Fulgte sak om ungdomsklubben

komstyret_ungdommer
Sju representanter for Barne- og Ungdomsrådet og ungdomsklubben satt i dag ”ringside” da Herøy kommunestyre behandlet saka om samlokalisering av barnehagene hvor det i samme sak ble vedtatt å flytte ungdomsklubben til Silvalen barnehage.
Ungdommene var på plass i god tid før møtet startet og hadde fått fri fra skolen for å følge saken. Og de kunne til slutt juble over et positivt vedtak for deres del.
 
Kommunestyret vedtok nemlig at ungdomsklubben skal flytte til Silvalen barnehage.
 
Politikerne fikk før møtet også fått utdelt et felles brev fra Barne- og Ungdomsrådet og Ungdomsklubben hvor ungdommene understreker behovet for nye lokaler.
 
Stort behov for nye lokaler 
”Vi vet det er et stort behov for nye lokaler til ungdomsklubben, og at dette er noe de aller fleste ungdommene har uttrykt et ønske om”, skriver Barne- og Ungdomsrådet og Ungdomsklubben sammen blant annet.
 
De har samlet inn underskrifter blant ungdom i Herøy som mener det er nødvendig med nye lokaler for ungdomsklubben.
 
Ordføreren inhabil
Deres sak kom opp som nummer tre i dag, og da var ordfører Arnt Frode Jensen gått på gangen ettersom han ble erklært inhabil da formannskapet behandlet saka nylig. (se "Relaterte nyheter")
 
Laila Furu Vold ble valgt til settevaraordfører, ettersom varaordfører Elbjørg Larsen overtok Jensens plass som ordfører for denne saka.
 
Deretter var det Istvan Heiszter (Ap) som først tok ordet for å fremme utsettelsesforslag.
 
Utsettelsesforslag
Forslaget hans lød slik:
1. Administrasjonen utarbeider prognose/behovsanalyse for kommunale barnehageplasser i overskuelig framtid.
 
2. Er det mulig å benytte resten av ”motellbygget” til ungdomsklubb innenfor dagens leiepris?
 
3. I følge rådmannen kan en utsettelse medføre ”katastrofe”. Hva menes med et slikt utsagn?
 
4. Ved lovlighetskontroll er det mulig å påvise feil saksbehandling.
 
Ved voteringen over utsettelsesforslaget kom det sju stemmer for Heiszters forslag, som dermed forfalt.
 
Brev fra Jan Berglund
Dermed kom saka opp til behandling, og ved den fulgte flere notater. Nabo til Silvalen barnehage (og kommunestyrerepresentant for SV) Jan Berglund sto bak et brev hvor han tok et kraftig oppgjør med hele saksbehandlingen.
 
Han mener blant annet at saka burde vært sendt ut på høring til berørte parter, i tråd med Plan- og Bygningslovens paragraf 87 og 93.
 
Han ønsker rett og slett ikke en ungdomsklubb velkommen i nabohuset.
 
Dette begrunner Berglund med den økte aktiviteten og støyen en ungdomsklubb vil medføre. Han stiller blant annet spørsmål ved om noen av kommunestyrets medlemmer ville tolerert dette.
 
Berglund avslutter blant annet med at han har engasjert advokat til å føre en sak for seg. Berglund avslutter også med å nevne at han etter dette har lagt huset ut for salg og tar sikte på snarlig flytting – dersom ikke saken løser seg til det beste for hans familie.
 
Berglund hadde i dag vararepresentant for seg – Marte Solheim.
 
Brev fra miljøarbeideren
I tillegg til dette hadde også miljøarbeider Kristine Kleven forfattet et brev som underbygger behovet for nye lokaler for ungdomsklubben. Hun tar også opp Berglund påstander om bråk fra klubben.
 
Hun lovet at dersom ungdomsklubben får flytte til Silvalen barnehage, så vil det bli installert en mekanisme som bryter strømmen til musikkanlegget hvis lydstyrken når over en viss mengde decibel.
 
Så kunne endelig saka tas opp til behandling og formannskapets innstilling vurderes:
 
1. Herøy kommune inngår leieavtale med Herøy Eiendom Finans AS om leie av resten av ”motellbygget” til barnehagedrift. Lokalene ombygges i.h.t. tilbud av 29.04.09. Leieavtalen inngås i.h.t. tilbudets alternativ 1.
2. Herøy kommune sier opp leieavtalen for ungdomsklubben med Herøy MC-klubb. Undomsklubben flyttes til lokalene til Silvalen barnehage. Overflødige lokaler tilbys andre kommunale aktiviteter og eventuelt frivillige organisasjoner.
 
Foreslo nytt punkt 2 
Representanten Marte Solheim (SV) forslo en endring av punkt 2:
 
Herøy kommune vurderer å si opp leieavtalen for ungdomsklubben med Herøy MC-klubb. Kommunen setter i verk utredning med tanke på å flytte ungdomsklubben til Silvalen barnehage.
 
Det iverksettes høring etter Plan- og Bygningslovens paragraf 87 og 93 (”Høring av berørte naboer”), samt Forvaltningslovens paragraf 17 (”Saka skal belyses slik at alle sider kommer fram”)
 
Dette forslaget fikk ved votering senere kun SV’s ene stemme i dag.
 
 
Rådmann Roy Skogsholm opplyste at Herøy kommune 29. april fikk tilbud fra byggmester Brattli som vil bygge fem nye leiligheter i den delen av Herøy barnehage som ikke er i bruk.
 
Stor tålmodighet
- Brattli har vist stor tålmodighet med oss og kunne blant annet ha brukt arealene til egne arbeidstakere.
 
Nå har jeg fått utsettelse på dette til å dag – ikke lenger. Deretter blir det bygd fem leiligheter, om ikke vi går for å samlokalisere barnehagene, sa rådmannen.
 
Han avviste at han har brukt uttrykket ”katastrofe” dersom man ikke flyttet de to barnehagene sammen i Herøy barnehage.
 
- Området må omreguleres og ut på vanlig behandling med nabovarsel med mer og behandling i teknisk hovedutvalg.
 
Det som skal behandles nå er ikke ombygging av Silvalen barnehage til ungdomsklubb, avsluttet rådmann Skogsholm.
 
Votering:
Seks representanter stemte mot punkt 1 i formannskapets innstilling (og flertall for).
Punkt 2 ble vedtatt (mot SV\'s ene stemme), og dermed ble det  stor glede blant ungdommene som fulgte saka.
 
Vedtak:
1. Herøy kommune inngår leieavtale med Herøy Eiendom Finans AS om leie av resten av ”motellbygget” til barnehagedrift. Lokalene ombygges i.h.t. tilbud av 29.04.09. Leieavtalen inngås i.h.t. tilbudets alternativ 1.
2.Herøy kommune sier opp leieavtalen for ungdomsklubben med Herøy MC-klubb. Undomsklubben flyttes til lokalene til Silvalen barnehage. Overflødige lokaler tilbys andre kommunale aktiviteter og eventuelt frivillige organisasjoner.
 
komstyret_ungdommer
Spente ungdommer følger saka i kommunestyret.
komstyret_kvinneledelse
Med ordfører Jensen inhabil ble det sterk kvinnelig ledelse med settevaraordfører Laila Furu Vold (t.v.) og setteordfører Elbjørg Larsen. Til høyre rådmann Skogsholm.
komstyre_marte
SV's Marte Solheim forslo et nytt punkt 2, men forslaget fikk kun SV's ene stemme.
komstyret_istvan
Istvan Heiszter foreslo å utsette hele saka, men forslaget fikk bare sju stemmer.

Annonser