fylkeskommunen arbeide videre med gjennom samarbeid med NAV, kommune og i egne rekker.

- Vi er det første fylket som gjør dette og mener det er riktig for oss å gjøre dette. Vi har svært mange som velger yrkesfag og det er vi stolte av og slik vil vi fortsatt ha det, sier Norvoll.

Ønsker å ta mer ansvar for å heve kompetansen
Fabrikksjef Jan Erik Kvingedal på  Mowi Herøy opplyste at de hadde snakket mye internt om å ta større ansvar for å øke kompetansen i bedriften.

- Vi ønsker til enhver tid å ha lærlinger hos oss, men ønsker heller ikke å ta inn for mange for da vil opplegget bli for dårlig. Vi er en stor aktør og ønsker å være attraktiv for lærlinger og tror også det er lettere å rekruttere arbeidskraft som har tilknytning til lokalsamfunnet.

- Vi har også veldig tverrfaglig og har mange ulike yrkesgrupper hos oss. Det er et vidt spekter med behov for ulik kompetanse innenfor blant annet elektro, automasjon, logistikk og næringsmiddelfag. Det er derfor alltid behov for ulik kompetanse ved bedriften. Vi står ikke lenger og sløyer fisken og selv om vi er mange ansatte gjøres størstedelen av jobben av maskiner. Slik var det ikke for 20 år siden og denne utviklingen vil bare fortsette framover.

Burde vært enda tettere samarbeid med skolene
- Jeg føler at vi burde vært mer tilstede på videregående skoler og formidlet hvilken kompetanse vi trenger. Vi driver en teknologibedrift og snakker mer og mer om digitalisering og har ikke vært god nok til å formidle den bredden i kompetanse vi trenger.

- Det er også ønskelig fra vår side at skolene blir en spydspiss og drar oss inn i dette samarbeidet. Vi blir ofte for opptatt av den daglige driften og ønsker at de blir enda mer synlig, uten at vi ønsker å legge ansvaret på dem, sier Kvingedal.

Befaring av Herøysundbrua
Etter at signeringen av avtalen var ferdig benyttet ordfører Arnt Frode Jensen sammen med flere partifeller anledningen til å ta med seg fylkesrådslederen til den trafikkfarlige brua over Herøysundet for å orientere om kommunens arbeid og viktigheten av at brua kommer med i prioriteringene til fylkeskommunen.

Intensjonsavtale mellom NFK og Mowi_Jan Erik signerer
Her signerer fabrikksjef Jan Erik Kvingedal intensjonsavtalen.
Intensjonsavtale mellom NFK og Mowi_ved Herøysundbrua
Ordfører Arnt Frode Jensen sammen med partifeller benyttet anledningen til å ta med seg fylkesrådsleder Tomas Norvoll til den trafikkfarlige brua over Herøysundet. Fra venstre: ordfører Arnt Frode Jensen, fylkesrådsleder Tomas Norvoll, varaordfører Elbjørg Larsen, Laila Vold og Beate Pettersen.

Annonser